banner21

12.02.2018, 17:25

Bor İmam Hatip Lisesi

Bor İmam Hatip Li­se­si 1972 yı­lın­da açıl­mış­tır. Bi­na­sı 1960 yı­lın­da Kuran Kursu ola­rak ha­yır­se­ver­ler ta­ra­fın­dan yap­tı­rıl­mış­tı. Ar­sa­sı da ba­ğış­lan­mış­tı. Bina okul­dan zi­ya­de bir yurt pla­nın­day­dı.
Kuran Kur­su­nun eş­ya­la­rı da İmam Hatip Li­se­si­ne dev­re­dil­di. Tabii ilk yıl­lar öğ­ren­ci az ol­du­ğu için okul ya­tı­lıy­dı. Öğ­ren­ci­le­ri daha çok çevre köy­ler­den­di. Okut­ma gücü ol­ma­yan ve­li­ler ço­cuk­la­rı­nı İmam Hatip Li­se­si­ne kay­det­ti­ri­yor­du. Ziraa İmam Hatip Li­se­si çev­re­den çok yar­dım alı­yor­du.
1978 yı­lın­da Niğde Eği­tim Ens­ti­tü­sün­den Bor İmam Hatip Li­se­si­ne zo­run­lu ta­yi­ni­miz çı­kar­tıl­dı. 1979'da ki İkti­dar­da okul mü­dü­rü ola­rak ta­yi­ni­mi­zi yaptı. İle­ri­ki se­ne­ler­de oku­lun mev­cu­du arttı. Sınıf dar­lı­ğın­dan önce pan­si­yo­nu ka­pat­tık. Uygun ol­ma­yan yer­le­ri sınıf yap­tık, bod­rum kat­ta­ki gayri sıhhi yer­le­ri la­bo­ra­tu­ar yap­tık. Küçük bir odayı arşiv, yine küçük bir odayı da kü­tüp­ha­ne yap­tık.
Tabii bun­lar hep ilk­ler­di. Gay­ret­le­ri­miz­le Bor Şeker Fab­ri­ka­sı, Bor As­ke­ri Fab­ri­ka ve As­ke­ri Depo Ko­mu­tan­la­rı oku­lu­mu­zun tüm ek­sik­le­ri­ni kar­şı­la­dı­lar. Öde­nek yok kadar azdı. Bor'da orta de­re­ce­li okul­lar için­de en mağ­dur İmam Hatip Li­se­siy­di.
İmam Hatip Li­se­si, Harım ma­hal­le­sin­de evler ara­sın­day­dı. İmar ola­rak çev­re­si okul için imara gir­miş­ti. Me­la­hat İzgi öğ­ret­men okul bi­ti­şi­ğin­de­ki met­ruk ar­sa­sı­nı okula ba­ğış­la­ma­yı vaat et­miş­ti. An­ka­ra da Baş­ba­kan­lık ve Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan dört gün mi­sa­fir edil­miş, dö­nüş­te va­adi­ni unut­muş­tur.
Oku­lun çevre ev­le­ri ve ar­sa­la­rı, bir te­sa­düf­tür ki tüm dul tey­ze­le­re aitti. O zaman ki Niğde Va­li­si rah­met­li Ünal Öz­gö­dek'in teş­vik­le­riy­le , iki yıl süren mü­ca­de­le­miz­le çevre is­tim­la­ki­ni ger­çek­leş­tir­dik. Tabii dost­la­rı­mız art­mış­tı ama, men­fa­ati­ne do­ku­nu­lan düş­man­la­rın sesi daha çok çık­ma­ya baş­la­mış­tı.
Eğer o gün bu is­tim­la­ki ger­çek­leş­tir­me­sey­dik bugün yeni ya­pı­lan okul ger­çek­le­şe­mez­di. Yeni İmam Hatip Li­se­si­ni yap­tı­ran ha­yır­se­ve­ri­miz­den Allah razı olsun.
İmam Hatip Li­se­si ola­rak pek çok ilk­le­re imza attık. Bin bir zor­luk­lar­la kur­du­ğu­muz meh­ter ta­kı­mı 1981 yı­lın­da 23 Nisan bay­ra­mı­na ka­tıl­dı. O meh­te­re gös­te­ri­len coş­ku­yu gör­mek la­zım­dı. 1982 yı­lın­da bando ta­kı­mı­nı kur­duk. Bando mal­ze­me­le­ri­ni Ga­zi­an­tep'ten Yankı fir­ma­sın­dan al­mış­tık. Bütün bun­la­ra öde­nek yoktu. Bizim gay­re­ti­miz ve çev­re­mi­zin yar­dım­la­rıy­la ol­muş­tu.
1984 yı­lın­da oku­lu­muz Üni­ver­si­te im­ti­ha­nın­da kendi türü içe­ri­sin­de (380 İmam Hatip Li­se­si) Tür­ki­ye dör­dün­cü­sü oldu. 2800 lise içe­ri­sin­de de 284. ol­muş­tu. Hiç bir yet­ki­li bunun sır­rı­nı bize sor­ma­dı. Ama bir çocuk bile şi­ka­yet etse mü­fet­tiş sa­lın­mış­tı. Biz bu ba­şa­rı­yı gay­re­ti­mi­ze ve öğ­ret­men­le­ri­mi­ze borç­luy­duk. Aynı öğ­ret­men kad­ro­muz Cu­mar­te­si, Pazar gün­le­ri okula ge­le­rek kurs aç­mış­tık. Dı­şa­rı okul­lar­dan kur­su­mu­za ka­tı­lan öğ­ren­ci­ler bile ol­muş­tu. Bun­lar­dan biri de Mah­mut Uğur Çetin'dir. O öğ­ren­ci­ler içi­ri­sin­de Pro­fe­sör­ler, hu­kuk­çu­lar, dok­tor­lar vardı. Bun­lar­dan biri de rah­met­li Ra­ma­zan Konuş'tur.
Li­se­ler arası ya­pı­lan bilgi ya­rış­ma­la­rın­da oku­lu­muz hep bi­rin­ci olur­du. Hiç bir okul İmam Hatip Li­se­si ile eş­leş­mek is­te­mez­di. Niğde ça­pın­da dü­zen­le­nen vo­ley­bol maç­la­rın­da hep ikin­ci olduk. Bi­rin­ci Birko fab­ri­ka­sı olur­du. Ziraa ta­kı­mın­da milli vo­ley­bol­cu­lar vardı.
1986 yı­lın­da İmam Hatip Li­se­si Mü­dür­lü­ğün­den ay­rıl­dık­tan sonra ne Meh­ter kaldı, ne bando, ne de ba­şa­rı lis­te­si. Son­ra­ki yıl­lar­da ida­re­ci­lik yapan ar­ka­daş­lar mev­zu­at mü­dür­lü­ğü yap­tı­lar. Meh­ter ta­kı­mı mal­ze­me­le­ri için bil­gi­si­ne baş­vur­du­ğum yet­ki­li­ler­den hiç bir ne­ti­ce ala­ma­dım. 
O mal­ze­me­ler de­ğer­len­di­ril­miş ol­say­dı bugün be­le­di­ye­mi­zin bir meh­ter ta­kı­mı olur­du.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?