banner13

banner21

banner18

banner25
13 Temmuz 2020 Pazartesi

Durumu İyi Hastalar Bor'da, Entübeler Niğde'de

"Akkaya Barajını Temizleyeceğiz"

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum, "81 ile 81 mil­let bah­çe­si sö­zü­müz var. Şe­hit­ler di­ya­rı Niğ­de­mi­ze de bir Mil­let Bah­çe­si yap­ma­mız ge­re­kir diye is­ti­şa­re ettik. Eski stat­yu­mun bu­lun­du­ğu yak­la­şık 44 bin metre ka­re­lik alanı Mil­let Bah­çe­si ya­pı­yo­ruz." dedi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:52
Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum, "81 ile 81 mil­let bah­çe­si sö­zü­müz var. Şe­hit­ler di­ya­rı Niğ­de­mi­ze de bir Mil­let Bah­çe­si yap­ma­mız ge­re­kir diye is­ti­şa­re ettik. Eski stat­yu­mun bu­lun­du­ğu yak­la­şık 44 bin metre ka­re­lik alanı Mil­let Bah­çe­si ya­pı­yo­ruz." dedi.

çe­şit­li te­mas­lar­da blun­mak için kente gelen bakan Kurum, Bor Be­le­di­ye­si'ni zi­ya­ret ede­rek, Baş­kan Ser­kan Baran ile ma­ka­mın­da gö­rüş­tü.

Bor il­çe­sin­de­ki ta­ri­hi sit alan­la­rı­nı gezen Bakan Kurum, va­tan­daş­la­ra soh­bet etti, Ak­ka­ya Ba­ra­jı ve Niğde Be­le­di­ye­si ileri bi­yo­lo­jik arıt­ma te­sis­si in­şa­atın­da in­ce­le­me­ler­de buldu.

Niğde Va­li­li­ği zi­ya­re­tin­de Bakan Kurum, ken­di­ni kar­şı­la­yan Sıfır Atık pro­je­si kap­ma­sın­da "kah­ra­man çev­re­ci" iki ço­cu­ğa oyun­cak he­di­ye etti, ma­dal­ya taktı.

Kurum, va­li­lik top­lan­tı sa­lo­nun­da il de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, kah­ra­man­lar di­ya­rı Niğde'nin Sel­çuk­lu, Os­man­lı ve Roma dö­ne­mi­ne ta­nık­lık eden gü­zi­de bir şehir ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Bu güne kadar Niğde'ye AK Parti ik­ti­dar­la­rı dö­ne­min­de 15 mil­yar li­ra­lık ya­tı­rım ya­pıl­dı­ğı­na dik­ka­ti çeken Bakan kurum, "Bu 15 mil­ya­rın 3 mil­ya­rı da ba­kan­lı­ğı­mız bün­ye­sin­de ya­ğı­lan ya­tı­rım­lar, 500 mil­yon li­ra­lık devam eden ya­tı­rım­la­rı­mız var. Bugün de sayın Cum­hur­baş­ka­mı­zın açık­la­dı­ğı ma­ni­fes­to çer­çe­ve­sin­de şehir ve il­çe­le­ri­miz için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken önem­li ka­ra­la­rı aldık. Hızlı bir şe­kil­de 2023'ün Niğde'si için de bu pro­je­le­ri uy­gu­lu­yor ola­ca­ğız." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Kurum, Niğde mer­kez­de atık su ar­tı­ma te­si­si pro­je­si bu­lun­du­ğu­nu ak­ta­ra­rak, şun­la­rı kay­det­ti:

"224 bin nü­fu­sa ye­tecek ve 2040 yı­lı­na kadar Niğ­de­mi­ze ye­te­bi­lecek ka­pa­si­te­de­ki ar­tı­ma te­si­si­mi­zi ba­kan­lı­ğı­mız bün­ye­sin­de, İller Ban­ka­sı Genel Mü­dür­lü­ğü ve be­le­di­ye­miz eliy­le ya­pı­yo­ruz. Bu pro­je­yi 2020 yılı so­nu­na kadar bi­ti­re­ce­ğiz. Pro­je­nin bitiş ta­ri­hi­ni öne çe­ki­yo­ruz. Ak­ka­ya Ba­ra­jın­da ter­te­miz şe­kil­de su­la­ma ya­pı­la­bil­me­si ama­cıy­la da bu ba­ra­jı­mı­zı te­miz­le­miş ola­ca­ğız. Ka­na­li­zas­yon ve yağ­mur suyu Niğde mer­kez­de aynı hat gü­zer­ga­hı üze­rin­de gi­di­yor, ayrık sis­tem yok. 2020 yılı için­de arıt­ma te­si­si­mi­zin ta­mam­lan­ma­sıy­la aynı yıl için­de ka­na­li­zas­yo­nu­mu­zu atık su­yu­mu­zu ayı­ra­cak sis­te­me ge­çi­yo­ruz. 81 ile 81 mil­let bah­çe­si sö­zü­müz var. Şe­hit­ler di­ya­rı Niğ­de­mi­ze de bir Mil­let Bah­çe­si yap­ma­mız ge­re­kir diye is­ti­şa­re ettik. Eski stat­yu­mun bu­lun­du­ğu yak­la­şık 44 bin metre ka­re­lik alanı Mil­let Bah­çe­si ya­pı­yo­ruz. İma­la­tı­nı TOKİ yapıp Niğ­de­li va­tan­daş­la­rı­mı­za he­di­ye etmiş ola­cak. Mil­let Bah­çe­mi­zin için­de ge­zin­ti alan­la­rı, mil­let kı­ra­at­ha­ne­si, kü­tüp­ha­ne­si­nin ol­du­ğu bi­sik­let ve yü­rü­me yol­la­rı­nın ol­du­ğu çok önem­li bir pro­je­yi de şehir mer­ke­zi­ne ka­vuş­tur­muş ola­ca­ğız. Mev­cut sta­tı­mı­zı özel ida­re­mi­ze, İller Ban­ka­sı­nın ve­re­ce­ği des­tek­le bir­lik­te ya­la­şık 7 bin kişi ka­pa­si­te­li bir stat­yum ya­pı­yo­ruz. Bu statı da Bu­cak­ça­yır mev­ki­si­ne ta­şı­mız olu­yo­ruz.

Eski rek­tör­lük­ten baş­la­yıp Hü­da­vent Hatun tür­be­si­ne kadar yak­la­şık 220 bin met­re­ka­re­lik alan­da bir mey­dan sözü ver­dik­le­rin­den bah­se­den Bakan Kurum, bu pro­je­yi de va­li­li­ğin ya­pıl­ma­sı, rek­tör­lü­ğün ve için­de bu­lu­nan okul­la­rın ta­şın­ma­sıy­la 2023 yı­la­na kadar söz ve­ril­di­ği şe­kil­de ha­ya­ta ge­çi­ri­le­ce­ği­ni an­lat­tı.

Bakan Kurum, Kale Et­ra­fı Kent­sel Dö­nü­şüm pro­je­si­nin çok önem­li ol­du­ğu­na dik­ka­ti çe­ke­re, şöyle ko­nuş­tu:

"45 bin met­re­ka­re alan­da 456 hak sa­hi­bi­mi­zi il­gi­len­di­ren bu pro­je­ye baş­lı­yo­ruz. Niğde'de ta­ri­hin bize bı­rak­tı­ğı, önem­li ta­ri­hi eser­le­ri gün yü­zü­ne çı­ka­ra­cak, mev­cut­ta­ki ta­ri­hi eser­le­rin res­to­ras­yo­nuy­la bir­lik­te bu kent­sel dö­nü­şüm pro­je­si­ni ya­pa­ca­ğız. Bu­ra­da­ki 456 hak sa­hi­bi va­tan­da­şı­mı­zı Efen­di­bey Ma­hal­le­si'nde yap­tı­ğı­mız re­zerv ko­nut­la­ra on­lar­la an­laş­mak su­re­tiy­le ta­şı­ya­ca­ğız. Bu böl­ge­yi de Niğde'ye bir tu­rizm alanı ola­rak ka­zan­dı­ra­ca­ğız. İçinde butik otel­le­rin, ta­ri­hi ko­nak­la­rın ol­du­ğu, çok az katlı bizim ta­ri­hi­mi­ze kül­tü­rü­mü­ze uygun ya­pı­laş­ma­nın ol­du­ğu, kale ve et­ra­fıy­la bir­lik­te de bir çevre dü­zen­le­me­si pro­je­siy­le Niğde mer­kez­de kah­ra­man­lar di­ya­rı­na ya­kı­şa­cak çok önem­li bir pro­je­yi de ka­zan­dı­ra­ca­ğız."

Bor il­çe­si Orta Ma­hal­le­de ta­ri­hi eser­le­rin ve şehir mer­ke­zi­nin kül­tü­rel an­lam­da yoğun ya­şan­dı­ğı ta­ri­hi sit ala­nın­da sokak sağ­lık­laş­tır­ma pro­je­si kap­sa­mın­da res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Kurum, içme suyu hat­la­rın­da 2020 yı­lın­da baş­la­mak su­re­tiy­le ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.
Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi

YORUM YAZ

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

   Yorumlar
   Toplam 1 yorum mevcut

  • Derya ay 13 ay önce yorumlandı

   Bucak cayır da cayır bırakmadınız biraz şehir dışına yeşil alanların yok olmayacağı biryere yapın yeni starınızı

  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV