Öğ­ren­ci­le­re Ta­sav­vuf Müzik Din­le­ti­si

Bor Halil Nuri Bey İlçe Halk Kü­tüp­ha­ne­sin­den Sı­ra­dı­şı Bir Et­kin­lik Daha...

EĞİTİM 29.08.2022, 12:55
Öğ­ren­ci­le­re Ta­sav­vuf Müzik Din­le­ti­si

Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı, Kü­tüp­ha­ne­ler ve Ya­yım­lar Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len Kü­tüp­ha­ne Yaz Prog­ra­mı (KÜYAP) Çer­çe­ve­sin­de Bor Halil Nuri Bey İlçe Halk Kü­tüp­ha­ne­si Mü­dür­lü­ğü Bor il­çe­sin­de­ki ca­mi­ler­de Kur’an-ı Kerim Kur­su­na ka­tı­lan öğ­ren­ci­le­re Kur’an-ı Kerim Ti­la­ve­ti ve ta­sav­vuf mü­zi­ği din­le­ti­si dü­zen­le­di. Enes Efen­di Camii ve Fatih Camii Yaz Kuran Kursu öğ­ren­ci­le­ri­ne Kü­tüp­ha­ne Mü­dü­rü Murat Baş­kan ta­ra­fın­dan Kü­tüp­ha­ne kul­la­nı­mı ve kitap okuma alış­kan­lı­ğı üze­ri­ne sunum ya­pıl­dı. Daha sonra 2018 yı­lın­da TRT de dü­zen­le­nen Kur’an- Kerim Güzel Okuma Ya­rış­ma­sı Tür­ki­ye ikin­ci­si Niğ­de­li Ömer Faruk Sayın ta­ra­fın­dan Kur’an-ı Kerim Ti­la­ve­ti ve­ril­di. Kur’an-ı Kerim ti­la­ve­tin­den sonra Ahmet Kud­du­si Vakfı Ta­sav­vuf Grubu "Grup Kud­du­si Gül­le­ri" ta­ra­fın­dan ilahi ve ka­si­de din­le­ti­si ve­ril­di. Gü­düm­de Salim Gör­gün, defte Emre Gümüş’ün yer al­dı­ğı Kenan Te­ki­nars­lan ve Harun Baş­türk’ün güzel yo­rum­la­rı ile Yaz Kur’an Kursu kur­si­yer­le­ri­ne eşsiz bir müzik din­le­ti­si su­nul­du.
Kü­tüp­ha­ne mü­dü­rü Murat Baş­kan; “Halk Kü­tüp­ha­ne­le­ri­nin; ırk, din, dil, cins ve si­ya­sal görüş farkı gö­zet­mek­si­zin her­ke­sin kü­tüp­ha­ne­ler­den ya­rar­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği, Bu gibi et­kin­lik­ler­le­kü­tüp­ha­ne üye­li­ğin­de sa­yı­sal ola­rak­yük­se­liş­yö­nün­de bir ivme ya­ka­la­dık­la­rı­nı ve top­lu­mun her ke­si­mi ta­ra­fın­dan kü­tüp­ha­ne kul­la­nı­mı­nın art­tı­ğı­nı be­lirt­ti. Ay­rı­ca et­kin­lik­ler­le özel­lik­le okul çağı ço­cuk­la­rı­mı­zın ken­di­le­ri­ne yep­ye­ni ufuk­lar aça­cak olan ki­tap­lar­la ta­nış­ma­sı sağ­la­na­rak ömür boyu sü­recek okuma kül­tü­rü­nün ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nı he­def­le­dik­le­ri­ni “insan ye­di­sin­de neyse yet­mi­şin­de odur” sö­zün­den ha­re­ket­le et­kin­lik­le­rin ge­le­ce­ği­miz olan ço­cuk­la­rın ki­tap­la olan se­rü­ve­ni­nin erken yaş­lar­da baş­la­ma­sı­nı sağ­la­dı­ğı­nı ifade etti. Kitap Sev­gi­siy­le Bü­yü­yen, Bü­yü­tü­len bir Ge­lecek Ne­sil­he­def­le­dik­le­ri­ni bunun için daha fark­lı et­kin­lik­ler­le büyük bir şevk­le ça­lış­ma­ya devam ede­cek­le­ri­ni açık­la­dı.
Kü­tüp­ha­ne Mü­dü­rü Murat Baş­kan Ay­rı­ca Gü­nü­müz kü­tüp­ha­ne­le­ri­nin sa­de­ce ki­tap­lar­dan iba­ret ol­ma­dı­ğı­nı, kü­tüp­ha­ne­le­ri­mi­ze gelen ço­cuk­la­rı­mı­zın ye­te­nek­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si­ne ve yeni ye­te­nek­ler ka­zan­ma­sı­na, hızlı karar verme, bir son­ra­ki adımı dü­şün­me ve ola­sı­lık he­sap­la­ma man­tı­ğı­na des­tek ola­bi­lecek aynı za­man­da eğ­le­ne­rek öğ­ren­me­si­ne kat­kı­da bu­lu­na­bi­lecek zeka oyun­la­rı ile;ba­kan­lı­ğı­mı­zın telif an­laş­ma­sı ya­pa­rak Halk Kü­tüp­ha­ne­le­re gön­der­di­ği her yaş gru­bu­na hitap eden 70’ı aşkın si­ne­ma film­le­ri­ni her hafta Per­şem­be günü si­ne­ma oda­mız­da üye­le­ri­mi­ze üc­ret­siz ola­rak iz­le­me­si­ni sağ­la­ya­rak­kü­tüp­ha­ne­mi­zin bir ca­zi­be mer­ke­zi­ol­ma­sı yö­nün­de iler­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)