banner21

16.01.2017, 09:21

Bölemeyeceksiniz

He­def­le­rin­de olan bir Tür­ki­ye, da­yat­ma­la­rın ve bas­kı­la­rın çiz­di­ği çiz­gi­de ol­ma­yı red­de­den bir Tür­ki­ye, oya­lan­ma­yı ve üze­rin­de oyun oy­na­nıl­ma­sı­nı eli­nin tersi ile itip rest çeken bir Tür­ki­ye dış mih­rak­la­rın işine gel­mi­yor. Onlar he­def­le­rin­den sap­tı­rıl­mış, da­yat­ma­lar­la ve bas­kı­lar­la ken­di­le­ri­nin çiz­di­ği çiz­gi­den dı­şa­rı çık­ma­yan, oya­la­nı­lan ve üze­rin­de her türlü oyun oy­na­ma­ya mü­sa­it bir Tür­ki­ye hayal edi­yor lakin gör­dü­ler, duy­gu­lar ve halen şa­hit­lik edi­yor­lar ki Tür­ki­ye’de dış mih­rak­la­ra karşı; yıl­mak yok, kork­mak yok, yo­rul­mak yok, taviz yok, mil­let­çe bü­tün­lük ve milli beka ile milli ira­de­nin şanlı du­ru­şu var, üstün bir mü­ca­de­le azmi var.

He­def­le­ri daima büyük olan ve inan­mış­lık nok­ta­sın­da tam bir ka­rar­lı­lık gös­te­ren mil­le­ti­miz her türlü oyunu, her türlü zaaf ve za­yıf­lı­ğı bo­za­cak, ye­necek kud­ret­te­dir. Umut­suz­luk ve ka­ram­sar­lık mil­le­ti­miz üze­rin­de bek­le­di­ği kar­şı­lı­ğı bu­la­ma­mış, mil­le­ti­miz inan­cı­nı yi­tir­me­miş ve dört bir yan­dan gelen hain plan­la­ra karşı bir ve bütün ol­muş­tur. 
“Bu şart­lar al­tın­da Tür­ki­ye ile mü­za­ke­re­le­re devam ede­me­yiz, bizim be­lir­le­di­ği­miz rota da ka­rar­lar almak zo­run­da­sı­nız” diyen Av­ru­pa Par­la­men­to­su, “te­rör­le mü­ca­de­le et­me­yin, mü­za­ke­re edin” diyen de­ğe­ri­ni büs­bü­tün yi­tir­me­ye yüz tut­muş Av­ru­pa Bir­li­ği, Rusya ile iliş­ki­le­ri­ni­zi kesin diyen dış mih­rak­lar, “Su­ri­ye’de ol­ma­yın, gü­ven­lik ko­ri­do­ru oluş­tur­ma­yın ca­nı­nız yan­sın” diyen in­san­lı­ğın utanç bel­ge­si top­lum­lar bil­sin­ler ki; Tür­ki­ye ve Türk mil­le­ti ne fetih ru­hu­nu yi­tir­miş­tir, ne Ça­nak­ka­le Des­ta­nı’nın namus kav­ra­mı­nı terk et­miş­tir. Tür­ki­ye ye­nil­me­ye­cek­tir.


Ül­ke­miz üze­rin­de oyun oy­na­ma­ya kal­kan ha­in­le­rin ta­ma­mı, son yap­tık­la­rı içe­ri­ği iha­net olan tüm gi­ri­şim­ler­de gör­dü­ler ki; alem­de şer, Oğuz’da er tü­ken­mez, Hasan Tah­sin’ler, Ömer Ha­lis­de­mir’ler, Fethi Sekin’ler bağ­rın­dan çık­mış bir ül­ke­de dev­let ve mil­let be­ka­sı­nı ko­ru­mak üzere nefer bit­mez. 


Allah bir, Kur-an bir, vatan bir, bay­rak bir, bu ül­ke­yi bö­le­me­ye­cek­ler.


Say­gı­la­rım­la.
Yorumlar (1)
Rafet Doğan 6 yıl önce
Sevgili Aydın
Senin gibi düşünen genç nesiller yetiştiği sürece, milletimizin bekası devam edecektir. Yüreğine sağlık.
Selam ve sevgilerimle.
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?