banner21

banner25
03 Mart 2021 Çarşamba

Kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

De­niz­Bank’tan Emek­li­le­re 1000 TL’ye Varan Pro­mos­yon

De­niz­Bank, emek­li­le­rin fi­nan­sal ih­ti­yaç­la­rı­na özel çö­züm­ler üret­mek ama­cıy­la fa­ali­yet­le­ri­ne devam edi­yor.

16 Mart 2020 Pazartesi 10:25
De­niz­Bank’tan Emek­li­le­re 1000 TL’ye Varan Pro­mos­yon
De­niz­Bank, emek­li­le­rin fi­nan­sal ih­ti­yaç­la­rı­na özel çö­züm­ler üret­mek ama­cıy­la fa­ali­yet­le­ri­ne devam edi­yor. 
Banka, 3 yıl bo­yun­ca ma­aşı­nı De­niz­Bank’tan alma sözü veren emek­li müş­te­ri­le­ri­ne 1000 TL’ye varan nakit ka­zan­ma fır­sa­tı su­nu­yor.
Emek­li­le­re “Hür­met­le­ri­miz­le” yak­la­şı­mı­nı be­nim­se­yen De­niz­Bank, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu ile im­za­la­dı­ğı pro­to­kol kap­sa­mın­da ma­aşı­nı 3 yıl bo­yun­ca ban­ka­dan alma sözü veren emek­li müş­te­ri­le­ri­ne maaş mik­tar­la­rı ile oran­tı­lı ola­rak 1500 TL altı için 675 TL, 1500 TL - 2500 TL arası için 850 TL, 2500 TL ve üzeri için ise 1000 TL’ye varan nakit ka­zan­ma fır­sa­tı sağ­lı­yor.
Aynı za­man­da emek­li­ler %0,99 faiz ora­nıy­la 60 aya varan va­de­ler­le ih­ti­yaç kre­di­si im­ka­nın­dan fay­da­la­nır­ken; emek­li ta­nı­dık­la­rı­nı De­niz­Bank’a yön­len­di­ren her­ke­se, yön­len­dir­dik­le­ri her emek­li ta­nı­dık­la­rı için 100 TL nakit he­di­ye edi­li­yor.
Emek­li­le­re özel fır­sat ve avan­taj­lı kam­pan­ya­lar
Özel sek­tör ban­ka­la­rı için­de ilk­le­re imza ata­rak emek­li müş­te­ri­le­ri­ne ay­rı­ca­lık­lı hiz­met sun­duk­la­rı­nı be­lir­ten De­niz­Bank Bor Şube Mü­dü­rü Kemal Coş­kun, ko­nu­ya iliş­kin yap­tı­ğı açık­la­ma­da: “Emek­li­le­re ve­ri­len de­ğe­rin bir ül­ke­nin ge­liş­miş­lik dü­ze­yi­nin önem­li gös­ter­ge­si ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la yıl­lar­ca ça­lış­mış, üret­miş emek­li­le­ri­mi­ze sun­du­ğu­muz kam­pan­ya­la­rı­mız ve kredi ola­nak­la­rı­mız ile fi­nan­sal ih­ti­yaç­la­rı­na özel çö­züm­ler üre­te­rek ha­yat­la­rı­nın bu güzel dö­ne­mi­ni daha kon­for­lu ge­çir­me­le­ri­ni sağ­la­mak is­ti­yo­ruz. Bu kap­sam­da 1000 TL’ye varan nakit ka­zan­ma fır­sa­tı sağ­la­dı­ğı­mız müş­te­ri­le­ri­miz, %0,99 faiz ora­nı­mız­la 60 aya varan va­de­ler­de sun­du­ğu­muz kre­di­miz ile borç­la­rı­nı tek bir çatı al­tın­da top­la­ya­rak tak­sit­le­ri­ni dü­şü­rüp büyük ödeme fır­sa­tı elde ede­bi­lir­ler” dedi.
De­niz­Bank ola­rak böl­ge­de emek­li­le­rin ilk ter­cih et­ti­ği banka olma he­de­fiy­le fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dür­dük­le­ri­ni be­lir­ten Kemal Coş­kun, “Emek­li hiz­met pa­ke­ti kap­sa­mın­da maaş müş­te­ri­le­ri­miz Bor Şu­be­miz­de işlem ön­ce­li­ği, uygun fa­iz­li ih­ti­yaç kre­di­le­ri, acil nakit ih­ti­ya­cı için Kur­ta­ran Hesap, in­ter­net ban­ka­cı­lı­ğın­dan üc­ret­siz ha­va­le ve EFT im­ka­nın­dan fay­da­la­na­bi­li­yor. Ay­rı­ca Tür­ki­ye’deki ve dün­ya­da­ki tüm ATM’ler­den üc­ret­siz para çekme ve hesap ba­ki­ye­si sor­gu­la­ma, va­de­li mev­du­ata özel faiz oran­la­rı ve hesap iş­le­tim üc­re­ti mu­afi­ye­ti fır­sat­la­rı­nı su­nu­yo­ruz. Önü­müz­de­ki dö­nem­de de emek­li­le­ri­mi­zin ih­ti­yaç­la­rı­nı ya­kın­dan takip et­me­ye ve on­la­rın ya­nın­da ol­ma­ya devam ede­ce­ğiz” şek­lin­de ko­nuş­tu.
EMEK­Lİ BONUS’UN SAĞ­LA­DI­ĞI AVAN­TAJ­LAR
De­niz­Bank ay­rı­ca kredi kartı Emek­li Bonus ile de kart sa­hi­bi emek­li müş­te­ri­le­ri­ne Bonus aile­si­nin tüm özel­lik­le­ri sağ­lı­yor. Emek­li Bonus ile alış­ve­riş­ler tak­sit­len­di­re­bi­li­yor, ya­pı­lan har­ca­ma­lar­dan bonus ka­za­nı­la­bi­li­yor, bi­rik­ti­ri­len bo­nus­lar ile prog­ram or­tak­la­rın­dan be­da­va alış­ve­riş ya­pı­la­bi­li­yor. Oto­ma­tik fa­tu­ra ödeme ta­li­ma­tı, ec­za­ne, ti­yat­ro-si­ne­ma har­ca­ma­la­rın­da in­di­rim fır­sat­la­rı ile te­si­sat arı­za­sı, çi­lin­gir, cam kı­rıl­ma­sı gibi asis­tan hiz­met­le­ri emek­li müş­te­ri­le­re özel su­nu­lan ay­rı­ca­lık­lar ara­sın­da yer alı­yor.
Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV