banner21

Tercihiniz Niğde Olsun

Niğde Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti (NGC) Baş­ka­nı Al­pas­lan Düz­gün, YKS (Yük­sek Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Sı­na­vı) so­nuç­la­rı­nın açık­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ter­cih ya­pa­cak tüm öğ­ren­ci­le­re Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si’ni ter­cih et­me­le­ri çağ­rı­sın­da bu­lun­du.

EĞİTİM 03.08.2020, 12:41 03.08.2020, 12:42
Tercihiniz Niğde Olsun


Niğde Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti (NGC) Baş­ka­nı Al­pas­lan Düz­gün, YKS (Yük­sek Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Sı­na­vı) so­nuç­la­rı­nın açık­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ter­cih ya­pa­cak tüm öğ­ren­ci­le­re Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si’ni ter­cih et­me­le­ri çağ­rı­sın­da bu­lun­du.
NGC Baş­ka­nı Al­pas­lan Düz­gün, YKS so­nuç­la­rı­nın açık­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan 06-14 Ağus­tos 2020 ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­cak olan ter­cih­ler­de, ter­cih ya­pa­cak öğ­ren­ci­le­re Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si’ni ter­cih et­me­le­ri ko­nu­sun­da çağ­rı­da bu­lu­na­rak, “Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si Orta Ana­do­lu’daki en güzel üni­ver­si­te­ler­den bi­ri­si ol­du­ğu­nu iddia edi­yo­ruz. Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si ile ta­nış­ma­la­rı­nı öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin bu­ra­yı ter­cih et­me­le­ri­ni canı gö­nül­den arzu edi­yo­ruz” dedi.
Niğde Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Al­pas­lan Düz­gün, her şey­den önce Niğde’nin gü­ven­li bir bölge ol­du­ğu­nu ve Tür­ki­ye’nin en güzel şe­hir­le­rin­den bi­ri­si ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Niğde ili­miz bu coğ­raf­ya­nın en kıy­met­li ve en güzel il­le­rin­de bi­ri­si­dir. Öğ­ren­ci­le­ri­miz bu­ra­ya gel­dik­le­rin­de gü­ven­li ve güzel bir coğ­raf­ya­nın içe­ri­sin­de ola­cak­lar­dır. Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­le­ri­nin ta­ma­mı­nın bütün öğ­ren­ci­le­ri kendi ço­cuk­la­rı­na ver­dik­le­ri eği­tim dü­ze­yin­de bir eği­tim ver­me­ye gay­ret et­tik­le­ri­ni gö­re­cek­ler­dir. Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si yö­ne­ti­mi öğ­ren­ci­le­rin her türlü so­run­la­rı­na çare bulma bi­lin­ci içe­ri­sin­de­dir­ler.
Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si’ni ter­cih eden öğ­ren­ci­le­ri­miz, bu­ra­da hem sos­yal, hem eği­tim, hem de kül­tü­rel ola­rak do­na­nım­lı bir birey ola­rak ha­ya­ta atıl­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak çok kap­sam­lı ça­lış­ma­lar yü­rü­tül­dü­ğü­ne şahit ola­cak­lar­dır” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Baş­kan Düz­gün, “Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si­ni ter­cih eden genç­ler bu­ra­ya gel­dik­le­ri zaman gö­re­cek­ler ki ger­çek­ten ne kadar iyi bir eği­tim al­dık­la­rı­nı ve doğru bir ter­cih yap­tık­la­rı­nı fark ede­cek­ler. Öğ­ren­ci­le­ri­miz Ana­do­lu’nun or­ta­sın­da, her böl­ge­ye yakın, ula­şı­mı kolay, in­san­la­rı cana yakın, me­de­ni­yet­le­rin ya­şa­tıl­dı­ğı Niğde’ye gel­dik­le­ri­ne se­vi­ne­cek­ler ve Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si’ne gel­dik­le­ri­ne asla piş­man ol­ma­ya­cak­lar­dır” dedi.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)