banner21

banner25
07 Mayıs 2021 Cuma

Niğde'li Asker şehit oldu

sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan kayseri escort bayan xyz forum

Kayabaş: Örnek Ülkeyiz

Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Üner Ka­ya­baş dün­ya­da ve ül­ke­miz­de ya­yı­la­rak bir pan­de­mi ha­li­ni alan CO­VID-19 sal­gı­nı ile il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:07
Kayabaş: Örnek Ülkeyiz

Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Üner Ka­ya­baş dün­ya­da ve ül­ke­miz­de ya­yı­la­rak bir pan­de­mi ha­li­ni alan CO­VID-19 sal­gı­nı ile il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Prof. Dr. Üner Ka­ya­baş CO­VID-19 sal­gı­nı gün­le­rin­de ül­ke­mi­zin du­ru­mu hak­kın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­la­rın­da şu ifa­de­le­re yer verdi:
“Ara­lık 2019 son­la­rın­da Çin’in Wuhan şeh­rin­de ilk ol­gu­la­rı sap­ta­nan Co­ro­na­vi­rus Has­ta­lı­ğı (COVID)-19, gü­nü­müz­de dünya ça­pın­da 187 ül­ke­de, 4 mil­yo­nun üze­rin­de ki­şi­nin has­ta­lan­ma­sı­na ve bun­lar­dan 300 bine yakın ki­şi­nin ölü­mü­ne neden olan, SARS-CoV-2 vi­rü­sü­nün neden ol­du­ğu bu­la­şı­cı bir has­ta­lık­tır.”
“İlk ol­gu­la­rın Çin’den bil­di­ril­me­si­nin ar­dın­dan ül­ke­miz­de, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ko­nu­nun uz­man­la­rın­dan olu­şan CO­VID-19 Bilim Ku­ru­lu ku­rul­muş ve bu kurul sal­gın ile mü­ca­de­le­de ön­lem­ler ile te­da­vi uy­gu­la­ma­la­rı başta olmak üzere sal­gı­nın tüm aşa­ma­la­rın­da bi­lim­sel öne­ri­ler sun­ma­ya baş­la­mış­tır. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu, ül­ke­miz­de­ki diğer ku­rum­la­rın CO­VID-19 sal­gı­nı ile mü­ca­de­le­de ala­ca­ğı ön­lem­ler ko­nu­sun­da bi­lim­sel gö­rüş­ler sun­muş, CO­VID-19 ile il­gi­li sağ­lık ku­rum­la­rı­nın nasıl ör­güt­le­ne­ce­ği, alı­na­cak ön­lem­ler ve te­da­vi st­ra­te­ji­le­ri reh­ber­ler şek­lin­de ha­zır­la­mış, sal­gın ile mü­ca­de­le­de gün­cel uy­gu­la­ma­la­ra yer ve­ril­me­si için tüm ha­zır­lık­lar bu öne­ri­ler ile ta­mam­lan­mış­tır.”
“Aynı za­man­da dev­le­ti­mi­zin diğer ku­rum­la­rı sal­gın ile mü­ca­de­le­de Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu öne­ri­le­ri ile yurt ça­pın­da ge­rek­li ön­lem­le­ri almış ve al­ma­ya devam et­mek­te­dir. Alı­nan bu ön­lem­ler sa­ye­sin­de ül­ke­miz­de or­ta­ya çıkan ilk CO­VID-19 ol­gu­su, Dünya’nın bir­çok böl­ge­si­nin ak­si­ne, Çin’deki ilk ol­gu­dan aylar sonra 11 Mart 2020’de sap­tan­mış­tır. Has­ta­lık, aynı gün Dünya Sağ­lık Ör­gü­tü ta­ra­fın­dan pan­de­mi (Dünya ça­pın­da sal­gın) ola­rak ilan edil­miş­tir.”
“Ül­ke­miz­de ilk CO­VID-19 ol­gu­su­nun alı­nan ön­lem­ler sa­ye­sin­de geç or­ta­ya çık­mış ol­ma­sı­nın avan­taj­la­rı; gerek sağ­lık ku­rum­la­rı­mız­da has­ta­lı­ğın te­da­vi­si ve ko­run­ma, ge­rek­se top­lu­mun sal­gı­na ha­zır­lan­ma­sı aşa­ma­la­rın­da iyi kul­la­nıl­mış, bunun yanı sıra sal­gın­da geçen sü­re­de dün­ya­da­ki diğer ül­ke­le­rin ya­şa­dı­ğı tec­rü­be­ler­den ya­rar­lan­ma im­kâ­nı­nı da sağ­la­mış­tır. Ülke ola­rak bu avan­taj­la­rı­mız; gerek has­ta­ne­le­ri­miz­de­ki yük­sek yatak, yoğun bakım ve so­lu­num ci­ha­zı ka­pa­si­te­miz, ge­rek­se hem has­ta­ne­ler­de hem de sa­ha­da fil­yas­yon ça­lış­ma­la­rın­da, ala­nın­da iyi ye­tiş­miş ve öz­ve­ri­li sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­zın ba­şa­rı­la­rı ile bir­le­şe­rek, dün­ya­da CO­VID-19’a bağlı ölüm­le­rin en az gö­rül­dü­ğü ül­ke­ler­den biri ol­ma­mız ile bir­lik­te, mü­ca­de­le­de örnek gös­te­ri­len bir ülke ol­ma­mı­zı sağ­la­mış­tır.”
“Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın bu sal­gı­nın ba­şın­da en büyük en­di­şe­si, ken­di­le­ri­nin has­ta­lan­ma­sı değil, ma­ale­sef dün­ya­nın bir­çok ül­ke­sin­de kar­şı­la­şı­lan, so­lu­num ci­ha­zı sa­yı­sı­nın has­ta­la­ra yet­me­me­si du­ru­mun­da, has­ta­la­rı seçme zo­run­lu­lu­ğun­da kal­mak ve has­ta­lı­ğı aile­le­ri­ne ta­şı­mak­tı. Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı için, sağ­lık sis­te­mi alt ya­pı­mı­zın güçlü ol­ma­sı sa­ye­sin­de, ge­rek­si­nim du­yu­lan has­ta­lar için so­lu­num ci­ha­zı ye­ter­siz­li­ği ile kar­şı­la­şıl­ma­mış olmak ve ya­kın­la­rı­na has­ta­lı­ğı ta­şı­ma ris­ki­ni ber­ta­raf etmek is­te­yen tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın, ih­ti­yaç duy­ma­la­rı ha­lin­de dev­le­ti­mi­zin sağ­la­mış ol­du­ğu ba­rın­ma ola­nak­la­rın­dan ya­rar­la­na­bil­me­le­ri ile so­ru­nu­nun çö­zül­müş ol­ma­sı en büyük mut­lu­luk ol­muş­tur.”
Açık­la­ma­la­rı­nın so­nun­da CO­VID-19 sal­gı­nı ile mü­ca­de­le­de ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­re de de­ği­nen Prof. Dr. Üner Ka­ya­baş, ül­ke­miz ba­şa­rı­sı­nı sür­dü­rür­ken, bu ba­şa­rı­yı ka­lı­cı kıl­ma­nın ve yeni dal­ga­la­rı en­gel­le­me­nin en et­ki­li yo­lu­nun hal­kı­mı­zın ön­lem­le­re uy­ma­sı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
“SARS-CoV-2 vi­rü­sü has­ta­lar­dan dam­la­cık yolu ve virüs bu­laş­mış yü­zey­le­re elin te­ma­sı son­ra­sı elin yüze, ağıza, göze, bu­ru­na gö­tü­rül­me­si ile bu­laş­tı­ğın­dan do­la­yı; bu ba­şa­rı­nın sü­rek­li­li­ği için, ki­şi­ler arası 1,5 met­re­lik sos­yal me­sa­fe ku­ra­lı­na uyul­ma­lı, evden çı­kıl­dı­ğın­da maske ta­kıl­ma­lı ve el hij­ye­ni sağ­lan­ma­lı­dır” ifa­de­le­ri ile “Evde Kal” çağ­rı­sı­nın büyük önem ta­şı­dı­ğı­nı ak­ta­ran Prof. Dr. Üner Ka­ya­baş söz­le­ri­ni “Unut­ma­ya­lım ki; CO­VID-19 sal­gı­nı dün­ya­da­ki olgu sa­yı­sı sıfır ol­du­ğu gün bi­te­cek­tir” di­ye­rek nok­ta­la­dı.

Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Anahtar Kelimeler: Kayabaş: Örnek Ülkeyiz

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Messenger Sohbet Eklentisi Code -->
  Your Sohbet Eklentisi code -->
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV