banner21

Okul Çantası 300 TL'ye Doluyor

Okul­la­rın açıl­ma­sı­na sa­yı­lı gün­ler kala öğ­ren­ci ve ve­li­le­ri alış­ve­riş te­la­şı sardı. Bu yıl geçen se­ne­ye oran­la %15 ila 30 ara­sın­da zam­la­nan kır­ta­si­ye ürün­le­rin­de ma­li­yet­ler 300 li­ra­dan baş­la­ya­rak, 800'e kadar çı­ka­bi­li­yor. Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı, sağ­lık­sız ve gü­ven­ce­siz ürün ko­nu­sun­da de­ne­tim­le­ri art­tır­dı. Uz­man­lar da bu ko­nu­da ebe­veyn­le­ri dik­kat­li ol­ma­ya davet edi­yor.

EĞİTİM 05.09.2019, 15:38 05.09.2019, 15:39
Okul Çantası 300 TL'ye Doluyor

Okul­la­rın açıl­ma­sı­na sa­yı­lı gün­ler kala öğ­ren­ci ve ve­li­le­ri alış­ve­riş te­la­şı sardı. Bu yıl geçen se­ne­ye oran­la %15 ila 30 ara­sın­da zam­la­nan kır­ta­si­ye ürün­le­rin­de ma­li­yet­ler 300 li­ra­dan baş­la­ya­rak, 800'e kadar çı­ka­bi­li­yor. Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı, sağ­lık­sız ve gü­ven­ce­siz ürün ko­nu­sun­da de­ne­tim­le­ri art­tır­dı. Uz­man­lar da bu ko­nu­da ebe­veyn­le­ri dik­kat­li ol­ma­ya davet edi­yor.

2019 - 2020 eği­tim - öğ­re­tim dö­ne­min­de 25 mil­yon öğ­ren­ci ders başı ya­pa­cak. Son bir­kaç haf­ta­dır aile­le­ri alış­ve­riş te­la­şı sardı; kimi alış­ve­ri­şi­ni çok­tan yaptı kimi son da­ki­ka­ya bı­rak­tı. Kır­ta­si­ye mal­ze­me­le­rin­de enf­las­yo­nun da et­ki­siy­le geçen yıla göre yüzde 15-30 ara­sın­da bir artış ya­şan­dı­ğı­nı kay­de­den sek­tör tem­sil­ci­le­ri, ma­li­yet­le­rin 300 li­ra­dan baş­la­yıp 800 li­ra­ya kadar çık­tı­ğı­nı be­lir­ti­yor. Dev­let okul­la­rı için ya­pı­lan alış­ve­riş fi­ya­tı­nın daha makul bir ra­ka­ma denk gel­di­ği­ni an­la­tan yet­ki­li­ler, özel okul­lar­da ma­li­ye­tin daha yük­sek ol­du­ğu­nu ifade edi­yor. Uz­man­lar ise sağ­lık­lı­sız ve gü­ven­ce­siz ürün ko­nu­sun­da ebe­veyn­le­ri uya­rı­yor.
KİMLİĞİ BU­LU­NAN ÜRÜN TERCİH EDİLMELİ
Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ve Tüm Kır­ta­si­ye­ci­ler Der­ne­ği (TÜKİD) Baş­ka­nı Meh­met Hel­va­cı­oğ­lu, mer­di­ven altı, üre­ti­ci­si ya da it­ha­lat­çı­sı be­lir­siz ürün­le­rin alın­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, "Ço­cuk­la­rın ha­ya­tı riske edil­me­me­li. Kır­ta­si­ye­ler­den kim­li­ği olan ürün­ler alın­ma­lı" dedi. Hel­va­cı­oğ­lu, ay­rı­ca bu yıl okula baş­la­ma ma­li­ye­ti­nin 300 lira ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, "Her­han­gi bir zam bek­len­ti­si ve bas­kı­sı yok" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 30 ZAMLI
Geçen yılla kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da kır­ta­si­ye mal­ze­me­le­rin­de yüzde 30’luk bir zam­dan bah­se­dil­di­ği­ni an­la­tan Tü­ke­ti­ci­ler Bir­li­ği Genel Baş­ka­nı Mah­mut Şahin, özel okul­lar­da bu ma­li­ye­tin biraz daha art­tı­ğı­nı ifade etti. Özel okul­lar­da ge­ti­ri­len bir­ta­kım zor­luk­lar ol­du­ğu­na işa­ret eden Şahin, “Pan­to­lon­dan tutun ayak­ka­bı­ya kadar ora­da­ki mas­raf­lar daha fazla” dedi. Şahin, alan­da kitap ko­nu­sun­da da sı­kın­tı ya­şan­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak şöyle devam etti: “Oku­na­cak ki­tap­lar be­lir­le­ni­yor, yal­nız bu ki­tap­la­rın hangi ko­mis­yon ta­ra­fın­dan ve hangi ih­ti­ya­ca göre be­lir­len­di­ği belli değil. Bu­nun­la il­gi­li her­han­gi bir açık­la­ma ve tat­min edici açık­la­ma yok. Durum böyle olun­ca öğ­ret­men­ler kendi ini­si­ya­tif­le­ri­ni kul­la­na­rak, bu ki­tap­la­rın ye­ter­siz ol­du­ğu­nu dü­şü­nüp, yeni ki­tap­lar is­ti­yor. Böy­le­ce ön­ce­den alı­nan kitap lü­zum­suz hale ge­li­yor. Bu­ra­da öğ­ret­me­nin tak­dir edecek şahsi ça­ba­sı da ola­bi­lir, her­han­gi bir yayın evi ile an­la­şıp, o ki­tap­la­rı al­dır­mak gibi eşan­ti­yon alma gibi bir kay­gı­sı da ola­bi­lir. Bu ka­fa­mız­da hep bir soru işa­re­ti ola­rak ka­lı­yor. Bu­nun­la il­gi­li bir ko­mis­yon ku­ru­lup, bu sorun çö­zül­me­li.”
BA­KAN­LIK YAKIN TAKİPTE
Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı Tü­ke­ti­ci­nin Ko­run­ma­sı ve Pi­ya­sa Gö­ze­ti­mi Genel Mü­dür­lü­ğü Ürün Gü­ven­li­ği ve Pi­ya­sa Gö­ze­ti­mi Daire Baş­ka­nı Meral Ka­ra­as­lan da, kır­ta­si­ye ürün­le­rin­de­ki gü­ven­ce­siz ürün sa­yı­sı­nın ciddi ola­rak azal­ma­sın­da ka­rar­lı bir şe­kil­de ko­nu­nun ta­kip­çi­si ol­ma­la­rı­nın, ara ver­mek­si­zin de­ne­tim­le­ri sür­dür­me­le­ri­nin ve sek­tör tem­sil­ci­le­ri ile ge­liş­tir­dik­le­ri olum­lu di­ya­log­la­rın ro­lü­nün büyük ol­du­ğu­nu an­lat­tı.
İŞİMİZ SA­DE­CE CEZA VER­MEK DEĞİL
Pi­ya­sa Gö­ze­ti­mi Genel Mü­dür­lü­ğü Ürün Gü­ven­li­ği ve Pi­ya­sa Gö­ze­ti­mi Daire Baş­ka­nı Meral Ka­ra­as­lan, "Ba­kan­lık ola­rak pi­ya­sa gö­ze­ti­mi ve de­ne­ti­mi­ni sa­de­ce fir­ma­la­rı ce­za­lan­dır­mak ola­rak gör­me­mek­te, bu yolla sek­tör tem­sil­ci­le­ri­ni de bil­gi­len­dir­me­yi ve far­kın­da­lık ya­rat­ma­yı he­def­le­mek­te­yiz" de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
EN ÇOK SO­RU­LAN SORU: GÜVENİLİR Mİ?
Tür­ki­ye Esnaf ve Sa­nat­kâr­lar Kon­fe­de­ras­yo­nu (TESK) Baş­ka­nı Ben­de­vi Pa­lan­dö­ken de; “Geçen yıla göre enf­las­yon ora­nın­da bir artış sağ­lan­dı” dedi. Ve­li­le­rin en çok ra­hat­sız ol­du­ğu konun ürün­le­rin de­net­len­me­si ve gü­ve­ni­lir­lik oranı ol­du­ğu­nu bil­di­ren Pa­lan­dö­ken, “Es­na­fa gü­ve­ni­lir mi, şi­ka­ye­tiy­le ge­li­yor­lar; esnaf da, bu konu hak­kın­da bil­gi­si ol­ma­dı­ğı­nı ve gelen ürün­le­ri sat­tı­ğı­nı ifade edi­yor” dedi. Okul­la­rın açıl­ma­sıy­la il­gi­li bir de ser­vis­ler­de­ki fiyat ar­tı­şı so­ru­nu ya­şan­dı­ğı­nı kay­de­den Pa­lan­dö­ken, “Zam henüz net­leş­me­di, bugün yarın bu konu da ke­sin­le­şir” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
ONLİNE BİLGİLER EKSİKSİZ OL­MA­LI
Ka­ra­as­lan, ay­rı­ca, gü­ven­ce­siz­li­ği tes­pit edi­len ve idari yap­tı­rım uy­gu­la­nan ürün­le­rin ortak bir Pi­ya­sa Gö­ze­ti­mi ve De­ne­ti­mi plat­for­mu olan GÜBİS’te yet­ki­li oto­ri­te­ler ta­ra­fın­dan ka­mu­oyu­na du­yu­rul­du­ğu­nu bil­dir­di. Tü­ke­ti­ci­nin satın alma ka­ra­rı­nı et­ki­le­yecek tüm un­sur­la­rın ürü­nün üze­rin­de be­lir­til­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Ti­ca­ret Uz­ma­nı Pelin Türk de, "Tü­ke­ti­ci alış­ve­ri­şi­ni on­li­ne da yapsa tüm uya­rı­la­rı ve açık­la­ma­la­rı gö­re­bil­me­li" diye ko­nuş­tu.
AM­BA­LA­JA DİKKAT EDİN
Ve­li­le­rin kır­ta­si­ye ve okul mal­ze­me­si alış­ve­riş­le­rin­de belli başlı hu­sus­la­ra dik­kat et­me­le­ri du­ru­mun­da büyük oran­da sağ­lık risk­le­rin­den ko­ru­na­cak­la­rı­nı söy­le­yen Ti­ca­ret Uz­ma­nı M. Berre Doğan ise, "Her ürü­nün am­ba­la­jı dik­kat­le in­ce­len­me­li. Ürün se­çer­ken üre­ti­ci/it­ha­lat­çı­sı­nın açık adı­nın ve ad­re­si­nin bu­lun­du­ğu ürün­ler ter­cih edil­me­li. Kır­ta­si­ye ürün­le­rin­de -özel­lik­le boya ka­lem­le­rin­de- CE işa­re­ti ve 'EN 71 stan­dar­dı­na uy­gun­dur' iba­re­si­nin bu­lun­ma­lır" dedi. 
Yeni Şafak

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)