banner21

14.05.2018, 10:02

FETÖ ve Siyaset

Ül­ke­miz­de 40 yıl­dır din­dar ke­si­mi ve en­tel­lek­tü­el ke­si­min dini duy­gu­la­rı­nı sö­mü­re­rek güç­le­nen ve resmi ku­rum­la­rın kıl­cal da­mar­la­rı­na kadar iş­le­yen FETÖ/PDY terör ör­gü­tü si­ya­se­tin mer­ke­zin­de yer aldı. 
Bizim si­ya­set­le işi­miz olmaz, bizim yo­lu­muz si­ya­set yolu de­ğil­dir diyen FETÖ 1970’ler­den bu ta­ra­fa bütün si­ya­si par­ti­ler­den fay­da­lan­mış dev­let ku­rum­la­rı­na sız­ma­yı ba­şar­mış­tır. 
Giz­li­den giz­li­ye si­ya­set yapan terör ör­gü­tü CHP, AP (Ada­let Par­ti­si) genel baş­ka­nı Sü­ley­man De­mi­rel’i, ANAP Genel baş­ka­nı Tur­gut Özal’ı, Doğru Yol Par­ti­si­ni Tansu Çil­ler’i, DSP baş­ka­nı Bü­lent Ece­vi­t’i, 2002 yı­lın­dan 2011 yı­lı­na kadar Ak par­ti­ye sızıp işini yü­rü­ten terör ör­gü­tü ül­ke­mi­zin çe­şit­li ku­rum­la­rı ka­na­lıy­la si­ya­si par­ti­ler­den MHP’ye, CHP’ye ve genel baş­ka­nı Deniz Bay­kal’a mil­let­ve­kil­le­ri­ne, işa­dam­la­rı­na, ül­ke­nin bü­rok­rat­la­rın, as­ker­le­ri­ne, medya ku­ru­luş­la­rı­na veya en son 17-25 Ara­lık 2013’te ba­kan­la­ra ve hü­kü­me­te, 15 Tem­muz 2016 günü as­ke­ri­ye­nin için­de­ki ha­in­ler­le ül­ke­yi işgal ve hü­kü­me­ti yıkma yo­lu­na git­miş­tir. 
2011 yı­lın­da CHP genel baş­ka­nı Deniz Bay­ka­lı bir kum­pas­la in­di­rip ye­ri­ne Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu’nu ge­tir­di­ler. O gün­den gü­nü­mü­ze kadar FETÖ terör ör­gü­tü’nun yo­lun­dan giden her ta­raf­ta on­la­rı des­tek­le­yen bun­la­ra terör ör­gü­tü di­ye­me­yen, 15 Tem­muz dar­be­ci­le­rine ve ha­in­le­re sahip çıkan Kı­lıç­da­roğ­lu FETÖ’ye bel bağ­la­mış­tır.
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de üst akıl ve FETÖ’nün is­te­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­mek için mu­ha­le­fe­tte ortak aday ara­dı­ ba­şa­rı­lı ola­ma­dı. Şer güç­le­rin tem­sil­ci­li­ği­ni yapan, ül­ke­yi böl­me­ye ça­lı­şan­la­rın em­rin­den çık­ma­yan FETÖ’nün yo­lun­dan giden Kı­lıç­da­roğ­lu en son CHP’nin de için­de bu­lun­du­ğu iyi parti, Sa­adet Par­ti­si, de­mok­rat Parti ile de­mok­ra­tik it­ti­fak adı al­tın­da mil­let­ve­ki­li se­çi­min­de it­ti­fak yapma ka­ra­rı al­dı­lar. 
Bu it­ti­fa­ka akıl ho­ca­la­rı FETÖ ve men­sup­la­rı yap­mış­tır. FETÖ men­sup­la­rı Si­ya­se­ti ve in­san­la­rı kan­dır­ma­yı iyi be­ce­rir­ler. FETÖ men­sup­la­rı şim­di­den sos­yal medya üze­rin­den in­san­la­rın ka­fa­sı­nı ka­rış­tır­maya baş­la­dı­lar. 
Sinsi örgüt bit­me­di, krip­to­lar si­ya­si par­ti­lere sız­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. En fazla CHP ve İP’e sız­mış du­rum­da­lar. 
FETÖ’nun kadın ele­man­la­rı sem­pa­ti­zan­la­rı bu iki par­ti­nin için­de ça­lış­ma ya­pı­yor­lar. 
FETÖ’nun ve dış düş­man­la­rın en büyük amacı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ı si­ya­set­ten bi­tir­mektir.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?