12.02.2018, 17:25

Afrin Harekatı Niçin?

Irak’ın ku­ze­yin­de ve Kan­dil’de yıl­lar­dır yu­va­la­nan PKK ör­gü­tü sı­nı­rın fi­zi­ki ya­pı­sın­dan da fay­da­la­nıp ül­ke­mi­ze sal­dı­rı­yor­lar.
35 yıl­dır va­ta­nı­mı­za, gü­ven­lik kuv­vet­le­ri­mi­ze, as­ker­le­ri­mi­ze ve halka sal­dı­rıp bin­ler­ce şehit ver­dik.
PKK denen bu hain in­san­lık dışı örgüt Kürt hal­kı­nı kan­dı­rıp, ço­cuk­la­rı­nı kan­dı­rıp dağa çı­ka­rı­yor ör­gü­te ka­zan­dı­rıp ül­ke­mi­ze karşı sa­vaş­tı­rı­yor.
PKK dene bu hain ör­gü­tün diğer Su­ri­ye kolu PYD, YPG, KCK, Kuzey Su­ri­ye’de ABD ve İsrail’in, Ab’nin des­tek­le­di­ği bu hain örgüt adı Kürt olan İsrail Kürt dev­le­ti kur­dur­ma­nın mü­ca­de­le­si­ni ve­ri­yor­lar.
2011'de Su­ri­ye’de baş­la­yan iç sa­vaş­tan sonra kur­du­ru­lan bu PYD ve YPG terör ör­gü­tü Kuzey Su­ri­ye’de ve sı­nı­rı­mı­zın ya­nın­da bir terör dev­le­ti kur­mak için ABD’nin ver­di­ği 5 bin tır­lık silah des­te­ği ile Af­rin­de ül­ke­mi­ze sal­dı­rıp zarar ver­mek­te, in­san­la­rı­mı­zı öl­dür­mek­tey­di.
Bu durum kar­şı­sın­da ül­ke­mi­zin sı­nı­rın­da olan bu du­ru­ma se­yir­ci ka­la­maz­dı ve Af­ri­ne Zey­tin Dalı as­ke­ri ha­re­ka­tı baş­lat­tı. 911 km2 sı­nı­rı­mı­zı ko­ru­mak orada Kürt dev­le­ti ku­rul­ma­sı­nı ön­le­mek­tir ama­cı­mız.
Türk­men, Arap, Kürt ve di­ğer­le­rin­den olu­şan ÖSO’ya des­tek amaç­lı­dır. 10 bin km2'lik alanı ÖSO’ya ka­zan­dır­mak­tır. 
PKK, PYD ve YPG ör­gü­tü­nü­nü Ak­de­niz’e uza­na­ca­ğı terör ko­ri­do­ru­nu yok et­mek­tir.
Su­ri­ye ile Tür­ki­ye sı­nı­rı­nı gü­ven­li kıl­mak­tır. PKK, PYD ve YPG’nin Ama­nos dağ­la­rın­dan ül­ke­mi­ze sız­ma­sı­nı ön­le­mek.
Terör ör­gü­tü­nün Av­ru­pa ve Dünya’ya uza­nan yo­lu­nu ka­pat­mak, Kuzey Su­ri­ye’deki ya­şa­yan hal­kın YPG bas­kı­sın­dan kur­tar­mak. Kuzey sı­nır­la­rı­nın ve iç kı­sı­ma doğru gü­ven­li bölge oluş­tu­rup mül­te­ci­le­rin geri dön­me­si­ni sağ­la­mak.
Mün­biç ve Tel-Rı­fat böl­ge­si­nin kont­ro­lü­nü ele ge­çi­rip si­vil­le­rin geri dön­me­si­ni sağ­la­mak. Fırat kal­ka­nı­nın ve gü­ven­li­ği­nin de­va­mı­nı sağ­la­mak.
Batı Fırat’ı ve böl­ge­si­ni ABD ve terör ör­gü­tü YPG’ye tes­lim et­me­mek. ABD’nin silah des­te­ği­ni ön­le­mek. 
Su­ri­ye sı­nı­rın­da­ki il­le­ri­mi­zin gü­ven­li­ği­ni ko­ru­mak. Tür­ki­ye, Afrin ile Ko­ba­ni’nin bir­leş­me­si­ni Kürt ko­ri­do­ru pro­je­si­nin yok edil­me­si için­dir.
Allah nasip eder­se Afrin’i kur­tar­dık­tan sonra hedef Mün­biç ola­cak­tır. 
Ül­ke­miz­de Türk’ü, Kürt’ü, Lazı, Çer­ke­zi, Arabı, Ar­na­vu­du, Ro­me­ni bir oldu, be­ra­ber oldu, iri oldu va­ta­nı sa­vun­mak için.
Allah Meh­met­çik­le­ri­mi­zi ve gü­ven­lik güç­le­ri­mi­zi ko­ru­sun.
Yorumlar (1)
Ahmet ERİÇ 5 yıl önce
yazınızı tesadüf okudum. emeğinize sağlık. dediğinizde oldu. afrin 'i aldık. selamlar sevgiler
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?