banner21

Müjde 8 Yıl Erken Emek­li Ola­cak­sı­nız!

Emek­li­lik ça­lış­ma ha­ya­tı sı­ra­sın­da en önem­li bek­len­ti­dir. Bu bağ­lam­da in­san­lar erken emek­li ol­ma­nın yol­la­rı­nı arı­yor.

EKONOMİ 27.01.2020, 12:12 30.01.2020, 23:25
Müjde 8 Yıl Erken Emek­li Ola­cak­sı­nız!
Emek­li­lik ça­lış­ma ha­ya­tı sı­ra­sın­da en önem­li bek­len­ti­dir. Bu bağ­lam­da in­san­lar erken emek­li ol­ma­nın yol­la­rı­nı arı­yor. 2000 ve 2008’de çıkan ya­sa­lar bu ki­şi­le­rin ge­ri­ye dönük borç­lan­ma­sı­nı or­ta­dan kal­dır­dı. Bu hak­la­rın geri alın­dı­ğı Yar­gı­tay ka­rar­la­rı mev­cut. Siz de bu yolla hak­kı­nı­zı ara­ya­bi­lir­si­niz. Bu ko­nu­da yasal bir ça­lış­ma­nın ya­pıl­dı­ğı da gelen bil­gi­ler ara­sın­da. Ay­rı­ca Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu’nun resmi in­ter­net say­fa­sı üze­rin­den mev­cut si­gor­ta­lı­lık bil­gi­le­ri­niz üze­rin­den hangi ta­rih­te emek­li ola­bi­le­ce­ği­ni­zi öğ­re­ne­bi­lir­si­niz.
Erken emek­li olmak is­te­yen­ler için büyük fır­sat geldi. İşte 8 yıl erken emek­li için yap­ma­nız ge­re­ken­ler... Yoğun stres ve tem­po­da uzun yıl­lar­dır sür­dür­dü­ğü­nüz ça­lış­ma ha­ya­tı­nız­da her­kes­te ol­du­ğu gibi sizin de doğal ola­rak en büyük ar­zu­nuz rahat ve yaşam ka­li­te­si yük­sek bir emek­li­lik ha­ya­tı­dır. Eğer emek­li­li­ği­niz için şim­di­den plan­la­ma­lar ya­pı­yor­sa­nız, ne zaman emek­li ola­ca­ğı­nı­zı ön­ce­den bil­me­di­ği­niz­de/he­sap­la­ma­nız­da fayda var. Böy­le­lik­le emek­li­lik ha­ya­tı­nız­da­ki ko­şul­la­rı de­ğiş­ti­re­bi­lecek adım­lar geç kal­ma­dan ata­bi­lir­si­niz. Ne zaman emek­li ola­bi­le­ce­ği­ni­zi Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu'nun e-Dev­let Ka­pı­sı üze­rin­de hiz­me­te sun­du­ğu "Nor­mal Şart­lar­da Ne Zaman Emek­li Ola­bi­li­rim" ek­ra­nın­dan ko­lay­ca öğ­re­ne­bi­lir­si­niz.
8 YIL ERKEN EMEKLİ NASIL OLU­NUR?
4 Ekim 2000'den önce 'bir gün dahi' Bağ-Kur tes­ci­li olan esnaf, 20 Nisan 1982'ye kadar tes­ci­li­ni ge­ri­ye gö­tü­re­bi­lir. Yeter ki si­gor­ta tes­ci­li ol­duk­tan son­ra­ki dö­nem­ler­le il­gi­li vergi kaydı veya şir­ket or­tak­lı­ğı olsun. Oda kaydı olan­lar da si­gor­ta­sı­nı 22 Mart 1985'e kadar çe­ke­bi­lir. 4 Ekim 2000'den sonra Bağ-Kur tes­ci­li olan­lar 2000 ön­ce­si iş­le­ti­le­mi­yor. 2000'den önce esnaf ol­du­ğu halde, 4 Ekim 2000'e kadar Bağ-Kur'a kayıt ve tes­ci­li­ni yap­tır­ma­yan­la­rın si­gor­ta hak ve yü­küm­lü­lü­ğü, 4 Ekim 2000'den iti­ba­ren baş­la­tı­lı­yor.
1 Ekim 2008'den önce Bağ-Kur tes­ci­li olan­lar da 4 Ekim 2000'e ka­dar­ki sü­re­de vergi mü­kel­le­fi veya odaya ka­yıt­lı ise Bağ-Kur'unu ge­ri­ye gö­tü­re­bi­lir. Bağ-Kur'u si­lin­miş­se de aktif hale ge­ti­ri­le­bi­lir. Bu ta­rih­ler­de tes­cil yap­tır­ma­yan­lar için ise son şans 1 Ekim 2008.Tür­ki­ye Esnaf ve Sa­nat­kar­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu (TESK) Genel Baş­ka­nı Ben­de­vi Pa­lan­dö­ken, ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da emek­li­lik yaşı gelen ancak 2000 yı­lın­dan önce Bağ-Kur'a kayıt yap­tır­ma­yan es­na­fın oda ve vergi ka­yıt­la­rı­nın dik­ka­te alın­ma­sı­nı is­te­di.
Çok sa­yı­da es­na­fın, daha önce sağ­la­nan ge­ri­ye dönük borç­lan­ma im­ka­nın­dan eko­no­mik so­run­la­rı ne­de­niy­le fay­da­la­na­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Pa­lan­dö­ken, şun­la­rı kay­det­ti:"Es­na­fın gözü ku­la­ğı, vergi ve oda kaydı dik­ka­te alı­na­rak ge­ri­ye dönük borç­lan­ma hakkı sağ­la­ya­cak yeni bir yasal dü­zen­le­me­de.
Emek­li­lik yaşı gelen ancak 2000 yı­lın­dan önce Bağ-Kur'a kayıt yap­tır­ma­yan es­na­fın oda ve vergi ka­yıt­la­rı dik­ka­te alın­sın."Şu ana kadar hiç­bir Bağ-Kur kaydı ol­ma­yan esnaf ve sa­nat­kar­lar, vergi ve oda kay­dıy­la 1 Ekim 2008'den baş­la­mak ko­şu­luy­la si­gor­ta­lı ola­bi­lir. Diğer bir de­yiş­le bugün iti­ba­rıy­la yak­la­şık 8 yıl ka­zan­ma­sı müm­kün. Ör­ne­ğin: 1 Mayıs 2005'te vergi mü­kel­le­fi ola­rak ka­sap­lı­ğa baş­la­yan ve vergi kaydı devam eden Enes Bey, bu­gü­ne kadar Bağ-Kur kayıt ve tes­cil yap­tır­ma­dıy­sa, SGK'ya baş­vur­du­ğun­da 1 Ekim 2008'den iti­ba­ren si­gor­ta­lı ola­bi­lir.
Nor­mal Şart­lar­da Ne Zaman Emek­li Ola­bi­li­rim Öğren
Yoğun stres ve tem­po­da uzun yıl­lar­dır sür­dür­dü­ğü­nüz ça­lış­ma ha­ya­tı­nız­da her­kes­te ol­du­ğu gibi sizin de doğal ola­rak en büyük ar­zu­nuz rahat ve yaşam ka­li­te­si yük­sek bir emek­li­lik ha­ya­tı­dır. Eğer emek­li­li­ği­niz için şim­di­den plan­la­ma­lar ya­pı­yor­sa­nız, ne zaman emek­li ola­ca­ğı­nı­zı ön­ce­den bil­me­di­ği­niz­de/he­sap­la­ma­nız­da fayda var. Böy­le­lik­le emek­li­lik ha­ya­tı­nız­da­ki ko­şul­la­rı de­ğiş­ti­re­bi­lecek adım­lar geç kal­ma­dan ata­bi­lir­si­niz. Ne zaman emek­li ola­bi­le­ce­ği­ni­zi Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu'nun e-Dev­let Ka­pı­sı üze­rin­de hiz­me­te sun­du­ğu "Nor­mal Şart­lar­da Ne Zaman Emek­li Ola­bi­li­rim" ek­ra­nın­dan ko­lay­ca öğ­re­ne­bi­lir­si­niz.
SGK Ne Zaman Emek­li Ola­bi­li­rim Sor­gu­la­ma Nasıl Ya­pı­lır?
Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu'nun resmi in­ter­net say­fa­sı üze­rin­den mev­cut si­gor­ta­lı­lık bil­gi­le­ri­niz üze­rin­den hangi ta­rih­te emek­li ola­bi­le­ce­ği­ni­zi öğ­re­ne­bi­lir­si­niz. Ancak ne zaman emek­li ola­bi­li­rim sor­gu­la­ma­la­rın­da ala­ca­ğı­nız so­nuç­lar ile SGK resmi ve­ri­le­ri ara­sın­da fark­lı­lık ola­bi­le­ce­ğin­den, kesin sonuç ol­ma­dı­ğı­na dik­kat et­me­li­si­niz. Yine de bu­ra­dan ya­pa­ca­ğı­nız sor­gu­la­ma­lar­da emek­li­lik ta­ri­hi­ni­zi ko­lay­ca he­sap­la­ya­bil­me­niz müm­kün­dür.
SGK ne zaman ola­bi­li­rim uy­gu­la­ma­sı­na ula­şa­rak, emek­li­lik ta­ri­hi sor­gu­la­ma­nı­zı ya­pa­bil­mek için "e.sgk.gov.tr" ad­re­si­ne eri­şim sağ­la­ma­lı­sı­nız.
E-SGK say­fa­sın­da "Va­tan­daş" ka­te­go­ri­si­ne giriş yap­ma­lı­sı­nız.
Va­tan­daş ka­te­go­ri­sin­de yer alan e-hiz­met­ler ara­sın­da si­gor­ta­lı­lık du­ru­mu­nu­za göre 4A/4B/4C ne zaman emek­li ola­bi­li­rim uy­gu­la­ma­la­rın­dan sizin için uygun ola­nı­nı seç­me­li­si­niz.

Kaynak: Tak­vim

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)