banner21

banner25
20 Ocak 2021 Çarşamba

Milletvekili Ergun’dan Bor'a Yeni FTR Müjdesi

Uzmanlardan 'Hayati' Uyarı!

Ko­ro­na­vi­rüs va­ka­la­rı­nın ül­ke­miz­de de gi­de­rek art­ma­sı, vi­rü­sün mu­tas­yo­nu ve bu­laş­ma yol­la­rı ile il­gi­li sos­yal med­ya­da ya­pı­lan spe­kü­las­yon­lar, top­lu­mu virüs pa­ra­no­ya­sı­na sü­rük­le­di. Baş­lan­gıç be­lir­ti­le­ri­nin mev­sim­sel grip­le çok ben­zer ol­ma­sı, ken­din­den şüp­he­le­nen bin­ler­ce ki­şi­yi has­ta­ne ka­pı­la­rın­da test kuy­ru­ğu­na soktu.

28 Mart 2020 Cumartesi 12:42
Uzmanlardan 'Hayati' Uyarı!

Ko­ro­na­vi­rüs va­ka­la­rı­nın ül­ke­miz­de de gi­de­rek art­ma­sı, vi­rü­sün mu­tas­yo­nu ve bu­laş­ma yol­la­rı ile il­gi­li sos­yal med­ya­da ya­pı­lan spe­kü­las­yon­lar, top­lu­mu virüs pa­ra­no­ya­sı­na sü­rük­le­di. Baş­lan­gıç be­lir­ti­le­ri­nin mev­sim­sel grip­le çok ben­zer ol­ma­sı, ken­din­den şüp­he­le­nen bin­ler­ce ki­şi­yi has­ta­ne ka­pı­la­rın­da test kuy­ru­ğu­na soktu.

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca “Hasta ki­şi­le­ri tes­pit etmek için müm­kün ol­du­ğun­ca çok test ya­pa­ca­ğız ama 80 mil­yo­na bir anda test yap­mak müm­kün ve man­tık değil” diyor. Şüphe üze­ri­ne test yap­tır­mak virüs teh­li­ke­si­ni or­ta­dan kal­dı­rır mı, ko­ro­na­vi­rüs testi ya­pıl­ma­sı­na kim karar ver­me­li ve vi­rü­sün kay­na­ğı yaş­lı­lar mı gibi so­ru­la­rın ce­vap­la­rı­nı ve dün­ya­yı teh­dit eden Co­vid-19 sal­gı­nı ile il­gi­li merak edi­len so­ru­la­rı Bez­mi­âlem Vakıf Üni­ver­si­te­si En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana Bilim Dalı Uz­ma­nı Dr. Asiye Bahar Kaç­maz ce­vap­la­dı…
Dr. Kaç­maz “Co­vid-19 tanı (teş­his) kit­le­ri has­ta­la­rın ta­lep­le­ri üze­ri­ne değil. İlgili dok­tor ta­ra­fın­dan has­ta­nın bulgu ve fi­zi­ki mu­aye­ne­le­ri­ne bağlı ola­rak karar ve­ril­me­li­dir” dedi.
ATEŞ, ÖK­SÜ­RÜK VE NEFES 
DAR­LI­ĞI VARSA
Ko­ro­na­vi­rüs tanı testi kim­le­re ya­pıl­ma­lı? Buna kim karar ver­me­li?
Ko­ro­na­vi­rüs teş­his test­le­ri­nin Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın 23 Mart ta­ri­hin­de gün­cel­le­nen Co­vid-19 reh­be­rin­de muh­te­mel vaka ta­nım­la­ma­sı­na uyan du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­sı­nı tav­si­ye edi­yo­ruz. Tes­tin kli­nik bul­gu­lar dı­şın­da ül­ke­miz­de­ki lokal ya­yı­lım ve epi­de­mi du­ru­mu yü­zün­den yurt­dı­şı se­ya­hat veya Co­vid-19 bu­laş­mış has­tay­la te­ma­sı­na ba­kıl­mak­sı­zın sa­de­ce ateş, ök­sü­rük ve nefes dar­lı­ğı şi­kâ­yet­le­ri olan has­ta­lar­da da uy­gu­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. Co­vid-19 testi ya­pı­la­bil­me­si için ön­ce­lik­le il­gi­li he­ki­min kli­nik de­ğer­len­dir­me­le­ri ve fi­zi­ki mu­aye­ne­le­ri­ni ta­mam­la­ma­sı tes­tin uy­gu­lan­ma­sı için önem­li bir kri­ter oluş­tur­mak­ta­dır.
İZO­LAS­YO­NA UYUN AİLENİZİ
 KO­RU­YUN
An­ne­mi­zi ba­ba­mı­zı ço­cu­ğu­mu­zu ko­ru­mak için nasıl dav­ran­ma­lı­yız?
Aile­mi­zi vi­rü­sün bu­laş­ma­sın­dan ko­ru­mak için özel­lik­le bü­yük­le­ri­mi­zin ve altta yatan kro­nik has­ta­lı­ğı olan fert­le­rin evden çık­ma­ma­sı ku­ra­lı­na ke­sin­lik­le uyu­yor olmak en ciddi ko­ru­yu­cu ted­bir­dir. Evde bir arada bu­lu­nul­du­ğun­da da sos­yal ha­yat­ta ol­du­ğu gibi aile fert­le­ri ara­sın­da sos­yal me­sa­fe ve te­mas­la­rın en aza in­di­ril­me­si, el hij­ye­ni­nin et­ki­li bir şe­kil­de uy­gu­lan­ma­sı, oda­la­rın sık sık ha­va­lan­dı­rıl­ma­sı, müm­kün­se ayrı oda­la­rın kul­la­nıl­ma­sı, ortak havlu, bar­dak, kul­la­nıl­ma­ma­sı, aynı ta­bak­tan bir şey ye­me­mek ve ortak kul­la­nım alan­la­rı­nın gün­lük te­miz­li­ği­nin ya­pıl­ma­sı­nı tav­si­ye edi­yo­ruz.
YAKIN TEMAS HASTA EDER
Vi­rü­sü alan her­kes has­ta­la­nır mı? Has­ta­lık yap­ma­sı için al­dı­ğı mik­tar önem­li mi?
Vi­rü­sün has­ta­lık ya­pa­bil­me­si için bir­çok fak­tör et­ki­li olu­yor. Bulaş yolu, alı­nan virüs mik­ta­rı da bu ma­na­da ol­duk­ça önem ta­şı­yor. Dam­la­cık yo­luy­la bu­la­şın en sık ve önem­li bulaş yolu ol­du­ğu­nu unut­ma­ya­lım. Hasta ki­şi­le­rin ök­sür­me­si, hap­şır­ma­sı veya ko­nuş­ma­sı sı­ra­sın­da çıkan dam­la­cık par­ti­kül­le­ri­nin bir met­re­den daha uzağa git­me­di­ği­ni ve yere düş­tü­ğü­nü bi­li­yo­ruz. Bu se­bep­le hasta olsun ya da ol­ma­sın ki­şi­le­rin en az bir-bir buçuk metre me­sa­fe bı­rak­ma ku­ra­lı­na uy­ma­sı, sık ve en az 20 sa­ni­ye el yı­ka­ma­sı, ki­şi­le­rin bir­bir­le­riy­le olan te­ma­sı­nı müm­kün­se sı­fır­lan­ma­sı ve özel­lik­le ka­pa­lı me­kân­la­rın sık sık ha­va­lan­dı­rıl­ma­sı­nın her or­tam­da vi­rü­sün bu­laş­ma ris­ki­ni en aza in­dir­di­ği­ni söy­le­ye­bi­li­riz.
YAŞ­LI­LAR VİRÜSÜN
 MAĞ­DU­RU
Top­lu­mun bazı ke­sim­le­rin­de vi­rü­sün kay­na­ğı yaş­lı­lar­mış gibi algı var.
Sal­gı­nı­nın ön­le­ne­me­di­ği her du­rum­da özel­lik­le yaş­lı­la­rı­mız, altta yatan has­ta­lık­la­rı ve ba­ğı­şık­lık­la­rı­nın daha zayıf ol­ma­sı se­be­biy­le has­ta­lı­ğın gi­di­şa­tı açı­sın­dan risk al­tın­da ve bu sal­gı­nın mağ­du­ru du­ru­mun­da. Yaş­lı­lar­dan dı­şa­rı çık­ma­ma­la­rı­nı is­te­me­mi­zin se­be­bi virüs yay­ma­la­rı değil, vi­rüs­ten et­ki­len­me­me­le­ri.
Genç­ler “Bana bir şey olmaz, olsa da iyi­le­şi­rim” di­ye­rek rahat ol­ma­lı mı?
Ön­ce­lik­le on­la­ra virüs bu­laş­ma­sı­nın mut­la­ka önüne geç­me­miz ge­rek­mek­te­dir ve bu ge­çiş­ten asıl so­rum­lu­la­rın da en­fek­si­yo­nu daha hafif ge­çi­ren genç has­ta­lar ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Tabii ki 65 yaş al­tın­da­ki has­ta­lar­da has­ta­lı­ğın daha iyi sey­ret­ti­ği­ni gör­mek­te­yiz ancak bu yaş gru­bun­da da kro­nik has­ta­lık sık­lı­ğı­nın azım­san­ma­ya­ca­ğı­nı ve altta yatan has­ta­lık ol­ma­sa da "Has­ta­lık yok­tur, hasta var­dır" man­tı­ğıy­la ted­bi­ri asla elden bı­rak­ma­mak ge­rek­ti­ği­ni unut­ma­mak ge­re­kir.
GELİŞTİRİLECEK AŞI UZUN SÜRE
 BA­ĞI­ŞIK­LIK 
SAĞ­LA­YABİLİR
Ge­liş­ti­ri­lecek olan aşı vi­rü­se karşı uzun süre ba­ğı­şık­lık sağ­la­ya­bi­lir mi?
Ön­ce­ki gün çıkan bir ha­be­re göre Johns Hop­kins Üni­ver­si­te­si Fizik La­bo­ra­tu­va­rın­da Co­vid-19’un bin fark­lı virüs ör­ne­ği üze­rin­de ça­lı­şı­lı­yor. Bu ça­lış­ma­lar­da Ame­ri­ka'da in­san­la­rı en­fek­te eden suş­lar­la Vuhan'da ya­yı­lan ori­ji­nal virüs ara­sın­da 4 ila 10 ge­ne­tik fark­lı­lık ol­du­ğu ve elde edi­len bul­gu­lar­la vi­rü­sün nis­pe­ten ka­rar­lı ol­du­ğu dü­şü­nül­mek­te­dir. Bu mu­tas­yon oranı SARS-CoV-2 için 12-18 ay için­de ge­liş­ti­ri­le­bi­le­ce­ği dü­şü­nü­len aşı­nın her yıl ye­ni­len­me­si­ni ge­rek­tir­me­ye­ce­ği, bu se­bep­le kı­za­mık ve su­çi­çe­ği gibi uzun süre ba­ğı­şık­lık sağ­la­ya­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­lü­yor. Tabii ki ge­liş­me­ler aşı ça­lış­ma­la­rı için ol­duk­ça umut ve­ri­ci. Ancak ya­şa­dı­ğı­mız süreç için­de aşı­la­rın, Co­vid-19 pan­de­mi kont­ro­lün­de kul­la­nı­la­ma­ya­ca­ğı­nı da unut­ma­ma­mız ge­re­ki­yor.
TEST VİRÜS­TEN KO­RU­MAZ
Her­han­gi bir şi­kâ­ye­ti ol­ma­dan “Bende var mıdır?” diye ko­ro­na­vi­rüs testi yap­tır­mak doğru mu? So­nuç­la­rı neler ola­bi­lir?
Dün­ya­da ol­du­ğu gibi ül­ke­miz­de de sal­gı­nın et­ki­le­ri­ni bu kadar ciddi bir şe­kil­de ya­şar­ken her­han­gi bir şi­kâ­yet yok­ken ya da teş­his kri­ter­le­ri or­ta­ya çık­ma­dan test yap­tır­mak doğru de­ğil­dir. Çünkü test sizi vi­rüs­ten ko­ru­maz. Bugün tes­pit edil­me­yen virüs ge­rek­li sos­yal izo­las­yon ön­lem­le­ri ve hij­yen ku­ral­la­rı­na uyul­ma­dı­ğı tak­dir­de bir saat son­ra­sın­da bile bu­la­şa­bi­lir. Tes­tin ne­ga­tif çık­ma­sı ki­şi­yi ge­rek­siz re­ha­ve­te ve do­la­yı­sıy­la da riske sokar. Unut­ma­ya­lım ki virüs bu­laş­mış in­san­la­rın yak­la­şık yüzde 80'i has­ta­lı­ğı ol­duk­ça hafif at­la­tı­yor ancak bu­laş­tı­rı­cı­lı­ğı ise devam edi­yor. Sal­gın kont­ro­lün­de­ki en önem­li nok­ta­lar­dan biri bu aşa­ma­da­ki ki­şi­le­rin test yap­tır­ma­sın­dan çok ki­şi­sel izo­las­yon ted­bir­le­ri ile bulaş zin­ci­ri­ni kı­ra­bil­me­si­dir.
Kaynak: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si

Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Anahtar Kelimeler: Uzmanlardan Hayati Uyarı!

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV