banner21

banner25
11 Nisan 2021 Pazar

ŞEHİDİMİZ VAR!

sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan kayseri escort bayan xyz forum

Yeşil 2 Yıl­ı De­ğer­len­dir­di

Niğde Esnaf ve Sa­nat­kâr­la­rı Oda­la­rı Bir­li­ği 12.05.2018 – 30.06.2020 ta­ri­hi­ne kadar yap­mış ol­du­ğu­muz fa­ali­yet­le­ri Baş­kan Âlim Yeşil Baş­kan­lı­ğın­da oda baş­kan­la­rı­nın da ka­tı­lı­mı ile yap­tı­ğı top­lan­tı­da du­yur­du.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:32
Yeşil 2 Yıl­ı De­ğer­len­dir­di


Niğde Esnaf ve Sa­nat­kâr­la­rı Oda­la­rı Bir­li­ği 12.05.2018 – 30.06.2020 ta­ri­hi­ne kadar yap­mış ol­du­ğu­muz fa­ali­yet­le­ri Baş­kan Âlim Yeşil Baş­kan­lı­ğın­da oda baş­kan­la­rı­nın da ka­tı­lı­mı ile yap­tı­ğı top­lan­tı­da du­yur­du. Söz ver­di­ği­miz üç birim, Proje bi­ri­mi, Hukuk Bi­ri­mi ve Kayıt Bi­ri­mi oluş­tu­rul­muş­tur di­ye­rek söz­le­ri­ne baş­la­yan NESOB Baş­ka­nı Alim Yeşil, "Bu bi­rim­ler bün­ye­sin­de ku­ru­mu­mu­zun proje bi­ri­mi ta­ra­fın­dan Afyon ESOB ve Har­ran Üni­ver­si­te­si ile iş­bir­li­ği ya­pıl­mış­tır. Ay­rı­ca Şan­lı­ur­fa KÜSİ baş­ka­nı Har­ran Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üyesi Prof Dr. Gen­cay Sa­rı­ışık ho­ca­mız es­na­fın işini ge­liş­tir­me­si, bü­yüt­me­si için neler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, hangi pro­je­le­rin ya­pıl­ma­sı uygun ola­ca­ğı hu­su­sun­da sem­poz­yum dü­zen­len­miş­tir" dedi.
2617 Kişi Kay­de­dil­di, 134 Es­na­fın­da Terk İşlemi Ya­pıl­dı
Baş­kan Yeşil açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da, Niğde Üni­ver­si­te­si ve NESOB or­tak­lı­ğın­da ‘’ Mutlu öğ­ren­ci, gü­ven­li ge­lecek, öğ­ren­ci­yi müş­te­ri ola­rak gör­mek’’ ko­nu­lu kon­fe­rans ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni söy­le­di. Yeşil, Niğde Üni­ver­si­te­si KÜSİ Baş­ka­nı Yusuf To­ra­man ile bi­ri­mi­miz sü­rek­li is­ti­şa­re ha­lin­de­dir. Şu anda Niğde Üni­ver­si­te­si Gast­ro­no­mi bö­lü­mü ile ya­pı­lan’’ 2.Şan­sın Gast­ro­no­mi ‘’ proje kap­sa­mın­da pro­je­miz halen devam et­mek­te­dir. Hukuk Bi­ri­mi kap­sa­mın­da ilk aşa­ma­da her­han­gi bir hu­kuk­sal açık­lı­ğa yer ver­me­mek adına kurum avu­ka­tı be­lir­le­nip, bu an­lam­da yol ha­ri­ta­mız be­lir­len­miş­tir. Hukuk bi­ri­mi ola­rak sicil kaydı si­lin­miş, es­naf­lı­ğı terk etmiş, 2810 es­na­fı­mı­za ula­şıl­mış, geç­miş dönem aidat borç­la­rı­nın tah­sil edil­me­si sağ­lan­mış­tır. Ay­rı­ca oda­la­rı­mı­za bilgi ve­ri­le­rek oda­la­rı­mı­zın hu­kuk­sal an­lam­da olan iş­lem­le­ri ve aidat ala­cak­la­rı ko­nu­sun­da teb­li­gat­lar gön­de­ril­miş­tir. Bir­lik bi­na­mı­zın bün­ye­sin­de bu­lu­nan lo­kan­ta ve in­şa­at mal­ze­me­le­ri satan es­na­fı­mız çı­kar­tı­la­rak ala­cak hu­su­sun­da hu­ku­ki iş­lem­ler baş­la­tıl­mış­tır. Hukuk bi­ri­mi ola­rak geç­miş dö­nem­le­re ait SSK ve vergi borç­la­rı ile il­gi­li iz­le­ye­ce­ği­miz yol ha­ri­ta­sı be­lir­len­miş­tir. Yine söz­le­ri­miz­den biri olan kayıt bi­ri­mi oluş­tu­rul­muş, Ka­yıt­lı ol­ma­yan es­naf­la­rı­mı­za tu­tu­lan tu­ta­nak­lar ne­ti­ce­sin­de top­lam 2617 kişi kay­de­dil­miş­tir. İş ye­ri­ni ka­pa­tan 134 es­na­fı­mı­zın da terk iş­le­mi ya­pıl­mış­tır"
TESK bün­ye­sin­de 2 Birim Oluş­tu­rul­du
1- Mes­lek Eği­ti­mi­ni Ge­liş­tir­me Ku­ru­lu, 2-Mer­kez İş yeri De­net­le­me ve Da­nış­man­lık Grubu Ku­ru­lu­na şah­sım, TESK Baş­ka­nı­mız Ben­de­vi Pa­lan­dö­ken ta­ra­fın­dan ge­ti­ril­miş ve 24 aydır aylık rutin ya­pı­lan top­lan­tı­la­ra ka­tı­la­rak esnaf ve sa­nat­kar­la­rı­mı­zın so­run­la­rı­nın ol­du­ğu­nu ve bu so­run­la­rın TESK Baş­ka­nı­mız Ben­de­vi Pa­lan­dö­ken’e ak­ta­rıl­mış, top­lan­tı­lar­da dile ge­ti­ril­miş, dos­ya­lar ve­ril­miş­tir. Bu so­run­lar Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan başta olmak üzere bütün ba­kan­lık­la­ra, ku­rum­la­ra ,TESK baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan du­yu­rul­muş­tur.
KOS­GEB Si­ner­ji Odağı KOS­GEB-NE­SOB tem­sil­ci­li­ği Ola­rak Tes­cil Edil­di
KOS­GEB Genel Baş­ka­nı Prof. Dr. Ce­va­hir Uz­kurt ile yö­ne­tim ku­ru­lu ola­rak zi­ya­re­ti­miz­de NESOB bi­na­mı­za KOS­GEB si­ner­ji Odağı açı­la­rak es­na­fı­mı­zın KOS­GEB ile il­gi­li mü­ra­ca­at­la­rı ve diğer so­run­la­rı­nın çö­zül­me­si nok­ta­sın­da bi­ri­mi­miz hiz­met ver­mek­te­dir. Şu anda da KOS­GEB Si­ner­ji Odağı KOS­GEB-NE­SOB tem­sil­ci­li­ği ola­rak tes­cil edil­miş­tir. Bir­lik baş­kan­lı­ğı­nı al­dı­ğı­mız dö­nem­de Sayın Ma­li­ye Ba­ka­nı Naci Ağbal ku­ru­mu­mu­zu zi­ya­ret etmiş ve esnaf ve sa­nat­kar­la­rı­mız ile bu­lu­şa­rak istek ve te­men­ni­le­ri­ni ilet­me­le­ri­ni sağ­la­dık. Ay­rı­ca esnaf ve sa­nat­kar­la­rı­mı­zın so­run­la­rı­nı ve sı­kın­tı­la­rı­nı dosya ola­rak ba­ka­nı­mı­za ilet­tik. An­ka­ra da ya­pı­lan Niğde Gün­le­ri­ne ka­tı­lıp, Niğde’mizi, esnaf ve sa­nat­ka­rı­mı­zı en iyi şe­kil­de tem­sil ettik. Ve­kil­le­ri­mi­zi, Va­li­mi­zi, Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­mı­zı, Em­ni­yet Mü­dü­rü­mü­zü Alay Ko­mu­ta­nı­mı­zı ve Niğde'de bu­lu­nan kurum mü­dür­le­ri­mi­zi bi­re­bir zi­ya­ret ede­rek iyi iliş­ki­ler ku­ra­rak es­na­fı­mı­zın me­se­le­le­ri­ni be­ra­ber çöz­dük. İŞKUR, Aile ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar İl Mü­dür­lü­ğü, KOS­GEB, SSK gibi ku­rum­lar­la esnaf ve sa­nat­ka­rı­mı­zın bil­gi­len­di­ril­me­si için dev­let teş­vik­le­ri­ni an­la­tan top­lan­tı­lar dü­zen­len­miş­tir.
Ku­ru­mu­muz ve Mes­le­ki Li­se­le­ri­miz ile pro­to­kol­ler im­za­la­na­rak okul­lar­la iliş­ki­le­ri­miz daha da kuv­vet­len­di­ril­miş­tir.
200 Es­na­fı­mı­zın Mu­ha­se­be­si Tu­tu­lu­yor
Bir­li­ği­miz mu­ha­se­be bö­lü­mün­de 200 es­na­fı­mı­zın mu­ha­se­be­si tu­tul­mak­ta da ve da­nış­man­lık hiz­me­ti sağ­lan­mak­ta­dır. Niğde Esnaf ve Sa­nat­kar­la­rı Oda­la­rı Bir­li­ği ola­rak, bir­li­ği­mi­ze bağlı 26 Mes­le­ki oda­nın ka­tı­lı­mı ile ili­miz­de Ahi­lik Kül­tü­rü Haf­ta­sı dü­zen­le­ne­rek Ahi­lik Kül­tü­rü­nün ne kadar önem­li ol­du­ğu­nun, ili­miz­de esnaf ve sa­nat­kar­la­rı­nın öne­mi­ni bir kez daha vur­gu­la­dık. Yıl­lar­dır NESOB’un ka­na­yan ya­ra­sı olan ve çö­zü­le­me­yen NESOB Hiz­met bi­na­sı­nın ruh­sat iş­lem­le­ri­nin Be­le­di­ye ile yoğun bir ça­lış­ma ya­pı­la­rak dosya ha­zır­lan­mış, bi­na­nın tapu ve ruh­sa­tı alın­mış­tır. Bi­na­mı­zın asan­sör ve do­ğal­gaz so­ru­nu çö­zül­müş­tür. Bi­na­mız arsa ola­rak gö­zü­kür­ken kat it­ti­fa­kı alın­dı, elekt­rik şan­ti­ye ola­rak öde­nir­ken nor­mal ücret ola­rak öden­mek­te­dir. Bir­li­ği­mi­ze ait olan düğün sa­lo­nu­muz ku­ru­mu­mu­za fayda sağ­la­ya­cak şe­kil­de söz­leş­me­si re­vi­ze edil­miş kira be­de­li nakit alın­mış­tır.
İki Yılda 1.161.000 TL Borç Dü­şü­rül­dü
Ku­ru­mu­mu­zu al­dı­ğı­mız­da 4 mil­yon 210 tl borç ile devir alın­mış­tır. İki yılda bu borç 1.161.00 tl dü­şü­rül­müş­tür. Ba­şa­rı­la­rı­mı­zı ve ça­lış­ma­la­rı­mı­zı tak­dir ile kar­şı­la­yan Sayın Ben­de­vi Pa­lan­dö­ken biz­le­ri ili­miz­de zi­ya­ret et­miş­tir.26 Oda Baş­ka­nı İle bir­lik­te Oda­la­rı­mı­zın so­run­la­rı­nı ve Esnaf ve Sa­nat­kâr­la­rı­mı­zın sı­kın­tı­la­rı is­ti­şa­re edil­miş­tir. Es­naf­la­rı­mı­zın so­run­la­rı­na hiç­bir zaman du­yar­sız kal­ma­dık. Ha­lı­cı ve Yı­ka­ma­cı­lar Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı ile bir­lik­te top­lan­tı ya­pa­rak, istek, şi­ka­yet ve rayiç du­rum­la­rı­nı be­lir­le­dik. Esnaf Sa­nat­ka­rı­mı­zın ve hal­kı­mı­zın mağ­dur ol­ma­ma­sı açı­sın­dan Es­na­fı­mı­za rayiç lis­te­le­ri çı­kar­tı­la­rak mağ­du­ri­yet­le­ri ön­len­miş­tir. Şo­för­ler Fe­de­ras­yo­nu Fevzi Apay­dın ile gö­rü­şü­le­rek Ça­mar­dı Esnaf Oda­sı­nın plaka ba­sı­mı sağ­lan­dı. Ay­rı­ca Ulu­kış­la Şo­för­ler Odası plaka ba­sı­mı ile il­gi­li şuan ya­zış­ma­la­rı­mız devam et­mek­te­dir. Genel sek­re­ter­le­ri­mi­zi Nev­şe­hir’de Eği­tim Se­mi­ner dü­zen­le­nip. Yeni Esbis Sis­te­mi, Sicil, Mu­ha­se­be, KOS­GEB Dev­let Teş­vik­le­ri ile il­gi­li bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı ya­pıl­mış­tır. Pan­de­mi Sü­re­sin­ce Es­na­fı­mı­za maske da­ğı­tı­mı ya­pıl­dı, Es­na­fı­mı­zın Her daim hiz­met ala­bil­me­si için NESOB ola­rak tam mesai ve­ril­miş­tir. TESK ile ya­pı­lan ya­zış­ma­lar­da, Tele Kon­fe­rans gö­rüş­me­le­rin­de Es­na­fı­mı­zın bu sü­reç­te ya­şa­dı­ğı sı­kın­tı­la­rı so­run­la­rı­nı TESK Baş­ka­nı­mız Sayın Ben­de­vi Pa­lan­dö­ken ara­cı­lı­ğı ile Başta Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız olmak üzere bütün il­gi­li Ba­kan­lık­la­ra ile­til­miş­tir.Bu sü­reç­te Halk Ban­ka­sı ve Niğde Esnaf Sa­nat­kâr­lar Kredi Ko­ope­ra­ti­fi ile ortak ça­lı­şa­rak Es­na­fı­mı­zın hızlı ve çabuk Kredi al­ma­sı Ko­nu­sun­da di­ya­log için­de olduk. Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de bu­gü­ne kadar ol­du­ğu gibi Ku­ru­mu­mu­zu daha iyi yer­le­re ta­şı­mak Es­na­fı­mı­za daha iyi hiz­met ede­bil­mek için ben ve yö­ne­ti­mim elin­den ge­le­nin ça­ba­yı ve emeği gös­ter­miş­tir. Bun­dan son­ra­ki sü­reç­ler­de de ekip ola­rak en güzel iş­le­re imza atmak için bütün gay­re­ti­mi­zi gös­te­re­ce­ğiz"dedi.
Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV