13.02.2017, 09:24

Ana­ya­sa De­ği­şik­li­ği Ne İçe­ri­yor?

Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ay­lar­dır tar­tı­şıl­dı ve Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si ta­ra­fın­dan kabul edi­lip Cum­hur­baş­ka­nı­nın ona­yın­dan sonra re­fe­ran­du­ma gi­di­lecek ve hal­kın ona­yı­na su­nu­la­cak. 


TBMM'de ve­kil­le­rin kav­ga­lı, gü­rül­tü­lü bir şe­kil­de onay­la­dı­ğı ana­ya­sa de­ği­şik­li­ğin­de neler var bugün onu ele ala­ca­ğız. Bugün siz­ler­le en önem­li de­ği­şik­lik mad­de­le­ri­ni be­ra­ber de­ğer­len­di­re­ce­ğiz. Bu mad­de­le­ri öğ­re­ne­lim ki neyi tar­tış­tı­ğı­mı­zı bi­le­lim.


1- TBMM Üye sa­yı­sı yani mil­let­ve­ki­li sa­yı­sı 550'den 600'e çı­ka­rı­la­cak. 


2- Ön­ce­den vekil olmak için 25 yaş zo­run­luy­du, şimdi 18'e dü­şü­rü­lü­yor. Genç­le­rin de genç yaşta si­ya­se­te atıl­ma­sı ve ül­ke­yi yö­net­me­ye yetki ve­ril­me­si. 


3- TBMM önce dört yılda ye­ni­le­nir­di, şim­diy­se beş yılda bir ya­pıl­acak aynı za­man­da mil­let­ve­ki­li se­çi­min­de beş yıl için par­ti­li Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi­nin ya­pıl­ma­sı. 


4- Mec­lis de­ne­tim ve bilgi edin­me yet­ki­si­ne sahip ola­cak, bu madde daha önce yoktu. Bu yet­ki­yi mec­lis araş­tır­ma­sı, genel gö­rüş­me, mec­lis so­ruş­tur­ma­sı ve ya­zı­lı soru şek­lin­de kul­la­na­cak. 


5- Cum­hur­baş­ka­nı­nın Par­ti­si ile ili­şi­ği ke­sil­me­yecek. Görev sü­re­si beş yıl ola­cak, iki kez Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­le­bi­lecek. (Halk seçtiği için dik­ta­tör ol­ma­ya­cak) 


6- Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de adayın se­çil­me­si için %50'den fazla oy al­ma­sı ge­re­kir. Cum­hur­baş­ka­nı adayı ola­bil­mek için oy­la­rın yüzde be­şi­ni alan par­ti­ler ile en az 100.000 seç­men ki­şi­nin im­za­sı ile aday ola­bi­lecek. 


7- Cum­hur­baş­ka­nı dev­let baş­ka­nı, baş­ko­mu­tan ola­cak ve yü­rüt­me yet­ki­si­ni üst­le­necek. 


8- Cum­hur­baş­ka­nı ana­ya­sa de­ği­şik­lik­le­ri­ne iliş­kin ka­nun­la­rı ge­rek­li gör­dü­ğün­de halk oyuna su­na­bi­lecek. 


9- Cum­hur­baş­ka­nı yü­rüt­me yet­ki­si­ne iliş­kin ko­nu­lar­da cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­si çı­kar­ta­bi­lecek. Ancak, ka­nun­da açık­ça dü­zen­le­nen ko­nu­lar­da Cum­hu­run ka­rar­na­me­si çı­ka­rı­la­ma­ya­cak. (Ön­ce­lik mec­li­sin ola­cak) 


10- TBMM'nin aynı ko­nu­da kanun çı­kar­ma­sı du­ru­mun­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­si ge­çer­siz ola­cak (Mec­li­sin üs­tün­lü­ğü ko­ru­na­cak) 


11- Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si Cum­hur­baş­ka­nı ve Cu­mur­baş­ka­nı yar­dım­cı­la­rı, ba­kan­lar hak­kın­da so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı­nı is­te­ye­bi­lecek. (Mec­li­sin de­ne­ti­min­de ola­cak)


12- Hak­kın­da so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı­na karar ve­ri­len Cum­hur­baş­ka­nı seçim ka­ra­rı ala­ma­ya­cak mec­li­sin be­lir­le­yi­ci­li­ği ko­ru­na­cak. 


Diğer 8 maddeyi bir son­ra­ki ya­zı­mız­da ele ala­ca­ğız.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?