banner21

24.04.2017, 10:22

23 Nisan

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­cu­su ve ilk Cum­hur­baş­ka­nı Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ta­ra­fın­dan dünya ço­cuk­la­rı­na ar­ma­ğan edi­len, ül­ke­mi­zin ve Kuzey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti’nin resmi bay­ram günü 23 Nisan. 
Ço­cuk­luk yıl­la­rı­mı­zın en şen gün­le­rin­den, di­li­mi­ze “23 Nisan, neşe do­lu­yor insan” söz­le­ri­ni göz­le­ri­miz­den bir ışık saç­tı­ra­rak söy­le­ten gün 23 Nisan.
Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si’nin açı­lı­şı­nın bi­rin­ci yı­lın­da kut­lan­ma­ya baş­la­nan 23 Nisan Milli Bay­ra­mı ve 1 Kasım 1922'de sal­ta­na­tın kal­dı­rıl­ma­sıy­la önce 1 Kasım ola­rak kabul edi­len, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bay­ra­mı'yla bir­leş­ti­ri­len Ha­ki­mi­yet-i Mil­li­ye Bay­ra­mı ile Hi­ma­ye-i Etfal Ce­mi­ye­ti’nin 1927'de ilan et­ti­ği ve ilki Ata­türk'ün hi­ma­ye­sin­de dü­zen­le­nen 23 Nisan Çocuk Bay­ra­mı'nın ken­di­li­ğin­den bir­leş­me­siy­le oluş­tu. 
1980 Dar­be­si dö­ne­min­de Milli Gü­ven­lik Kon­se­yi, bu bay­ra­ma resmî ola­rak "23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı" adını verdi.
Ha­ki­mi­yet-i Mil­li­ye Bay­ra­mı (ön­ce­le­ri 1 Kasım, sonra 23 Nisan), sal­ta­na­tın kal­dı­rı­lı­şı­nın ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ku­ru­lu­şu­nu ger­çek­leş­ti­ren TBMM'nin açı­lı­şı­nın ege­men­li­ği pa­di­şah­tan alıp halka ver­me­si­ni kut­la­mak ama­cı­nı ta­şır­ken, Çocuk Bay­ra­mı savaş sı­ra­sın­da yetim ve öksüz kalan yok­sul ço­cuk­la­rın bir bahar şen­li­ği or­ta­mın­da se­vin­dir­mek ama­cı­nı ta­şı­mak­tay­dı. 
TRT Ku­ru­mu, UNES­CO 'nun 1979'u Çocuk Yılı ola­rak du­yur­ma­sı­nın ar­dın­dan, TRT Ulus­lar arası 23 Nisan Şen­li­ği’ni baş­la­ta­rak, bay­ra­mı ulus­la­ra­ra­sı dü­ze­ye ta­şı­mış­tır. 
Gü­nü­müz­de bay­ra­ma bir­çok ül­ke­den ço­cuk­lar ka­tıl­mak­ta, çe­şit­li gös­te­ri­ler ha­zır­lan­mak­ta, okul­lar­da tö­ren­ler ve çe­şit­li et­kin­lik­ler dü­zen­len­mek­te­dir. 
Ay­rı­ca 1933'te Ata­türk'le baş­la­yan ço­cuk­la­rı ma­ka­ma kabul etme ge­le­ne­ği gü­nü­müz­de ço­cuk­la­rın kısa sü­re­li­ği­ne dev­let ku­rum­la­rı­nın ba­şın­da­ki me­mur­la­rın ye­ri­ne geç­me­si şek­lin­de devam et­mek­te­dir.
23 Nisan; ço­cuk­la­rı­mı­za, ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı olan yaşam mi­ras­çı­la­rı­mı­za ver­di­ği­miz de­ğe­rin, kıy­me­tin ulu­sal bağ­lam­da en önem­li yan­sı­ma­sı, somut ola­rak en güzel gös­ter­ge­si­dir. 23 Nisan ne­şe­dir, mut­lu­luk­tur, coş­ku­dur, se­vinç­tir, bay­ram­dır. 
Ga­ze­te­de bana bu köşe ay­rıl­dı­ğın­da ilk ya­zım­da dünya çocuk gü­nü­ne dair bir ma­ka­le ka­le­me almış ve şun­la­rı ifade et­miş­tim. “İçe­ri­si­ne; iman, iti­kat, dünya gö­rü­şü, saygı, edep, adet, tut­tu­ğu­nuz takım, mut­fak kül­tü­rü, ortam adabı hal dav­ra­nış ve daha bir­çok şeyi ek­le­ye­bi­le­ce­ği­miz vasıf ve gö­rüş­le­ri miras bı­ra­ka­ca­ğı­mız ne­sil­dir çocuk, daha ilk doğ­du­ğu anda bize neşe ge­ti­ren ve her daim bizim yaşa mi­ras­çı­la­rı­mız, ha­yat­ta en büyük ada­yış­la­rı­mı­zı yap­tı­ğı­mız de­ğer­li var­lık­la­rı­mız, en çok dü­şün­dük­le­ri­miz, kıy­met ye­ti­re­me­dik­le­ri­miz­dir ço­cuk­la­rı­mız.”
23 Nisan Ulu­sal Ege­men­li ve Çocuk Bay­ra­mı tüm ço­cuk­la­rı­mız için kutlu ve mutlu olsun.
Saygı ve sevgiyle...
Not: Ya­zı­nın içe­ri­sin­de arşiv ve Vi­ki­pe­dia özgür an­sik­lo­pe­di kay­nak­la­rın­dan ke­sit­ler alın­mış­tır.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?