banner21

Gazetemize 'Anlam'lı Ziyaret

Niğde Özel Anlam Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si, 21 Ekim Dünya Ga­ze­te­ci­ler Günü do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze zi­ya­ret­te bu­lun­du­lar.

EĞİTİM 22.10.2017, 09:39 24.10.2017, 09:44
Gazetemize 'Anlam'lı Ziyaret
Niğde Özel Anlam Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si, 21 Ekim Dünya Ga­ze­te­ci­ler Günü do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze zi­ya­ret­te bu­lun­du­lar.
21 Ekim Dünya Ga­ze­te­ci­ler günü do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret eden Niğde Özel Anlam Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­le­ri ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği hak­kın­da ga­ze­te­miz yet­ki­li­si Yasin Düz­gün'den bil­gi­ler al­dı­lar.
Ga­ze­te­nin ilk ha­zır­la­nı­şın­dan ba­sı­mı­na kadar bil­gi­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Düz­gün: "Ga­ze­te­mi­zin ilk ola­rak ha­ber­le­ri­ni ha­zır­la­dık­tan sonra dizgi iş­le­mi­ne ge­çi­yo­ruz. Bu­ra­da ha­zır­la­dı­ğı­mız ha­ber­le­ri say­fa­la­ra yer­leş­ti­re­rek ga­ze­te­mi­zin ha­zır­la­nı­şı­nı ta­mam­lı­yo­ruz. Daha sonra ay­dın­ger ka­ğı­dı­na çık­tı­la­rı­nı ala­rak ka­lıp­la­ra be­lir­li öl­çü­ler­de bağ­lı­yo­ruz ve ka­ğıt­ta­ki ya­zı­la­rı ma­ki­ne­ler yar­dı­mıy­la ka­lı­ba ak­ta­rı­yo­ruz. Ka­lıp­la­ra banyo iş­lem­le­ri­ni yap­tık­tan sonra, baskı ma­ki­ne­miz yar­dı­mıy­la ga­ze­te­mi­zin ba­sı­mı­nı ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz." dedi.
An­lam­lı zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı de te­şek­kür eden Yasin Düz­gün: "21 Ekim Dünya Ga­ze­te­ci­ler gü­nü­nü ha­tır­la­ya­rak bize zi­ya­ret­te bu­lu­nan öğ­ret­men ve öğ­ren­ci ar­ka­daş­la­rı­mı­za çok te­şek­kür edi­yo­ruz. Ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği çok önem­li bir mes­lek. Bizde bu gö­re­vi en iyi şe­kil­de ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Ay­rı­ca bütün mes­lek­taş­la­rı­mın da Dünya Ga­ze­te­ci­ler gü­nü­nü kut­lu­yo­rum." di­ye­rek söz­le­ri­ni nok­ta­la­dı.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)