banner21

13.11.2018, 11:46

ABD DOST VE MÜTTEFİK OLAMAZ

Dün­ya­nın Jan­dar­ma­lı­ğı­na 1900'lü yıl­lar­da so­yu­nan ABD bi­rin­ci dünya sa­va­şı­na ve ikin­ci dünya sa­va­şı­na ön­der­lik yap­mış, ve­si­le ol­muş­tur.

Os­man­lı’nın yı­kıl­ma­sın­dan sonra Tür­ki­ye’yi 1950'lerde müt­te­fik yapan ABD dost gibi gö­rün­se­de sü­rek­li içten içe düş­man­lık yapıp ül­ke­mi­zin ge­liş­me­si­ne engel oldu.
Ül­ke­mi­zi 1952'de NATO’ya so­ka­rak Var­şo­va Pak­tı­na yani Ko­mü­nist dev­let­le­re karşı kul­lan­dı.


ABD, Ko­mü­nizm yı­kıl­dık­tan sonra düş­man ola­rak İslamı (Müs­lü­man­la­rı) hedef tah­ta­sı­na koydu. Ül­ke­miz­de as­ke­ri dar­be­le­rin ol­ma­sı­nı sağ­la­dı. ABD asla dost ve müt­te­fi­ki­miz de­ğil­dir.
Tür­ki­ye Su­ri­ye ko­nu­sun­da Rusya ve İran’la bir olun­ca son yıl­lar­da düş­man­lı­ğı iyice art­mış­tır. S400 füze sis­te­mi­ni ken­di­le­rin­den de­ğil­de Rusya’dan alın­ca ül­ke­mi­zi en­gel­le­me­ye kal­kış­tı. ABD ül­ke­mi­zin S400 alı­mı­nı en­gel­le­ye­me­yin­ce teh­dit, şan­taj, eko­no­mik yap­tı­rım bas­kı­sı­nı ve Papaz Brun­son tu­tuk­lan­ma­sı­nı ba­ha­ne ede­rek fa­şi­zan bas­kı­lar uy­gu­la­dı.
2003 yı­lın­da ABD Kuzey Irak’ta Bar­za­ni’ye özerk Kürt dev­le­ti­ni kur­dur­du. 34 yıl­dır mü­ca­de­le et­ti­ği­miz PKK’yı des­tek­le­di.
Şim­di­de PKK baş­la­rı­nın ya­ka­lan­ma­sı için mil­yon­lar­ca dolar ödül koy­du­ğu­nu söy­lü­yor. PKK ör­gü­tü­nün sonu ge­lin­ce ABD şim­di­de PKK, PYD, YPG’yi bir­leş­ti­re­rek Kuzey Su­ri­ye’de özerk Kürt dev­le­ti (ko­ri­do­ru) kur­dur­ma­nın pe­şin­de ko­şu­yor.
YPG ve PYD’ye bin­ler­ce tır do­lu­su silah ve mü­him­mat sağ­la­dı ve eği­tim verdi.
Ata­la­rı­mız ga­vur­dan dost, do­muz­dan post olmaz de­miş­ler. Ne güzel söy­le­miş­ler.
Yüce Allah Kuran’da “Siz­den (di­ni­niz­den) ol­ma­yan­lar size dost gibi gö­rün­se­ler de asla onlar ger­çek­ten dost ol­maz­lar.” bu­yu­ru­yor.
ABD dev­le­ti­ne yö­ne­ti­mi­ne ve Trump’a asla gü­ven­me­me­li­yiz. ABD baş­kan Trump ile bir­lik­te kü­re­sel eş­kı­ya­lık ya­pı­yor.
Or­ta­do­ğu’da si­yo­nist İsrail terör dev­le­ti­ni ko­ru­yor ve bek­çi­li­ği­ni ya­pı­yor.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?