27.02.2017, 09:14

Başbuğ, Ülkücüler ve Bahçeli

Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi baş­lan­gı­cın­dan baş­la­yan mil­li­yet­çi­lik akımı 1960'lar­dan sonra rah­met­li Al­pars­lan Tür­keş in Hin­dis­tan sür­gü­nün­den dön­dük­ten sonra CKMP’ye (Cum­hu­ri­yet­çi Köylü Par­ti­si) gi­re­rek bu par­ti­yi daha sonra Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si­ne çe­vir­me­siy­le si­ya­se­ti­ni sür­dür­dü. Tür­keş par­ti­sin­de­ki genç­le­ri yerli ve mil­li­yet­çi de­ğer­ler­le ye­tiş­ti­rip do­nat­tı. 


O günün solcu med­ya­sı Hür­ri­yet ve Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­le­ri bu genç­li­ğe ko­man­do is­mi­ni taktı. Genç­li­ğe ül­kü­cü de dendi. Bu ha­re­ke­ti solcu, ulu­sal­cı, la­ik­çi kesim haz­me­de­me­di. 


Tür­ki­ye sos­ya­list­ler­ce ku­zey­den ve gü­ney­den kuşa­tıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı ve sol-sağ ça­tış­ma­sı baş­la­tıl­dı. Ör­güt­le­nen ül­kü­cü genç­lik 1970-1980 yıl­la­rı ara­sın­da sol­cu­lar­la mü­ca­de­le­ye girdi ve bin­ler­ce şehit ver­di­ler. Mil­li­yet­çi ha­re­ket Par­ti­si hü­kü­metler de yer ala­rak mü­ca­de­le­si­ni sür­dür­dü. Sol­cu­la­ra ve ko­mü­nist­le­re CHP Si­ya­se­ti des­tek sağ­lı­yor­du. Mil­li­yet­çi­ler ve ül­kü­cü­ler ko­mü­nist­le­re karşı mü­ca­de­le edip kale gibi dur­du­lar. Ko­mü­nist­ler ül­ke­yi işgal ede­me­di­ler, bunda en büyük pay rah­met­li Tür­keş'in payı oldu. 1980 as­ke­ri dar­be­si ile Ana­do­lu ço­cuk­la­rı ve ül­kü­cü­ler mah­ke­me­le­re çı­kar­tı­lıp suçlu mu­ame­le­si gör­dü­ler. Le­nin­cı, Maocu ko­mü­nist­ler­le bir tu­tu­lup idam edil­di­ler. Rah­met­li Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu gibi bin­ler­ce­si yıl­lar­ca ha­pis­ha­ne­de çile çek­ti­ler. Kan kusup kı­zıl­cık şer­be­ti iç­ti­ler. Helal lokma yi­yen­ler ve süt emen­ler mem­le­ke­te sahip çık­tı­lar. Al­pas­lan Tür­keş'in ölü­mün­den sonra MHP'nin ba­şı­na Dev­let Bah­çe­li ül­kü­cü­le­rin des­te­ğiy­le se­çil­di. Az ko­nu­şup çok te­fek­kür eden dev­let bah­çe­li olup bi­ten­ler­den ders çı­kar­tıp si­ya­se­ti­ni yü­rüt­tü. Yıl­lar­dır ül­kü­cü­le­ri mu­ha­fa­za edip fit­ne­den ve so­kak­tan uzak tuttu. 1999 se­çim­le­rin­de %18 oy alan Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­siyle üçlü ko­alis­yo­na girip Baş­ba­kan yar­dım­cı­sı oldu. Üç yıl sonra Bah­çe­li'nin is­te­me­si ile ko­alis­yon hü­kü­me­ti bo­zul­du ve se­çi­me gi­dil­di. Yıl­lar­dır MHP'nin ba­şın­da bu­lu­nan Bah­çe­li, tam bir mem­le­ket sev­da­lı­sı­dır. 15 Tem­muz Fetö dar­be­si­nin ilk sa­at­le­rin­de karşı çıkıp ül­kü­cü­le­rin ve mil­li­yet­çi­le­rin ül­ke­ye sahip çık­ma­sı­nı is­te­di. Er­do­ğan'a ve hü­kü­me­te des­tek verdi. CHP baş­ka­nı Kı­lıç­da­roğ­lu ise ön­ce­den darbe de tank­la­rın üze­ri­ne çıkıp ölürüm diyen kişi darbe ba­şa­rı­sız olun­ca sesi çıktı ve karşı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Fetö Dev­let Bah­çe­li'yi yok etmek için mu­ha­lif ka­na­da ve meral Ak­şe­ner'e des­tek verip par­ti­yi ele ge­çir­mek için mü­ca­de­le et­ti­ler. Ama mü­ca­de­le­le­ri sonuç ver­me­di. Bah­çe­li ve MHP dim­dik ayak­ta dur­mak­ta­dır. Sayın Bah­çe­li Tür­ki­ye'nin ge­le­ce­ği­ni dü­şü­ne­rek 15 Tem­muz gibi dar­be­le­rin ol­ma­ma­sı için Tür­ki­ye'nin ge­le­ce­ği için ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­ne evet di­ye­rek des­tek verip re­fe­ran­du­ma gi­dil­me­sini TBMM'de onay­la­yıp halka sun­muş­tur. 


MHP'nin ve ül­kü­cü­le­rin mem­le­ket için evet de­me­si­ni is­te­miş­tir. Evet, evet, evet de­miş­tir.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?