banner21

21.03.2017, 09:11

Akif'i Ne Zaman Anlayacağız

 12 Mart İstik­lal Mar­şı­mı­zın ka­bu­lü ve Meh­met Akif Ersoy'u anma günü ola­rak kabul edil­miş­tir. Bu yıl İstik­lal Mar­şı­mı­zın ka­bu­lü­nün 96. yı­lı­nı kut­lu­yo­ruz. 

İstik­lal Mar­şı­nı ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zın bir sim­ge­si ola­rak kabul ede­riz. Meh­met Akif, mil­le­ti­mi­zin sahip ol­du­ğu milli bir­lik ve be­ra­ber­lik ide­ali­ni pe­kiş­ti­ren büyük şa­iri­miz­dir. 


Yıl­lar­dır Akif'i öv­güy­le an­la­tı­yo­ruz. On­da­ki iyi has­let­le­ri an­la­ta an­la­ta bi­ti­re­mi­yo­ruz. Peki bu­ra­da­ki amaç, Akif'i gök­le­re çı­kart­mak mı, yoksa onun sahip ol­du­ğu has­let­le­ri bi­zim­de ya­şa­ma­mız mıdır? Akif'in zaten öv­gü­ye ih­ti­ya­cı yok­tur. İnanan ve inan­dı­ğı gibi ya­şa­yan­dır. 


Ben Cuma na­ma­zı hut­be­siy­le Meh­met Akif'i anma prog­ram­la­rı­nı bir­bi­ri­ne çok ben­ze­ti­rim. Prog­ra­ma ka­tı­lan zevat ve halka sor­sak "Sen bu prog­ram­dan ne hisse aldın? Size neyi öğ­ret­ti veya ha­tır­lat­tı?" Me­se­la;

1- Akif söz verdi mi ya­par­dı. Ar­ka­da­şı­nın evin­de bu­luş­mak için söz ver­miş­ti. İstan­bul'un o günkü şart­la­rın­da Üs­kü­dar'dan kar­şı­ya geçip ar­ka­da­şı­nın evine var­dı­ğın­da evin ha­nı­mı ko­ca­sın­dan için "Akif bu yağ­mur­da gel­mez diye gitti" de­me­si üze­ri­ne "Ben söz ver­dim gel­dim, lakin o sö­zün­de dur­ma­dı" der ve bir daha ko­nuş­maz. Acaba söz ve­rip­te sö­zün­de dur­ma­yan­lar hisse al­dı­lar mı?


2- Mes­le­ği ve­te­ri­ner­di. Da­ire­ye im­ti­han­la bir genç alı­nır. Bir ay sonra o genci gö­re­mez olur. Se­be­bi­ni sorar, "O gen­cin işine son ve­ril­di" der­ler. "O genci ben aldım, bana haber ver­me­den kimse işine son ve­re­mez." der ve kendi is­ti­fa di­lek­çe­si­ni verir. Hangi makam sa­hi­bi­miz hak­sız­lı­ğa uğ­ra­yan per­so­ne­li­ne sahip çık­mış­tır. 


3- İstik­lal Marşı için ve­ri­len 500 li­ra­lık ödülü almaz. Bu marşı mil­le­ti­ne he­di­ye eder ve Sa­fa­ha­tı­na almaz. Oysa so­ğuk­ta gi­yecek pal­to­su bile yok­tur. Ar­ka­da­şı­nın pal­to­su­nu giyer. Gar­do­la­bı­mı­zı göz­den ge­çir­me­yi hiç dü­şün­dük mü?


4- Milli mü­ca­de­le­de vatan ve mil­let sev­gi­si­ni şehir şehir ge­ze­rek her ca­mi­de halka an­lat­tı­ğı­nı, ye­ni­den var olma mü­ca­de­le­si­ni ver­di­ği­ni hep an­la­tı­rız da ce­na­ze­si­nin or­ta­da kal­dı­ğı­nı üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­nin sahip çık­tı­ğı­nı an­lat­ma­yız. Acaba o mu yan­lış yaptı, biz mi yan­lış ya­pı­yo­ruz hiç sor­gu­la­dık mı?


5- İstik­lal Mar­şı­mız­da­ki bay­ra­ğı­mız Os­man­lı'dan gü­nü­mü­ze gelen Ay-Yıl­dız'dır. Akif: "Çatma kur­ban ola­yım çeh­re­ni ey nazlı hilal" ve "Bir hilal uğ­ra­na ya rab ne gü­neş­ler ba­tı­yor" mıs­ra­la­rın­da­ki Hilal'i ger­çe­ği­ne uygun ola­rak an­la­ta­bil­dik mi?


6- " Et­me­sin tek va­ta­nım­dan beni dün­ya­da cüdâ." mıs­ra­sıy­la vatan sev­gi­si ve has­re­ti bun­dan daha güzel an­la­tı­la­bi­lir mi? Mısır'da ne işi vardı? Hala an­la­tır­ken eyip bük­mü­yor muyuz?


7- Ça­nak­ka­le sa­va­şı­nı ka­zan­dı­ğı­mı­zı Mekke'de öğ­ren­di­ğin­de secde'ye yatar ve da­ki­ka­lar­ca öyle kalır. Kalk­tı­ğın­da göz yaş­la­rın­dan kum ıs­lan­mış­tır. O şevk­le 'Ça­nak­ka­le Şe­hit­le­ri­ne' şi­iri­ni yazar. Hiç böyle an­la­ta­bil­dik mi? 


Akif büyük adam­dı. Adam gibi adam­dı. O'nun öv­gü­ye ih­ti­ya­cı yok­tur.

Bizim ondan ala­cak örnek dav­ra­nış­la­rı­mız ol­ma­lı­dır. O'nu öven değil, övü­len ol­ma­yı hiç de­ne­dik mi?
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?