İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI YAPILDI

Niğde İl Gü­ven­lik ve Asa­yiş Ko­or­di­nas­yon top­lan­tı­sı, Niğde Va­li­si Mus­ta­fa Koç baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti.

ASAYİŞ 05.09.2022, 12:28
İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI YAPILDI

Niğde İl Gü­ven­lik ve Asa­yiş Ko­or­di­nas­yon top­lan­tı­sı, Niğde Va­li­si Mus­ta­fa Koç baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti.
Top­lan­tı­da va­tan­daş­la­rın huzur ve gü­ven­li­ği adına il ge­ne­lin­de alı­nan gü­ven­lik ted­bir­le­ri­ne iliş­kin ko­nu­lar de­ğer­len­di­ril­di.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)