banner21

banner25
14 Nisan 2021 Çarşamba

Niğde’de silahlı kavga: 1 ölü

sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan kayseri escort bayan xyz forum

Gül­te­kin TBMM Ça­lış­ma­la­rı Hak­kın­da Bilgi Verdi

TBMM Sağ­lık, Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal İşler Ko­mis­yo­nu üyesi ve AK Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Selim Gül­te­kin TBMM ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bilgi verdi.

11 Haziran 2020 Perşembe 15:19
Gül­te­kin TBMM Ça­lış­ma­la­rı Hak­kın­da Bilgi Verdi
TBMM Sağ­lık, Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal İşler Ko­mis­yo­nu üyesi ve AK Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Selim Gül­te­kin TBMM ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bilgi verdi.
Mil­let­ve­ki­li Gül­te­kin yap­tı­ğı açık­la­ma­da; ’’Yeni tip ko­ro­na­vi­rüs­le mü­ca­de­le ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da ara ver­di­ği­miz Genel Kurul ça­lış­ma­la­rı­mı­za 2 Ha­zi­ran ta­ri­hin­de baş­la­mış bu­lun­mak­ta­yız. Genel Kurul da ilk ola­rak, ül­ke­mi­zin ve va­tan­daş­la­rı­mı­zın hu­zu­ru ve gü­ven­li­ği için ça­lı­şan Çarşı ve Ma­hal­le bek­çi­le­ri­mi­zin, uzun sü­re­dir bek­le­di­ği yetki ve so­rum­lu­luk­la­rı ile özlük hak­la­rı­nın gün­cel mev­zu­at çer­çe­ve­sin­de dü­zen­len­me­si ve hu­ku­ki sta­tü­le­ri­nin tes­pit edil­me­si­ni içe­ren kanun tek­li­fi­ni kabul ede­rek ka­nun­laş­tır­dık. Bu ka­nu­nun gö­rü­şül­dü­ğü Genel Kurul ça­lış­ma­la­rı sü­re­sin­ce, bazı si­ya­si par­ti­le­rin her türlü en­gel­le­me ve ge­cik­tir­me­le­ri­ne rağ­men bek­çi­le­ri­mi­zin bek­le­di­ği kanun artık ya­sa­laş­tı­rıl­mış­tır.
Çarşı ve ma­hal­le bek­çi­li­ği sis­te­mi AK Parti hü­kû­me­ti­miz dö­ne­min­de ye­ni­den iş­lev­sel hâle ge­ti­ril­miş bu­lun­mak­ta­dır. Ancak mev­cut kanun görev, yetki ve so­rum­lu­luk ba­kı­mın­dan gü­nü­mü­zün ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak­tan ye­ter­siz kal­mış­tır. Bu kap­sam­da çarşı ve ma­hal­le bek­çi­le­ri­nin uy­gu­la­ma­da kar­şı­laş­tık­la­rı te­red­düt­le­rin gi­de­ril­me­si, sı­nıf­lan­dır­ma­nın ya­pıl­ma­sı, ça­lış­ma sa­at­le­ri­nin diğer dev­let me­mur­la­rıy­la uyum­lu hâle ge­ti­ril­me­si, dev­let me­mu­ru sta­tü­sü ka­zan­dık­la­rın­dan işe alın­ma­la­rı­na iliş­kin şart­la­rın 657 sa­yı­lı kanun ile uyum­lu hâle ge­ti­ril­me­si he­def­le­ne­rek bu kanun ha­zır­lan­mış­tır. Genel ola­rak bak­tı­ğı­mız­da, kanun tek­li­fi­miz ile çarşı ve ma­hal­le bek­çi­le­ri­nin adli, ön­le­yi­ci, ko­ru­yu­cu görev ve yet­ki­le­ri ile gö­rev­li ol­duk­la­rı mülki sı­nır­lar içe­ri­sin­de hal­kı­mı­zın hu­zu­ru ve gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ma­ya yö­ne­lik görev ve yetki çer­çe­ve­si­ni net şe­kil­de be­lir­le­miş bu­lun­mak­ta­yız. Bu kap­sam­da, çarşı ve ma­hal­le bek­çi­le­ri­nin, genel kol­luk kuv­vet­le­ri­miz olan em­ni­yet ve jan­dar­ma teş­ki­lat­la­rı bün­ye­sin­de yar­dım­cı olmak üzere is­tih­dam edi­len si­lah­lı bir kol­luk ola­rak dü­zen­len­me­si ve sınav, atama, ça­lış­ma şart­la­rı­nın, hu­ku­ki sta­tü­le­ri bu ka­nun­la tes­pit edil­miş­tir.
Son 1,5 yıl­lık süre zar­fın­da; Çarşı ve ma­hal­le bek­çi­le­ri­miz­le, 127 bin 911 şahıs hak­kın­da adli işlem ya­pıl­mış, 3 bin 643 hır­sız­lık ola­yı­na mü­da­ha­le edil­miş ve hır­sız­lık olay­la­rın­da yüzde 25 düşüş sağ­lan­mış­tır. Bin 32 kayıp çocuk bu­lun­muş, 3 bin 154 kayıp şahıs bu­lun­muş, 56 bin 168 ara­nan şahıs hak­kın­da işlem ya­pıl­mış, 237 ki­log­ram esrar, eroin, ko­ka­in ben­ze­ri uyuş­tu­ru­cu ve 28 bin 679 adet uyuş­tu­ru­cu hap ele ge­çi­ril­miş­tir. Ay­rı­ca uzun nam­lu­lu silah, 2 bin adet ta­ban­ca, av tü­fe­ği, el ya­pı­mı pat­la­yı­cı ve­sa­ire muh­te­lif ya­sa­ya ay­kı­rı silah par­ça­la­rı da bek­çi­le­ri­miz sa­ye­sin­de ele ge­çi­ril­miş­tir.
Va­tan­daş­la­rı­mı­zın hu­zu­ru ve gü­ven­li­ği için em­ni­yet teş­ki­la­tı­mı­zın her zaman ya­nın­da­yız ve gö­rev­li me­mur­la­rı­mı­zın da uygun ortam ve şart­lar da en ve­rim­li şe­kil­de ça­lı­şa­bil­me­le­ri için biz­ler­de üze­ri­mi­ze dü­şe­ni her zaman ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ğiz. Bek­çi­ler ka­nu­nu­mu­zun, ül­ke­mi­ze ve va­tan­da­şı­mı­za, bek­çi­le­ri­mi­ze ve em­ni­yet teş­ki­la­tı­mı­za ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum." dedi.

Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV