14.03.2017, 11:57

Anayasa Değişikliğine Niçin Evet? - 1

Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­sinde 18 mad­de­lik ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği kabul edi­le­rek halk oy­la­ma­sı­na gön­de­rildi. 
Bu ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği par­ti­li Cum­hur­baş­ka­nı sis­te­mi­ni ge­ti­ren bir de­ği­şik­lik­tir. Bu de­ği­şik­lik Er­do­ğan için değil Tür­ki­ye'nin ge­le­ce­ği için ya­pıl­mak­ta­dır, şahsa çı­ka­rıl­mış bir ka­nun­lar de­ğil­dir. Bunu böyle kabul et­me­miz ge­re­kir. 
Bu de­ği­şik­li­ğe niçin evet de­me­li­yiz? Bunu bu­gün­kü ya­zı­mız­da ele ala­ca­ğız.
1- Tek dev­let, tek bay­rak, tek vatan, tek mil­let için 
2- Tam de­mok­ra­si, güçlü yö­ne­tim için. 
3- As­ke­ri ve­sa­yet­ten, sta­ti­ko­dan, çift başlı yö­ne­tim­den kur­tul­mak için. 
4- Si­ya­si is­tik­rar, tek başlı yö­ne­tim, güçlü ik­ti­dar, ko­alis­yon­suz hü­kü­met için. 
5- Yü­rüt­me­nin tek elden yü­rü­tül­me­si, as­ke­ri ana­ya­sa­dan sivil bir ana­ya­sa­ya ge­çil­me­si için.
6- Va­ta­nı böl­mek için uğ­ra­şan PKK 'nın yok ol­ma­sı için. 
7- Kah­pe­ce DHKP-C Sol ör­güt­ler­den, DEAŞ gibi maşa ör­güt­le­rin yok edil­me­si için. 
8- As­ke­ri dar­be­ler­den onun ve­sa­ye­tin­den, kur­tul­mak için. 
9- Bo­zu­lan, köh­ne­le­şen sis­te­min bit­me­si için. 
10- Azgın azın­lı­ğın ço­ğun­lu­ğa uy­gu­la­dı­ğı bas­kı­nın bit­me­si için. 
11- Güçlü eko­no­mi, güçlü ada­let­siz, ba­ğım­sız ta­raf­sız yargı ol­ma­sı için. 
12- Dış güç­le­rin ma­şa­sı 15 Tem­muz'da as­ke­re darbe yap­tı­rıp ül­ke­yi işgal et­tir­me­ye ça­lı­şan hain terör ör­gü­tü FETÖ'nün yok edil­me­si için. 
13- Halka bidon kafa, gö­be­ği­ni ka­şı­yan ca­hil­ler diyen kü­çüm­se­yen ke­si­me karşı için evet. 
14- Bir ge­mi­yi aynı anda kul­la­nan kap­ta­nın tek ol­ma­sı ve yö­net­me­si için. 
15- As­ke­ri ve­sa­ye­tin tem­sil­ci­si CHP'nin yok ol­ma­sı, öz­gür­lü­ğün her alan­da ya­şan­ma­sı için. 
16- Dar­be­ler ya­pı­la­rak TBMM'nin ka­pa­tıl­ma­ma­sı için evet. 
17- 100 yıl­lık me­se­le­le­ri çöz­mek, sık sık genel se­çim­le­rin ya­pıl­ma­ma­sı için, beş yılda bir Cum­hur­baş­ka­nı ve Mil­let­ve­ki­li se­çi­mi ol­ma­sı için. 
18- Ha­re­ket­te ve fi­kir­de bir­li­ğin sağ­lan­ma­sı için. 
19- Dev­le­tin, mil­le­tin gü­ven­li­ği­ni kısa sü­re­de çöz­mek için. 
20- TBMM'de ya­sa­ma­nın çık­ma­sı, yü­rüt­me­nin hemen uy­gu­lan­ma­sı, hızlı ka­rar­lar al­ma­sı için evet. 
21- FETÖ ör­gü­tü­nün dev­let için­de yu­vala­nıp men­fa­at­le­ri için kum­pas­lar kurup yar­gı­la­yıp, hiz­met etmek için rüş­vet al­ma­ma­sı için. 
22- Eski Tür­ki­ye'den kur­tu­lup yeni bir Tür­ki­ye'nin oluş­ma­sı için evet. 
Yazımıza devam ede­ce­ğiz.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?