banner21

banner25
23 Ocak 2021 Cumartesi

Milletvekili Ergun’dan Bor'a Yeni FTR Müjdesi

Er­te­le­me Var, Faiz Si­lin­me­si Yok!

CHP Niğde Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer, sal­gı­nın eko­no­mik ola­rak olum­suz et­ki­le­di­ği tarım sek­tö­rü­nün pan­de­mi dö­ne­min­de­ki bek­len­ti­le­ri­ni soru öner­ge­siy­le Mec­lis gün­de­mi­ne ge­tir­di.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:16
Er­te­le­me Var, Faiz Si­lin­me­si Yok!

CHP Niğde Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer, sal­gı­nın eko­no­mik ola­rak olum­suz et­ki­le­di­ği tarım sek­tö­rü­nün pan­de­mi dö­ne­min­de­ki bek­len­ti­le­ri­ni soru öner­ge­siy­le Mec­lis gün­de­mi­ne ge­tir­di.

Gürer, çift­çi­le­rin borç­la­rı­nın er­te­le­me ve fa­iz­le­ri­nin si­lin­me­si ile des­tek­le­me kap­sam­la­rı­nın ge­niş­le­til­me­si gibi uy­gu­la­ma­la­rın olup ol­ma­ya­ca­ğı­nı sordu.
Öner­ge­yi ya­nıt­la­yan Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li, ÇKS’li çift­çi­le­rin borç­la­rı­nın er­te­len­di­ği­ni açık­la­dı, ancak fa­iz­le­rin si­lin­me­si ve des­tek­le­me kap­sa­mı­nın ge­niş­le­til­me­si­ne dair bir uy­gu­la­ma­dan bah­set­me­di.
DES­TEK­LE­ME KAP­SA­MI GENİŞLETİLECEK Mİ?
Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Niğde Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer, ko­ro­na virüs sal­gı­nı­nın en çok et­ki­le­di­ği ke­sim­le­rin ba­şın­da gelen tarım sek­tö­rün­de ya­şa­nan so­run­la­ra dik­kat çek­ti­ği soru öner­ge­sin­de, “Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı ola­rak bit­ki­sel ve hay­van­sal ürün­le­rin des­tek­len­me­sin­de kap­sa­mın ge­niş­le­til­me­si için ça­lış­ma ya­pıl­mak­ta mıdır?
Ba­kan­lı­ğın çift­çi­ler için belli bir baş­vu­ru ta­ri­hi ge­rek­ti­ren her iş­le­min en az üç ay öte­len­me­si için dü­zen­le­me sağ­lan­mış mıdır?
Çift­çi­le­ri­mi­zin ban­ka­la­ra ve Tarım Kredi Ko­ope­ra­ti­fi­ne olan borç­la­rı­nı da öte­len­me­si ve fa­iz­le­rin si­lin­me­si için dü­zen­le­me ya­pı­la­cak mıdır?
İcra­lık çift­çi­ye, ser­best ça­lı­şa­na ve ic­ra­lık zi­ra­at mü­hen­di­si­ne borç ya­pı­lan­dır­ma­sı ge­ti­ri­lecek midir?
Üre­tim­de bu­lu­nan çift­çi­ye ve ser­best ça­lı­şan zi­ra­at mü­hen­di­si­ne düşük fa­iz­li kredi tah­sis edi­lecek midir?” şek­lin­de­ki so­ru­la­rı­na yanıt is­te­di.
ÇKS’DE BAŞ­VU­RU SÜRESİ UZA­TI­LABİLİR
CHP Mil­let­ve­ki­li Gürer’in öner­ge­si­ni ya­nıt­la­yan Tarım ve Orman Ba­ka­nı Pak­me­dir­li, çift­çi­le­rin ÇKS'ye baş­vu­ru­la­rı­nın 30 Ha­zi­ran 2020 ta­ri­hi­ne kadar devam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek ge­rek­li gö­rül­dü­ğü tak­dir­de baş­vu­ru ta­ri­hin­de uzat­ma ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni açık­la­dı.
Bakan Pak­de­mir­li, Çift­çi­le­rin Tarım ve Kredi Ko­ope­ra­tif­le­rin­den kul­lan­dık­la­rı düşük fa­iz­li tarım kre­di­le­ri­nin, kre­di­ye konu ürün­le­rin/var­lık­la­rın 01.01.2020 - 31.12.2022 ta­rih­le­ri ara­sın­da mey­da­na ge­le­bi­lecek doğal afet­ler­den et­ki­len­di­ği­nin tes­pit edil­me­si ha­lin­de, va­de­si henüz gel­me­miş olan­lar ve va­de­si bir yıl için­de do­la­cak olan kre­di­le­rin va­de­sin­den iti­ba­ren bir yıl sü­rey­le er­te­le­ne­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti.
Bakan Pak­me­dir­li, “Tarım Kredi Ko­ope­ra­tif­le­ri nez­din­de­ki ta­rım­sal kredi borç­la­rı ile il­gi­li ola­rak her­han­gi bir hu­ku­ki zo­run­lu­luk bu­lun­ma­ma­sı­na kar­şın, BDDK’nm Ban­ka­lar nez­din­de al­dı­ğı karar Ku­ru­mu­muz ta­ra­fın­dan da uy­gu­lan­mış ve bu kap­sam­da 90 gün­lük idari takip sü­re­si 180 güne çı­ka­rıl­mış­tır” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du
Pak­de­mir­li, va­de­le­ri Nisan ve Mayıs ay­la­rın­da dolan veya do­la­cak olan tüm kredi ala­cak­la­rıy­la il­gi­li ola­rak ko­ope­ra­tif or­tak­la­rı­na 60 gün sü­re­li fa­iz­siz ödeme ko­lay­lı­ğı sağ­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Zi­ra­at Ban­ka­sı’nca be­lir­le­nen ko­şul­la­rı sağ­la­yan müş­te­ri­le­rin kredi borç­la­rı­nın mü­ra­ca­at­la­rı ha­lin­de cari uy­gu­la­ma­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­dı­ğı­nı ifade eden Bakan Pak­de­mir­li, “Ta­rım­sal üre­tim ve ya­tı­rım­la­ra yö­ne­lik ola­rak 2020/2015 sa­yı­lı Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rı kap­sa­mın­da üre­ti­ci­le­re kredi kul­lan­dı­rıl­mak­ta­dır” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
GÜRER: “ÜRETİCİLERİN DES­TEK­LEN­MESİ, 
SAL­GI­NIN EKO­NOMİK ETKİLERİNİ AZAL­TIR”
CHP Niğde Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer ise ko­ro­na virüs sal­gı­nıy­la mü­ca­de­le edi­len bu dö­nem­de, çift­çi­le­rin ve üre­ti­ci­le­rin des­tek­len­me­si­nin, ül­ke­mi­zin sal­gı­nın eko­no­mik et­ki­le­rin­den en az za­rar­la çık­ma­sı­nı sağ­la­ya­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti.
BORÇ ER­TE­LE­MESİ 
YET­MEZ, FAİZLERİN SİLİNMESİ VE DES­TEK KAP­SA­MI­NIN GENİŞLETİLMESİ 
GE­RE­KER
Üre­ti­ci­le­rin ve ic­ra­lık du­rum­da olan çift­çi­ler için sa­de­ce borç­la­rın bir süre er­te­len­me­si­nin ye­ter­li ol­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­yan Gürer, “Çift­çi­le­rin borç­la­rı­na ait fa­iz­ler mut­la­ka si­lin­me­li, des­tek­le­me kap­sa­mı da ge­niş­le­til­me­li­dir” dedi.
DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLER İÇİN 
ÇKS ŞARTI 
KAL­DI­RIL­MA­LI­DIR
Çift­çi­ler­den tarım kredi ko­ope­ra­tif­le­rin­den ve Zi­ra­at Ban­ka­sı’ndan düşük fa­iz­li kredi ala­bil­me­le­ri için Çift­çi Kayıt Sis­te­mi (ÇKS) şartı aran­dı­ğı­na da dik­kat çeken Gürer, “Küçük aile tipi iş­let­me­ler ve çok sa­yı­da irili ufak­lı tar­la­sı, bağı, bah­çe­si olan va­tan­daş­lar fark­lı ne­den­ler­le ÇKS üyesi ola­ma­mak­ta­dır. Bu tür avan­taj­lar­dan sa­de­ce ÇKS’li çift­çi­le­rin değil, tar­la­sı­nı eken biçen ancak ÇKS kaydı ol­ma­yan va­tan­daş­la­rın da fay­da­lan­ma­sı­na ola­nak ta­nın­ma­lı­dır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV