banner21

banner25
29 Kasım 2020 Pazar

Niğde’de Vaka Sayısı Artıyor

Okul Çantası 300 TL'ye Doluyor

Okul­la­rın açıl­ma­sı­na sa­yı­lı gün­ler kala öğ­ren­ci ve ve­li­le­ri alış­ve­riş te­la­şı sardı. Bu yıl geçen se­ne­ye oran­la %15 ila 30 ara­sın­da zam­la­nan kır­ta­si­ye ürün­le­rin­de ma­li­yet­ler 300 li­ra­dan baş­la­ya­rak, 800'e kadar çı­ka­bi­li­yor. Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı, sağ­lık­sız ve gü­ven­ce­siz ürün ko­nu­sun­da de­ne­tim­le­ri art­tır­dı. Uz­man­lar da bu ko­nu­da ebe­veyn­le­ri dik­kat­li ol­ma­ya davet edi­yor.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:38
Okul Çantası 300 TL'ye Doluyor

Okul­la­rın açıl­ma­sı­na sa­yı­lı gün­ler kala öğ­ren­ci ve ve­li­le­ri alış­ve­riş te­la­şı sardı. Bu yıl geçen se­ne­ye oran­la %15 ila 30 ara­sın­da zam­la­nan kır­ta­si­ye ürün­le­rin­de ma­li­yet­ler 300 li­ra­dan baş­la­ya­rak, 800'e kadar çı­ka­bi­li­yor. Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı, sağ­lık­sız ve gü­ven­ce­siz ürün ko­nu­sun­da de­ne­tim­le­ri art­tır­dı. Uz­man­lar da bu ko­nu­da ebe­veyn­le­ri dik­kat­li ol­ma­ya davet edi­yor.

2019 - 2020 eği­tim - öğ­re­tim dö­ne­min­de 25 mil­yon öğ­ren­ci ders başı ya­pa­cak. Son bir­kaç haf­ta­dır aile­le­ri alış­ve­riş te­la­şı sardı; kimi alış­ve­ri­şi­ni çok­tan yaptı kimi son da­ki­ka­ya bı­rak­tı. Kır­ta­si­ye mal­ze­me­le­rin­de enf­las­yo­nun da et­ki­siy­le geçen yıla göre yüzde 15-30 ara­sın­da bir artış ya­şan­dı­ğı­nı kay­de­den sek­tör tem­sil­ci­le­ri, ma­li­yet­le­rin 300 li­ra­dan baş­la­yıp 800 li­ra­ya kadar çık­tı­ğı­nı be­lir­ti­yor. Dev­let okul­la­rı için ya­pı­lan alış­ve­riş fi­ya­tı­nın daha makul bir ra­ka­ma denk gel­di­ği­ni an­la­tan yet­ki­li­ler, özel okul­lar­da ma­li­ye­tin daha yük­sek ol­du­ğu­nu ifade edi­yor. Uz­man­lar ise sağ­lık­lı­sız ve gü­ven­ce­siz ürün ko­nu­sun­da ebe­veyn­le­ri uya­rı­yor.
KİMLİĞİ BU­LU­NAN ÜRÜN TERCİH EDİLMELİ
Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ve Tüm Kır­ta­si­ye­ci­ler Der­ne­ği (TÜKİD) Baş­ka­nı Meh­met Hel­va­cı­oğ­lu, mer­di­ven altı, üre­ti­ci­si ya da it­ha­lat­çı­sı be­lir­siz ürün­le­rin alın­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, "Ço­cuk­la­rın ha­ya­tı riske edil­me­me­li. Kır­ta­si­ye­ler­den kim­li­ği olan ürün­ler alın­ma­lı" dedi. Hel­va­cı­oğ­lu, ay­rı­ca bu yıl okula baş­la­ma ma­li­ye­ti­nin 300 lira ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, "Her­han­gi bir zam bek­len­ti­si ve bas­kı­sı yok" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 30 ZAMLI
Geçen yılla kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da kır­ta­si­ye mal­ze­me­le­rin­de yüzde 30’luk bir zam­dan bah­se­dil­di­ği­ni an­la­tan Tü­ke­ti­ci­ler Bir­li­ği Genel Baş­ka­nı Mah­mut Şahin, özel okul­lar­da bu ma­li­ye­tin biraz daha art­tı­ğı­nı ifade etti. Özel okul­lar­da ge­ti­ri­len bir­ta­kım zor­luk­lar ol­du­ğu­na işa­ret eden Şahin, “Pan­to­lon­dan tutun ayak­ka­bı­ya kadar ora­da­ki mas­raf­lar daha fazla” dedi. Şahin, alan­da kitap ko­nu­sun­da da sı­kın­tı ya­şan­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak şöyle devam etti: “Oku­na­cak ki­tap­lar be­lir­le­ni­yor, yal­nız bu ki­tap­la­rın hangi ko­mis­yon ta­ra­fın­dan ve hangi ih­ti­ya­ca göre be­lir­len­di­ği belli değil. Bu­nun­la il­gi­li her­han­gi bir açık­la­ma ve tat­min edici açık­la­ma yok. Durum böyle olun­ca öğ­ret­men­ler kendi ini­si­ya­tif­le­ri­ni kul­la­na­rak, bu ki­tap­la­rın ye­ter­siz ol­du­ğu­nu dü­şü­nüp, yeni ki­tap­lar is­ti­yor. Böy­le­ce ön­ce­den alı­nan kitap lü­zum­suz hale ge­li­yor. Bu­ra­da öğ­ret­me­nin tak­dir edecek şahsi ça­ba­sı da ola­bi­lir, her­han­gi bir yayın evi ile an­la­şıp, o ki­tap­la­rı al­dır­mak gibi eşan­ti­yon alma gibi bir kay­gı­sı da ola­bi­lir. Bu ka­fa­mız­da hep bir soru işa­re­ti ola­rak ka­lı­yor. Bu­nun­la il­gi­li bir ko­mis­yon ku­ru­lup, bu sorun çö­zül­me­li.”
BA­KAN­LIK YAKIN TAKİPTE
Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı Tü­ke­ti­ci­nin Ko­run­ma­sı ve Pi­ya­sa Gö­ze­ti­mi Genel Mü­dür­lü­ğü Ürün Gü­ven­li­ği ve Pi­ya­sa Gö­ze­ti­mi Daire Baş­ka­nı Meral Ka­ra­as­lan da, kır­ta­si­ye ürün­le­rin­de­ki gü­ven­ce­siz ürün sa­yı­sı­nın ciddi ola­rak azal­ma­sın­da ka­rar­lı bir şe­kil­de ko­nu­nun ta­kip­çi­si ol­ma­la­rı­nın, ara ver­mek­si­zin de­ne­tim­le­ri sür­dür­me­le­ri­nin ve sek­tör tem­sil­ci­le­ri ile ge­liş­tir­dik­le­ri olum­lu di­ya­log­la­rın ro­lü­nün büyük ol­du­ğu­nu an­lat­tı.
İŞİMİZ SA­DE­CE CEZA VER­MEK DEĞİL
Pi­ya­sa Gö­ze­ti­mi Genel Mü­dür­lü­ğü Ürün Gü­ven­li­ği ve Pi­ya­sa Gö­ze­ti­mi Daire Baş­ka­nı Meral Ka­ra­as­lan, "Ba­kan­lık ola­rak pi­ya­sa gö­ze­ti­mi ve de­ne­ti­mi­ni sa­de­ce fir­ma­la­rı ce­za­lan­dır­mak ola­rak gör­me­mek­te, bu yolla sek­tör tem­sil­ci­le­ri­ni de bil­gi­len­dir­me­yi ve far­kın­da­lık ya­rat­ma­yı he­def­le­mek­te­yiz" de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
EN ÇOK SO­RU­LAN SORU: GÜVENİLİR Mİ?
Tür­ki­ye Esnaf ve Sa­nat­kâr­lar Kon­fe­de­ras­yo­nu (TESK) Baş­ka­nı Ben­de­vi Pa­lan­dö­ken de; “Geçen yıla göre enf­las­yon ora­nın­da bir artış sağ­lan­dı” dedi. Ve­li­le­rin en çok ra­hat­sız ol­du­ğu konun ürün­le­rin de­net­len­me­si ve gü­ve­ni­lir­lik oranı ol­du­ğu­nu bil­di­ren Pa­lan­dö­ken, “Es­na­fa gü­ve­ni­lir mi, şi­ka­ye­tiy­le ge­li­yor­lar; esnaf da, bu konu hak­kın­da bil­gi­si ol­ma­dı­ğı­nı ve gelen ürün­le­ri sat­tı­ğı­nı ifade edi­yor” dedi. Okul­la­rın açıl­ma­sıy­la il­gi­li bir de ser­vis­ler­de­ki fiyat ar­tı­şı so­ru­nu ya­şan­dı­ğı­nı kay­de­den Pa­lan­dö­ken, “Zam henüz net­leş­me­di, bugün yarın bu konu da ke­sin­le­şir” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
ONLİNE BİLGİLER EKSİKSİZ OL­MA­LI
Ka­ra­as­lan, ay­rı­ca, gü­ven­ce­siz­li­ği tes­pit edi­len ve idari yap­tı­rım uy­gu­la­nan ürün­le­rin ortak bir Pi­ya­sa Gö­ze­ti­mi ve De­ne­ti­mi plat­for­mu olan GÜBİS’te yet­ki­li oto­ri­te­ler ta­ra­fın­dan ka­mu­oyu­na du­yu­rul­du­ğu­nu bil­dir­di. Tü­ke­ti­ci­nin satın alma ka­ra­rı­nı et­ki­le­yecek tüm un­sur­la­rın ürü­nün üze­rin­de be­lir­til­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Ti­ca­ret Uz­ma­nı Pelin Türk de, "Tü­ke­ti­ci alış­ve­ri­şi­ni on­li­ne da yapsa tüm uya­rı­la­rı ve açık­la­ma­la­rı gö­re­bil­me­li" diye ko­nuş­tu.
AM­BA­LA­JA DİKKAT EDİN
Ve­li­le­rin kır­ta­si­ye ve okul mal­ze­me­si alış­ve­riş­le­rin­de belli başlı hu­sus­la­ra dik­kat et­me­le­ri du­ru­mun­da büyük oran­da sağ­lık risk­le­rin­den ko­ru­na­cak­la­rı­nı söy­le­yen Ti­ca­ret Uz­ma­nı M. Berre Doğan ise, "Her ürü­nün am­ba­la­jı dik­kat­le in­ce­len­me­li. Ürün se­çer­ken üre­ti­ci/it­ha­lat­çı­sı­nın açık adı­nın ve ad­re­si­nin bu­lun­du­ğu ürün­ler ter­cih edil­me­li. Kır­ta­si­ye ürün­le­rin­de -özel­lik­le boya ka­lem­le­rin­de- CE işa­re­ti ve 'EN 71 stan­dar­dı­na uy­gun­dur' iba­re­si­nin bu­lun­ma­lır" dedi. 
Yeni Şafak

Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV