banner21

banner25
14 Nisan 2021 Çarşamba

Niğde’de silahlı kavga: 1 ölü

sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan kayseri escort bayan xyz forum

ADD Bor Şu­be­si Öğ­ren­ci­le­re Burs Ve­ri­yor!

Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği Bor Şu­be­si Baş­ka­nı Ga­ni­me Şeren, her yıl ol­du­ğu gibi bu yılda üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­ne burs ver­dik­le­ri­ni açık­la­dı.

16 Ekim 2020 Cuma 08:53
ADD Bor Şu­be­si Öğ­ren­ci­le­re Burs Ve­ri­yor!


Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği Bor Şu­be­si Baş­ka­nı Ga­ni­me Şeren, her yıl ol­du­ğu gibi bu yılda üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­ne burs ver­dik­le­ri­ni açık­la­dı.
Ga­ze­te­mi­ze özel açık­la­ma­lar yapan ADD Bor Şu­be­si Baş­ka­nı Şeren, öğ­ren­ci­le­rin her zaman yan­la­rın­da ol­duk­la­rı­nı ve on­la­ra des­tek­le­ri­nin sü­rek­li ola­rak devam ede­ce­ği­ni be­lirt­ti.
ŞEREN: "HER YIL BURS VERİYORUZ”
ADD Bor Şu­be­si ola­rak her yıl dü­zen­li ola­rak üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­ne burs ver­dik­le­ri­ni açık­la­yan Baş­kan Şeren, "Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği Bor Şu­be­si gücü nis­pe­tin­de her yıl üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze burs ve­ri­yor. Yar­dım­se­ver hal­kı­mız, üye­le­ri­miz, kurum ve ku­ru­luş­lar­dan al­dı­ğı­mız des­tek ne­ti­ce­sin­de bizde bu bursu her yıl ve­ri­yo­ruz." dedi.
"42 ÖĞ­RENCİYE BURS VE­RE­CEĞİZ”
Bu yıl kaç öğ­ren­ci­ye burs ve­re­cek­le­ri­ni de açık­la­yan Baş­kan Şeren, "Yö­ne­tim ola­rak top­lan­dık ve iş­lem­le­ri­mi­zi yap­tık. Ço­cuk­la­rı­mı­za ilk burs­la­rı­nı ver­dik. Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği Bor Şu­be­si ola­rak bu yıl 42 öğ­ren­ci­mi­ze burs ve­ri­yo­ruz. Geçen yılda 46 öğ­ren­ci­mi­ze burs ver­miş­tik. Biz bu yıl baş­vu­ran 42 öğ­ren­ci­mi­zin hep­si­ne burs ver­dik. Geç­miş­ten okulu devam eden ve mezun ola­ma­yan öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi de ya­rı­da bı­rak­mı­yo­ruz. On­la­rın üze­ri­ne yeni mü­ra­ca­at­lar ala­rak devam edi­yo­ruz." şek­lin­de ko­nuş­tu.
ÖDE­ME­LER EKİM AYIN­DA BAŞ­LI­YOR
Burs­la­rın ne zaman öden­me­ye baş­la­dı­ğı hak­kın­da bil­gi­ler veren ADD Bor Şu­be­si Baş­ka­nı Ga­ni­me Şeren, söz­le­ri­nin de­va­mın­da; "Burs yö­net­me­li­ği­miz doğ­rul­tu­sun­da ço­cuk­la­rı­mı­za burs öde­me­mi­ze ekim ayı iti­ba­riy­le baş­lı­yo­ruz. Sekiz ay olmak su­re­tiy­le Ekim ayın­da baş­la­yıp Mayıs ayın­da bi­ti­ri­yo­ruz. Yaz ay­la­rın­da bir kez daha mü­ra­ca­at­la­rı­mı­zı alı­yo­ruz. Baş­vu­ru yapan öğ­ren­ci­le­ri­miz­den ge­rek­li ev­rak­la­rı al­dık­tan sonra daha son­ra­ki Ekim ayın­da da burs öde­me­ye devam edi­yo­ruz." diye ko­nuş­tu.
2 YIL­LIK, 4 YIL­LIK AY­RI­MI YOK
Baş­kan Şeren, öğ­ren­ci­le­rin ara­la­rın­da her hangi bir ayrım yap­ma­dan burs ver­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, "Baş­vu­ran bütün öğ­ren­ci­le­re burs ve­re­bil­mek için bir ça­ba­mız, yap­tı­ğı­mız et­kin­lik­le­ri­miz olu­yor. Bir son­ra­ki sene için gö­rüş­me­le­ri­mi­zi ya­pı­yo­ruz ve bir ha­vuz­da top­lu­yo­ruz. Biz dört yıl­lık veya iki yıl­lık bölüm diye bir ayrım yap­mı­yo­ruz. Çünkü ço­cuk­la­rı­mız mağ­dur olu­yor­lar. Dört yılda mağ­dur olan öğ­ren­ci iki yılda da mağ­dur ola­cak­tır. Bazen ders­le­ri­ni ve­re­me­yen öğ­ren­ci­le­ri­miz olu­yor ama on­lar­la soh­bet sı­ra­sın­da biran evvel ders­le­ri­ni ver­me­le­ri­ni is­ti­yo­ruz. Biz­ler uza­tan­la­ra da bi­raz­da mü­sa­ma­ha­lı dav­ra­nı­yo­ruz." şek­lin­de ko­nuş­tu.
“BOR'DA İLK­LE­RE İMZA ATTIK"
ADD Bor Şu­be­si ola­rak bu­gü­ne kadar bir çok et­kin­li­ğin al­tı­na imza at­tık­la­rı­nı söy­le­yen Şeren, söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü; "Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği ola­rak bir çok et­kin­lik ya­pı­yo­ruz. Bor'da da ilk­le­re imza at­tı­ğı­mız et­kin­lik­le­ri­miz olu­yor. Bor şu­be­si ola­rak biz­ler ku­ru­luş ama­cı­mı­za hiz­met edi­yo­ruz. Bütün kurum ve ku­ru­luş­lar­la iş­bir­li­ği ha­lin­de­yiz. Kay­ma­kam­lı­ğı­mız­dan, Be­le­di­ye­le­ri­miz­den des­tek alı­yo­ruz. Tüm kurum ve ku­ru­luş­la­rı et­kin­lik­le­ri­mi­ze ka­tı­yo­ruz. Ti­yat­ro ça­lış­ma­la­rı­mız, gezi et­kin­lik­le­ri­miz, söy­le­şi­le­ri­miz, kon­ser­le­ri­miz, Cum­hu­ri­yet ba­lo­la­rı­mız, fener alay­la­rı­mız olu­yor. Fener alay­la­rı­mız­da oda­lar­dan, ku­ru­luş­lar­dan her­kes­ten birer tem­sil­ci ala­rak on­lar­la ko­nu­şu­yo­ruz. Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği ön­der­li­ğin­de et­kin­lik­le­ri­mi­zi ya­pı­yo­ruz." dedi.
"KİMSEYİ AYRI TUT­MU­YO­RUZ”
ADD Bor Şu­be­si Baş­ka­nı Ga­ni­me Şeren, Ata­türk'ün izin­de git­tik­le­ri­ni söy­le­ye­rek; "Biz hiç bir ku­ru­lu­şu ayrı tut­mu­yo­ruz. Ger­çek­leş­tir­di­ği­miz ge­ce­le­ri­miz­de her bir si­ya­si par­ti­den de olsa, kurum ve ku­ru­luş­lar­dan da olsa ayrı ayrı ma­sa­lar oluş­tu­ru­yo­ruz. Ku­ru­cu li­de­ri­miz Ata­türk'ün izin­de gi­de­rek bütün çö­zü­mün Ata­türk­çü­lük­te ve Ke­ma­lizm de ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz." diye ko­nuş­tu.
"BU DER­NEĞİ GERİ ÇEVİRE­MEZDİM”
Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği Bor Şu­be­si­nin ku­ru­lu­şu hak­kın­da da bil­gi­ler veren Baş­kan Şeren, "Ben emek­li bir öğ­ret­me­nim. 1996 yı­lın­da emek­li ol­duk­tan sonra An­ka­ra'dan bir grup ar­ka­daş gelip evimi zi­ya­ret et­ti­ler ve böyle bir der­ne­ğin şu­be­si­nin açıl­ma­sı­nı is­te­di­ler. O yıl­lar­da Niğde'de şu­be­miz vardı ve biz o ar­ka­daş­lar­la da iş­bir­li­ği ha­lin­dey­dik. Ben 29 Ekim do­ğum­lu­yum ve do­ğuş­tan Cum­hu­ri­yet ço­cu­ğu­yum. Bu ko­nu­lar­da çok has­sas ol­du­ğum için ve Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği ol­du­ğu için bu der­ne­ği geri çe­vi­re­mez­dim. Ku­ru­cu baş­ka­nım ve ar­ka­daş­la­rı­mız­la be­ra­ber bu yolda devam edi­yo­ruz." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber: Oğuz Eser - ÖZEL
Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi

YORUM YAZ

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

   Yorumlar
   Toplam 1 yorum mevcut

  • Ganime Şeren 6 ay önce yorumlandı

   ADD BOR ŞUBESİ olarak bizlere maddi manevi destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara,
   Ayrıca BOR'UN SESİ GAZETESİ çalışanlarına da çok teşekkür ederim.

  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV