03.04.2017, 08:30

Anayasa Değişikliğine Niçin Evet? -- 3

De­ğer­li oku­yu­cu­lar bu­gün­kü ya­zı­mız­da yine niçin evet di­ye­ce­ğimizin üçün­cü bö­lü­mün­de siz­ler­le be­ra­be­riz. 
Üm­me­tin son ka­le­si­ni dü­şür­me­yi amaç­la­yan­la­ra karşı evet. 
Ec­da­dın mi­ra­sı­nı yık­ma­ya ça­lı­şan­la­ra, Türk­çe ezanı ge­ti­ren­le­re, oku­tan­la­ra, ku­ra­nı okut­mayan­la­rı ve öğ­re­til­me­si­ne karşı olan­la­ra karşı evet.
Suç­suz yere da­ra­ğa­cın­da Baş­ba­ka­nı ve Bakan'ları astıran­la­ra karşı evet. 
Ba­şör­tü­sü­ne karşı olan­la­ra ve ya­sak­la­ra karşı evet. İç ve dış düş­man­la­rı­mız olan kim­se­le­re ve dev­let­le­re karşı için evet. Fit­ne­nin başı İsrail'e karşı evet. Fitne ile mil­le­ti bir­bi­ri­ne dü­şü­ren­le­re, dine karşı olan­la­ra, sahte din adam­la­rı­na karşı evet. İddi­ana­me­le­ri mah­ke­me­de değil so­kak­ta oku­yan sa­tıl­mış, bey­ni­ni ki­ra­ya ver­miş, pa­şa­la­ra su­bay­la­ra vatan ha­in­le­ri­ne karşı evet. Hukuka ada­let için değil kum­pas kur­mak için hiz­met adına gelir elde etmek için kul­la­nan­la­ra karşı evet. Gü­cü­nü kendi hal­kın­dan değil ya­ban­cı ülke düş­man­la­rın­dan alan ha­in­le­re karşı evet. Dünya men­fa­at­le­ri için da­va­la­rı­nı satan, İslam üm­me­ti­nin yok ol­ma­sı için ça­lı­şan­la­ra karşı evet. Mil­le­tin mec­li­si­ni bom­ba­la­yan FETÖ'cü hain ör­gü­te karşı evet. ABD'nin, AB'nin, İsrail'in, Al­man­la­rın em­riy­le des­te­ğiy­le darbe yap­tı­ran gizli iç ve dış düş­man­la­rın plan­la­rı­nın bo­zul­ma­sı için evet. Asım'ın nes­li­ne, din­dar genç­li­ğe, imam hatip'lere düş­man­lık ya­pan­la­ra karşı evet. Dini eği­ti­me ve ba­şör­tü­sü­ne düş­man­lık ya­pan­la­ra karşı evet. Şehit ka­nı­nı dur­dur­ma­ya evet. PKK, DEAŞ, FETÖ, gibi kanlı ör­güt­le­rin kö­kü­nü ka­zı­mak için evet. Ezan­la­rın sus­ma­ma­sı, bay­ra­ğı­nı in­meme­si, va­ta­nın bö­lün­me­me­si için evet. Ül­ke­nin ba­ğım­sız­lı­ğı, is­tik­ba­li ve Is­tik­la­lin de­va­mı İçin evet. Bir­li­ği­mi­zin ve be­ra­ber­li­ği­mi­zin de­va­mı için evet. Mev­cut sis­te­min kal­dı­rı­la­rak daha de­mok­ra­tik sis­te­min ol­ma­sı için her alan­da si­ner­ji için, re­form­la­rın ya­pıl­ma­sı için, eko­no­mi­nin güç­len­me­si için, mega pro­je­le­rin devamı için, iş dün­ya­sı­nın önü açıl­ma­sı için, sis­te­min tı­ka­nık­lı­ğın bit­me­si için, hızlı ka­ra­rla­rın al­ınma­sı için, dö­nü­şü­mün hız­lan­ma­sı için, kal­kın­ma­nın şaha kalk­ma­sı için, dünya ti­ca­re­tin­de ve si­ya­se­tin de yer almak için, 2023-2053 viz­yo­nu için, Öncü ülke olmak için, re­fa­hın art­ma­sı için, de­mok­ra­tik en­gel­le­rin kalk­ma­sı için, sos­yal po­li­ti­ka­nın güç­len­me­si için, Her ku­ru­mun kendi işini yap­ma­sı için, gü­ve­ni­lir bir ülke olmak için, kriz­le­rin önüne geç­mek için, ya­şam­la iş stan­dar­dı­nın ol­ma­sı için, her alan­da güven ka­zan­mak için, temel hak­la­rın güç­len­me­si için, Tür­ki­ye'nin ge­le­ce­ği için EVET, EVET, EVET.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?