banner21

3D Yazıcı İle Maske Ürettiler

Bor Akın Gönen Ana­do­lu Li­se­si öğ­ret­men­le­ri okul mü­dü­rü Tay­fun Tez­can yö­ne­ti­min­de sağ­lık ça­lı­şan­la­rı için 3D ya­zı­cı­lar­la yüz ko­ru­yu­cu maske üret­ti.

EĞİTİM 13.04.2020, 15:43 13.04.2020, 15:46
3D Yazıcı İle Maske Ürettiler
Bor Akın Gönen Ana­do­lu Li­se­si öğ­ret­men­le­ri okul mü­dü­rü Tay­fun Tez­can yö­ne­ti­min­de sağ­lık ça­lı­şan­la­rı için 3D ya­zı­cı­lar­la yüz ko­ru­yu­cu maske üret­ti.
Sal­gı­nın ül­ke­miz sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de bu­laş­ma­ma­sı için tüm ted­bir­ler ve ça­lış­ma­la­rın ti­tiz­lik­le yü­rü­tül­dü­ğü bu dö­nem­de Bor Akın Gönen Ana­do­lu Li­se­si öğ­ret­men­le­ri de des­tek­le­riy­le bu ça­lış­ma­la­ra ka­tıl­dı­lar.
Bor Akın Gönen Ana­do­lu Li­se­si mü­dü­rü Tay­fun Tez­can, Co­vid-19 sal­gı­nı baş­la­dık­tan sonra alı­na­cak her türlü ted­bi­rin vi­rüs­ten daha et­ki­li ola­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı, öğ­ret­men­le­ri­miz­le ül­ke­mi­zin ve dün­ya­nın ya­şa­dı­ğı bu olum­suz gün­ler­de sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na des­tek ama­cıy­la on­la­rın ih­ti­ya­cı ola­bi­lecek yüz si­per­le­ri­ni 3D ya­zı­cı­lar­da üret­tik­le­ri­ni ve tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na ko­lay­lık­lar di­le­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.
Tez­can, "Bu sü­reç­te des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü­müz Halil İbra­him Yaşar'a ve Bor İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü­müz Ce­la­let­tin Özü­doğ­ru'ya da te­şek­kür­le­ri­mi­zi ile­ti­yo­ruz." dedi.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)