Nar­ko­tik­ten ope­ras­yon: 7 Gö­zal­tı

Niğde ‘de Nar­ko­tik ekip­le­ri uyuş­tu­ru­cu madde kul­la­nan­la­ra yö­ne­lik yap­tı­ğı ça­lış­ma­da top­lam 7 kişi ya­ka­la­ya­rak gö­zal­tı­na aldı.

ASAYİŞ 17.08.2021, 14:38
Nar­ko­tik­ten ope­ras­yon: 7 Gö­zal­tı
Niğde ‘de Nar­ko­tik ekip­le­ri uyuş­tu­ru­cu madde kul­la­nan­la­ra yö­ne­lik yap­tı­ğı ça­lış­ma­da top­lam 7 kişi ya­ka­la­ya­rak gö­zal­tı­na aldı.

Nar­ko­tik Şube Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri Sokak Sa­tı­cı­la­rı­na ve Kul­la­nı­cı­la­rı­na yö­ne­lik yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da top­lam 7 şüp­he­li­yi ya­ka­la­ya­rak gö­zal­tın aldı. Gö­zal­tı­na alı­nan şüp­he­li­le­rin üzer­le­rin­de ve araç­la­rın­da ya­pı­lan ara­ma­lar­da 16,97 gram ağır­lı­ğın­da Eroin mad­de­si, 2,22 gram ağır­lı­ğın­da Sen­te­tik Kan­na­bi­no­id mad­de­si, 0.52 gram ağır­lı­ğın­da Me­tam­fe­ta­min mad­de­si ve 4 adet cam apa­rat ele ge­çir­di.

Polis ekip­le­ri Şüp­he­li şa­hıs­lar hak­kın­da TCK'nın 191. mad­de­si ge­re­ğin­ce hak­la­rın­da işlem baş­lat­tı.

Ay­rı­ca şüp­he­li şa­hıs­lar­dan M.K. isim­li şah­sın “Mala Zarar Verme” su­çun­dan aran­dı­ğı tes­pit edi­le­rek, iş­lem­le­ri ya­pıl­mak üzere il­gi­li bi­ri­me tes­lim edil­di.

Niğde Em­ni­ye­ti

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)