banner21

03.05.2017, 09:11

Batı Gavurundan Dost Olmaz

 1071 yı­lın­da Ma­laz­girt mey­dan Sa­va­şından sonra Türk­le­rin Ana­do­luyu yurt edin­me­siy­le Sel­çuk­lu dev­le­ti­nin ku­rul­du­ğu andan iti­ba­ren baş­la­yan düş­man­lık Os­man­lı dev­le­ti­nin ku­rul­ma­sıy­la devam etti. Gü­nü­müz­de de devam edi­yor. 
Batı, haçlı zih­ni­ye­ti de­fa­lar­ca Sel­çuk­lu­la­ra ve Os­man­lı­la­ra savaş açsa da sonuç ala­ma­dı. Os­man­lı sı­nır­la­rı­nı Vi­ya­na ka­pı­sı­na da­ya­dı. Os­man­lı'nın bu du­ru­mu­nu ka­bul­le­ne­me­yen ba­tı­lı haçlı zih­ni­ye­ti­ dev­şir­mey­le içi­mi­ze gi­re­rek ma­kam­lar mev­ki­ler elde edip Os­man­lı içten vurdular.
Ba­tı­ya tah­si­le giden Os­man­lı genç­le­ri­ne kendi kül­tür­le­ri­ni aşıla­ya­rak ye­tiş­tir­di­ler. Os­man­lı dev­le­ti ka­de­me­le­rin­de görev alan batı haçlı zih­ni­yet­li yö­ne­ti­ci­ler batı ile bir­lik­te Os­man­lı­yı yık­tı­lar. Os­man­lı­yı yıkan batı haçlı zihni­ye­ti Cum­hu­ri­yet ku­rul­duk­tan sonra da devam etti. 
Kur­tu­luş sa­va­şın­da ye­ni­le­rek de­ni­ze dö­kü­len ba­tı­lı yedi it­ti­fak dev­le­ti Sa­va­şı mey­da­nın­da ka­za­nan Türk mil­le­ti­ne lozan ma­sa­sın­da kay­bet­tir­di. Batı aç hı­ris­ti­yan dev­let­le­ri, Tür­ki­ye'yi kont­rol al­tın­da tut­mak için Bir­leş­miş Mil­let­le­re, NATO'ya ve bir çok ör­gü­te üye yap­tı­lar. En son 1954 yı­lın­da Av­ru­pa Bir­li­ği­ne üye olmak için mü­ra­ca­at edil­di. 
60 yıl­dır ka­pı­la­rı­nın önün­de bek­le­ten Av­ru­pa, so­nun­da açık açık Tür­ki­ye düş­man­lık­la­rı­nı ve hı­ris­ti­yan ku­lü­bü ol­duk­la­rı­nı or­ta­ya koy­du­lar. Çe­şit­li kriter­ler ba­ha­ne edi­le­rek bizi eğ­le­di­ler. İste­dik­le­ri şe­kil­de kul­la­nı­lır. 
Tür­ki­ye'nin ba­şı­na geçen Er­do­ğan'a düş­man­lık ya­pa­rak işi­mi­ze ka­rış­ma­ya baş­la­yan batı zih­ni­ye­ti açık açık iç iş­le­ri­mi­ze ka­rı­şıp re­fe­ran­dum­da mü­da­hil ol­du­lar. Batı haçlı zih­ni­ye­ti Tür­ki­ye’ye sal­dır­ma­ya baş­la­dı. 
Tür­ki­ye düş­man­la­rı PKK, FETÖ ve diğer sol ör­güt­le­ri des­tek­le­yip Tür­ki­ye hü­kü­me­ti aley­hi­ne ça­lı­şa­rak hayır çık­ma­sı için mü­ca­de­le et­ti­ler. Türk mil­le­ti son sözü söy­le­ye­rek evet dedi. 
Seçim so­nuç­la­rı­nı haz­me­de­me­yen içi­miz­de­ki batı haçlı zih­ni­ye­ti ile be­ra­ber olan CHP, HDP, PKK, FETÖ ve sol ör­güt­ler ba­tı­dan yar­dım bek­li­yor­lar. 
Umu­du­nu yi­ti­ren CHP, HDP, FETÖ Av­ru­pa İnsan Hak­la­rı Mah­ke­me­si'nden medet umu­yor­lar. Hal­kın ira­de­si­nin yok edil­me­si­ni AB'den AİHM'den bek­li­yor­lar. Ça­ba­la­rı­nız boşa, Türk mil­le­ti­ni ve de­mok­ra­si­si­ni yok ede­mez­si­niz. Devam edecek.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?