banner21

banner25
26 Eylül 2020 Cumartesi

Bor Organize Sanayi de Cinayet

HASAN CELAL GÜZEL

27 Mart 2019, 17:15
HASAN CELAL GÜZEL
Aydın Zengin
O çok ayrı bir ki­şi­lik­ti, çoğu özel­li­ği ile nadir denk ge­li­ne­si bir bü­rok­rat­tı. Ve­fa­tı­nın 1. yı­lı­nı ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız hafta yad ettik Hasan Celal Güzel'in. Kendi ka­le­min­den çıkan ve ibret ni­te­li­ğin­de bir ya­zı­sı­nı siz­ler­le pay­laş­mak is­te­dim...
"Meğer Ben Ne Ena­yiy­mi­şim!..
-Sa­yın Mil­let­ve­kil­le­ri­ne ithaf olu­nur;
- Efen­dim, artık 68 ya­şın­da, su ka­tıl­ma­mış bir ava­nak, ha­ki­kî bir bu­da­la ve gay­ri­ka­bil-i ıslah bir 'enayi' ol­du­ğu­mu iti­raf edi­yo­rum. Bana küçük ya­şım­dan iti­ba­ren 'bey­tül­mal'ın mu­kad­des­li­ği­ni öğ­ret­miş­ler­di. Hiç kimse 'Dev­let malı deniz, ye­me­yen domuz' de­me­miş­ti.Bütün ömrüm tâ­bir-i âmi­ya­ne­siy­le 'eşşek gibi' ça­lış­mak­la geçti. Ça­lış­ma ha­ya­tım­da tek gün dahi izin kul­lan­ma­dım. Bir gece bile do­ya­sı­ya uyu­ya­ma­dım. Ki­mi­le­ri bana 'uy­ku­suz müs­te­şar' adını takıp uçup kaç­tı­ğı­mı söy­ler­di ama 'Ne akıl­sız adam yahu!' şek­lin­de­ki fı­sıl­tı­lar, her gün yüz­ler­ce te­le­fon ko­nuş­ma­sıy­la çın­la­yan ku­lak­la­rı­ma kadar ge­lir­di.Üze­rin­de 'T.C. Hü­kü­me­ti' yazan kur­şun ka­lem­le­ri, sil­gi­le­ri ve kâ­ğıt­la­rı, sa­de­ce resmî hiz­met­ler­de, âdeta okşar gibi in­cit­me­me­ye ça­lı­şa­rak kul­la­nır­dım. Ço­cuk­la­rım dev­let ma­lı­na el­le­ri­ni dahi sü­re­mez­ler­di. Pla­ka­la­rı kır­mı­zı ve siyah renk­li resmî ara­ba­la­ra bir defa dahi bin­me­di­ler. Yüz­le­ri­ne bak­ma­ya kı­ya­ma­dı­ğım Mus­ta­fam ve Eli­fim, bir saat daha az uyu­yup be­le­di­ye oto­büs­le­ri ve okul ser­vis­le­riy­le okula git­tik­le­ri es­na­da, ben­de­niz müs­te­şar­lık ve ba­kan­lık ya­pı­yor­dum. Bı­ra­kı­nız eşime araba tah­sis et­me­yi, evde dev­le­tin per­so­ne­li­ni ça­lış­tır­ma­yı; ida­re­ci­lik ve si­ya­set ha­ya­tım­da loj­man­da otur­ma­dım. Ko­ru­ma gö­rev­li­si de kul­lan­ma­dım. Ara­ba­mın önün­de ve ar­ka­sın­da fi­ya­ka­lı es­kort­lar hiç bu­lun­ma­dı.
Meğer ben ne ena­yiy­mi­şim!...
Yap­tı­ğım ena­yi­lik­le­rin haddi he­sa­bı yok­tur... Me­se­lâ, ben­de­niz mil­let­ve­ki­liy­ken -bir­kaç za­ru­rî top­lan­tı dı­şın­da- Mec­lis lo­kan­ta­sın­da yemek ye­mez­dim. Zira, bu­ra­da ça­lı­şan­lar kamu per­so­ne­liy­di ve çok ucuz olan ye­mek­ler mil­le­tin ke­se­sin­den süb­van­se edi­li­yor­du. Sonra, çok be­ğen­di­ğim halde, aynı ge­rek­çe­ler­le TBMM Si­ga­ra­sı da iç­me­dim. Cep­le­rim şıkır şıkır metal je­ton­lar­la dolu ola­rak do­la­şır, özel gö­rüş­me­le­ri­mi ku­lis­te­ki an­ke­sör­lü te­le­fon­lar­la ya­par­dım. O zaman 'beleş' cep te­le­fon­la­rı­mız da yoktu.Hiç­bir he­di­ye­yi kabul etmez; ya red­de­der veya de­mir­ba­şa kay­det­ti­re­rek dev­le­te in­ti­kal et­ti­rir­dim. Yıl­lar­ca üst yö­ne­ti­ci­lik, müs­te­şar­lık, ba­kan­lık yap­tım; hâlen evim­de bu dö­nem­le­re ait -bronz pla­ket­ler dı­şın­da­tek bir ha­tı­ra eşya gö­re­mez­si­niz.
Benim an­la­dı­ğım mâ­nâ­da si­ya­se­te 'Zen­gin gi­ri­lir, fakir çı­kı­lır'. Biz ena­yi­ler, dev­let hiz­me­ti­ni ve si­ya­se­ti böyle an­lı­yo­ruz. Si­ya­sî ha­ya­tım­da önüme çıkan yüz­ler­ce fır­sa­tı te­pe­rek mal mülk edin­me­dim. Bi­lâ­kis, ANAP'taki Genel Baş­kan­lık mü­ca­de­le­sin­de, Bond çan­ta­lar­da ge­ti­ri­len pa­ra­la­rı red­de­de­rek, eşi­min SSK kre­di­siy­le al­dı­ğı Oran'daki da­ire­yi; YDP'nin ku­ru­lu­şun­da da ba­bam­dan kalan Ma­lat­ya'daki ev ile de­dem­den kalan Ga­zi­an­tep'teki evin bana düşen his­se­le­ri­ni har­ca­dım. Bu arada, eşi­min uz­man­lı­ğıy­la ve alın­te­riy­le hak et­ti­ği 'Va­kıf­lar Genel Mü­dü­rü' ola­rak tayin ka­rar­na­me­si­ni, nasıl en­gel­le­di­ği­mi de unut­ma­ya­yım.Sa­de­ce bu­nun­la kalsa neyse... ANAP dö­ne­min­de, şid­det­le mu­ha­le­fe­ti­me rağ­men çı­ka­rı­lan 'kıyak emek­li­li­ği' red­de­dip tek maaşa devam ettim. Bu hak­sız uy­gu­la­ma hâlen devam edi­yor. Baş­ba­kan­lık Müs­te­şa­rı'yken, mil­let­ve­ki­li ma­aş­la­rı­nın buna göre ayar­lan­ma­sı­nı ge­rek­çe gös­te­re­rek ken­dim için söz­leş­me yap­ma­dım ve üç yıl müd­det­le em­rim­de­ki daire baş­kan­la­rın­dan bile daha az maaş aldım.
Meğer ben ne ena­yiy­mi­şim!...
Şimdi 70'ine mer­di­ven da­ya­dım. Hâlâ ki­ra­da otu­ru­yo­rum. Ken­di­me ait tek mül­küm ki­tap­la­rım... Yani, sizin an­la­ya­ca­ğı­nız, ger­çek an­lam­da 'Di­ki­li ağa­cım dahi yok'. Hiz­met ha­ya­tım bo­yun­ca, mu­ha­ta­bı­mın bıyık al­tın­dan gü­le­rek din­le­di­ği, 'Bu fu­ka­ra mil­le­te ben bu mas­ra­fı hiç yap­tı­rır mıyım?' lâfım vardı. Sev­gi­li oku­yu­cu­la­rım, bu yaz­dık­la­rı­mı oku­yup da sakın bütün bun­lar­dan piş­man­lık duy­du­ğu­mu san­ma­yı­nız. Ena­yi­lik öy­le­si­ne içime iş­le­miş ki ge­ri­ye dön­mek müm­kün ola­bil­se gene ay­nı­sı­nı ya­par­dım. Beni bütün 'ena­yi­li­ği­me' rağ­men kim­se­ye muh­taç et­me­yen Yüce Allah'ıma hamd edi­yo­rum."
Saygı, sevgi, min­net ve rah­met­le anı­yo­rum.

Bu içeriğe yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV