SİYASET Haberleri Tümü

Ak Parti Vefa Ye­me­ğin­de Bu­luş­tu

Bor'da Ak Parti'ye bu güne kadar hiz­met etmiş ve hala da et­me­ye devam eden üye­ler için vefa ye­me­ği ve­ril­di.
Geç­ti­ği­miz Cuma günü Yeni Ma­hal­le Be­le­di­ye Düğün sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len ye­mek­li vefa top­lan­tı­sı­na Ak Parti Niğde Mil­let­ve­kil­le­ri Yavuz Ergun, Selim Gül­te­kin, Ak Parti Bor Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Ser­kan Baran, eski dönem mil­let­ve­kil­le­rin­den Mah­mut Uğur Çetin, Mu­har­rem Se­la­moğ­lu, Ak Parti Niğde il baş­ka­nı Mah­mut Peşin, ilçe baş­ka­nı Mus­ta­fa Al­tun­baş ve bu güne kadar Ak Parti'ye hiz­met etmiş ve et­me­ye de devam eden üye­ler ka­tıl­dı.
Ye­mek­li top­lan­tı­da bir ko­nuş­ma ger­çek­leş­ti­ren Ak Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Yavuz Ergun, "Vefa Ye­me­ğin­de gö­nül­daş­la­rı­mız­la, dava ar­ka­daş­la­rı­mız­la bu­luş­tuk. Coşku ilgi gö­rül­me­ye de­ğer­di. Yü­re­ği AK olan gönlü Li­de­ri­miz Cum­hur­baş­ka­nı­mız sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan ile olan tüm ar­ka­daş­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­ruz. 31 Mart’ın so­nu­cu şim­di­den belli emeği geçen her­ke­sin yü­re­ği­ne sağ­lık." dedi.
Mil­let­ve­ki­li Yavuz Ergun'dan sonra ko­nuş­ma ger­çek­leş­ti­ren Bor Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Ser­kan Baran ise, "31 Mart yerel se­çim­le­ri 2023 yerel se­çim­le­ri­nin bir rönt­ge­ni ko­nu­mun­da. Biz­ler genel se­çi­me ça­lı­şı­yor gibi yerel se­çim­le­re ça­lış­ma­lı­yız. Bu sa­ye­de Ak Parti'yi yü­celt­me­miz ge­re­ki­yor. Biz­ler Ak Parti aile­si ola­rak se­çim­ler­den yine za­fer­le çı­ka­ca­ğız. Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın da de­di­ği gibi be­le­di­ye işi göül işi­dir. Biz bu işi gö­nül­den yap­mak için bu gö­re­ve talip olduk. İnşal­lah ce­nab-ı Allah biz­le­ri utan­dır­maz. Biz­den önce bu par­ti­de görev ya­pan­la­ra, hala yap­mak­ta olan­la­ra, taş üs­tü­ne taş ko­yan­la­ra ayrı ayrı te­şek­kür ede­rim." di­ye­rek söz­le­ri­ni nok­ta­la­dı.

banner24
Paylaş
Tweet Paylaş Paylaş
Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz