16.01.2017, 09:17

Ağzınla Kuş Tutsan

Cum­hur­baş­ka­nı Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan, Kay­ma­kam­la­ra yap­tı­ğı ko­nuş­ma­nın bir bö­lü­mün­de "Bu­lun­du­ğu­nuz böl­ge­niz­de maz­lum ve mağ­dur in­san­lar­la il­gi­len­me­yen­ler ağ­zıy­la kuş tut­sa­lar benim nez­dim­de hiç bir de­ğe­ri yok­tur." de­miş­ti.

Ağ­zıy­la kuş tut­mak bir halk de­yi­mi­dir. Yani gü­ve­nir­li­ği­ni yi­tir­miş in­san­lar için kul­la­nı­lan bir ta­bir­dir. Ağız­la kuş tut­mak nasıl müm­kün de­ğil­se, bir işi yap­ma­dan yap­mış gibi gö­rü­nen­le­rin­de iti­ba­rı ol­ma­ya­cak­tır. Me­se­la "Ağ­zın­la kuş tut­san yine sana inan­mam" gibi. 


Ta­rih­te böyle bir olay olmuş mudur? Evet ol­muş­tur. Meh­met Akif, Ney­zen Tev­fik'e kız­mış ve "ağ­zın­la kuş tut­san se­nin­le artık ko­nuş­mam" de­miş­tir. Ney­zen ne yap­mış­tı da Akif'i böyle kız­dır­mış­tı. 


Ney­zen, Bod­rum do­ğum­lu­dur. (1879) Ba­ba­sı Hafız Hasan Efen­di. (Mu­al­lim) Ney­zen küçük yaşta, Urla'da ber­ber dük­ka­nın­da duy­du­ğu NEY se­si­ne merak eder ve ber­ber Kazım efen­di­den ney ders­le­ri alır. Genç­li­ğin­de İzmir'de Mev­le­vi der­ga­hı­na devam eder. Bu­ra­da dini bil­gi­le­ri öğ­re­nir. Onu bozan şeyin, ney'i ile Ro­men­ler­le dü­ğün­le­re ka­tıl­ma­sı­dır. Şair Eşref ve Meh­met Akif ile ta­nı­şır. Şiir yazma ye­te­ne­ği­ni ka­za­nır. Akif'ten de ta­sav­vuf ders­le­ri alır. Akif'e ney üf­le­me sa­na­tı­nı öğ­re­tir. 4 yıl sa­rık­lı ola­rak cami ders­le­rin­de devam eder. Za­man­la ney ile mey'i elin­den bı­rak­maz. Tev­fik dev­le­tin ileri ge­len­le­ri­ni hic­vet­me­ye baş­lar. İleri gi­din­ce de ta­ki­be alı­nır. Ça­re­yi Mısır'a kaç­mak­la bulur. Yedi sene kal­dı­ğı Mısır'dan 1915'de Tür­ki­ye'ye döner. Ney ve mey has­ta­sı ola­rak ömrü kâh has­ta­ne­ler­de kâh tı­mar­ha­ne­ler­de, mey­ha­ne­ler­de ve kah­ve­ha­ne­ler­de geçti. Pa­ra­ya, pula, giyim ve ku­şa­ma değer ver­me­yen Ney­zen saray'ın ver­di­ği ma­dal­ya­la­rı de­ni­ze attı.


Meh­met Akif'e "AĞ­ZI­NA BİR DAHA İÇKİ AL­MA­YA­CA­ĞI­NA" yemin etmiş, yi­ne­de ayık gez­me­miş, se­be­bi bir türlü an­la­şı­la­ma­mış­tır. İşte böyle bir günde Akif park­ta otur­du­ğu bir sı­ra­da Ney­zen yine sal­la­na sal­la­na Akif'in ya­nı­na gel­miş. Akif Ney­zen'in bu ha­li­ne bakar, bir de et­ti­ği ye­mi­ne bakar ve "Sen adam ol­maz­sın. AĞ­ZIN­LA KUŞ TUT­SAN BİR DAHA SENİNLE KO­NUŞ­MAM" der ve ya­nın­dan kovar. 


Ney­zen dört elli (yü­rü­ye­mez) Akif'in ya­nın­dan ay­rı­lır. Park­ta öyle gi­der­ken, ağ­zın­da­ki ipten do­la­yı par­kın çi­ti­ne ta­kıl­mış bir serçe kuşu görür. El­le­ri tut­ma­dı­ğın­dan kuşu ağ­zıy­la kur­ta­rır ve Akif'e ge­ti­rir. 


Akif gör­dü­ğü man­za­ra kar­şı­sın­da donar kalır ve söy­le­yecek bir söz bu­la­maz. 


Devam ede­ce­ğiz...
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?