banner21

10.01.2017, 08:54

Ana Mu­ha­le­fe­t, Terör ve Ana­ya­sa De­ği­şik­li­ği

Bu­gün­kü köşe ya­zı­mız­da baş­lı­ğın­da yer alan ko­nu­la­rı ele ala­ca­ğız. 


Teröristler, halk ara­sın­da in­fi­al uyan­dı­ra­rak, kor­kut­mak, kar­ga­şa çı­kar­mak, top­lum­sal te­dir­gin­lik, ku­tup­laş­ma, dev­le­te olan gü­ve­ni sars­mak, yok etmek için ey­lem­ler yapar. Bu­nun­la da kal­maz ülkeye eko­no­mik, sos­yal, si­ya­si, psi­ko­lo­jik yön­den zarar verir. Te­rö­rist­le­rin he­de­fin­de gü­ven­lik güç­le­ri ve halk var­dır, dev­le­tin ku­rum­la­rı bu­lun­mak­ta­dır. Ana mu­ha­le­fet Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ile PKK terör ör­gü­tü'nün mec­lis­te­ki tem­sil­ci­si hain terör ör­güt­le­ri­ne sahip çık­mak­ta­dır. Terör ör­güt­le­ri­nin yap­tı­ğı ey­lem­le­ri­ne Çoğu zaman sahip çıkıp kı­na­ma ye­ri­ne olay­la­rı başka yöne çe­ke­rek giz­li­den des­tek ve­ri­yor­lar. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si olsun, HDP olsun PKK bir eylem yap­tı­ğın­da terör ör­gü­tü'nü suç­la­ma ye­ri­ne dev­le­ti ve hü­kü­me­ti suç­la­ma yo­lu­na gi­di­yor­lar. Terör ör­gü­tü PKK, PYD, YPG, DHKP-C'yi hiç ağız­la­rı­nı al­ma­yıp DEAŞ vb. terör ör­gü­tü eylem yap­tık­la­rın­da ör­gü­tün is­mi­ni kul­la­nı­yor­lar. Senin ör­gü­tün, benim ör­gü­tü deme yo­lu­na ko­yu­lu­yor­lar. Ana mu­ha­le­fet CHP ve HDP terör ör­güt­le­ri bir eylem yap­tı­ğın­da zil çalıp oy­nu­yor­lar ama terör ör­güt­le­ri­ni ağız­la­rı­na al­mı­yor­lar. DEAŞ'ı ABD/CIA ko­ru­yup kol­lu­yor ve ta­şe­ron ola­rak kul­la­nı­lı­yor. 


PKK ve PYD'ye silah ve maddi des­ti­ğinin yanında is­tih­ba­rat des­te­ği de  ve­ri­yor. Kurt puslu ha­va­yı sever ya CHP'de terör olay­la­rı­na ve ör­güt­le­ri­ne umut bağ­la­mış. Er­do­ğan'ı ve hü­kü­me­ti kö­tü­le­mek için bek­li­yor. Ana mu­ha­le­fet ve HDP Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ve baş­kan­lık sis­te­mi­nin de­ğiş­me­me­si için çaba har­ca­yıp terör ör­gü­tü PKK ve DHKP-C'den Bu alan­da umut bek­li­yor. La­ik­lik üze­rin­den ve di­ya­net üze­rin­den İslami de­ğer­le­re sal­dı­rı­yor. Cum­hu­ri­yet re­ji­mi layık sis­tem yok ola­cak, rejim de­ği­şecek tür­kü­sü söy­lü­yor­lar. 


FETÖ terör ör­gü­tü'nun avu­kat­lı­ğı­nı yapıp ona her alan­da yar­gı­da sahip çı­kı­yor­lar, ko­ru­yor kol­lu­yor­lar. DHKP-C, FETÖ ve PKK'ya terör ör­gü­tü di­ye­mi­yorlar. DEAŞ İle hü­kü­met sa­va­şı­yor, Su­ri­ye'de yok et­me­ye ça­lı­şı­yor, Kı­lıç­da­roğ­lu Su­ri­ye'de ne işi­miz var di­yo­r. 


DEAŞ'tan son­ra­da sıra Men­bic'te bu­lu­nan PKK, PYD, YPG'ye sıra ge­lecek diye Men­bic'e gir­me­ye­lim El-Bab'ta işi bı­ra­ka­lım diyor. Bir kim­se­nin kı­la­vuzu kar­ga­dan olur­sa ibiği pis­lik­ten kur­tul­maz diyor ata­la­rı­mız.


CHP, ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği mec­li­se ge­lin­ce kan akar deyip terör ör­güt­le­ri­ne da­ve­ti­ye çı­ka­rı­yor. Bu ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­ bu va­ta­nı seven Ak Parti ve Mil­li­yet­çi Par­ti­si mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan onay­la­na­cak­tır ve hal­kın önüne gelip halkta kabul ede­cek­tir. Halk is­mi­ni ta­şı­yan parti hal­kın ona­yın­dan halk­tan kork­maz.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?