1. Patates festivali başladı

Fes­ti­va­lin açı­lı­şın­da ko­nu­şan Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek Niğ­de­li­le­rin fes­ti­va­le sahip çık­ma­sı­nı is­te­di.

GÜNDEM 30.10.2021, 14:43
1. Patates festivali başladı

Kamu eliy­le ya­pı­lan et­kin­lik­ler, halk­tan des­tek bul­ma­yın­ca sü­rek­li­li­ği­ni kay­bet­ti­ği­ni, bu ne­den­le tüm Niğde’nin ve il dı­şın­da ika­met eden Niğ­de­li­le­rin fes­ti­va­le sahip çık­ma­la­rın büyük önem arz et­ti­ği­ni söy­le­di.
Vali Şim­şek ko­nuş­ma­la­rı­nın de­va­mın­da; “Niğde’mizin simge de­ğer­le­rin­den bi­ri­si, üre­tim­de de Tür­ki­ye bi­rin­ci­si pa­ta­te­sin öne­mi­nin or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı­nın ya­nın­da Niğde’nin ta­nı­nır­lı­ğı­nı ar­tır­mak, başta tu­rizm olmak üzere, ilin eko­no­mi­si­ne kat­kı­da bu­lu­nul­ma­sı ama­cıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len bu et­kin­lik­te emeği geçen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum.
Bin­ler­ce yıl­dır fark­lı kül­tür­ler­le yoğ­rul­muş, yüz­ler­ce me­de­ni­ye­tin iz­le­ri­ni ilk günkü gibi mu­ha­fa­za etmiş ili­miz Niğde’nin ül­ke­miz­de ve tüm dün­ya­da ta­nı­nır­lı­ğı­nı ar­tır­mak ve bu doğ­rul­tu­da ili­mi­ze yerli ve ya­ban­cı zi­ya­ret­çi­le­ri çek­mek üzere 2017 yı­lın­da “Marka Kent Niğde” pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çir­miş­tik.
Uzun so­luk­lu bu süre zar­fın­da Ke­ten­çi­men Kayak Mer­ke­zi, Çif­te­han Çevre Dü­zen­le­me­si, Ye­şil­burç Tu­rizm Köyü, La­van­ta bah­çe­le­ri, Kent Mü­ze­si, Ka­le­nin kent­sel dö­nü­şü­mü gibi çe­şit­li ça­lış­ma­lar baş­lat­tık ve gö­rü­yo­ruz ki; pro­je­miz, emin adım­lar­la iler­ler­ken be­ra­be­rin­de de olum­lu so­nuç­la­rı do­ğu­ru­yor.
Tabi bu ça­lış­ma­lar pro­je­nin sa­de­ce bir aya­ğı­nı oluş­tu­ru­yor. Bu kadar tarım çe­şit­li­li­ği­nin ol­du­ğu bir şe­hir­de sa­de­ce ta­ri­hi ve doğal gü­zel­lik­le­ri ön plana çı­kar­mak ta­nı­tım­da eksik kal­mış olur. Bu ne­den­le tüm bun­la­rın ya­nın­da fark­lı et­kin­lik­ler­le de Niğde’nin ta­rım­da da Marka ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­mak ve adını gün­dem­de tut­mak ge­re­ki­yor.
Unut­ma­ya­ca­ğı­mız en önem­li konu her et­kin­lik ili­mi­zin ta­nı­tı­mı­na önem­li bir katkı su­na­cak­tır.
Biz­ler bun­dan yola çı­ka­rak Marka Kent Niğde Pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çir­di­ği­miz­de bir karar daha al­mış­tık. Her ay bir fes­ti­val dü­zen­le­ye­rek 12 ay 12 fes­ti­val dedik. Ma­ale­sef pan­de­mi ne­de­ni ile bunu bir süre er­te­le­mek mec­bu­ri­ye­tin­de kal­mış­tık.
İşte bugün al­dı­ğı­mız ka­ra­rı uy­gu­la­ma za­ma­nı­nın gel­di­ği dü­şün­ce­si ile star­tı yine adı Niğde ’siz anıl­ma­yan Niğde’nin mar­ka­sı olan Niğde pa­ta­te­si­nin fes­ti­va­li­ni dü­zen­le­ye­rek ver­miş olu­yo­ruz.
Dün­ya­nın en önem­li besin kay­nak­la­rın­dan bi­ri­si olan pa­ta­tes, ül­ke­miz­de de en fazla üre­ti­len ve tü­ke­ti­len be­sin­le­rin ba­şın­da gel­mek­te­dir. Ül­ke­miz­de %13'lük üre­tim­le Tür­ki­ye 1.'si ise Niğde’dir.
Böy­le­si­ne önem­li bir de­ğe­ri ta­nıt­ma­mız ge­re­ki­yor. Ta­nı­tım ya­par­ken de ilk ön­ce­li­ği­miz marka de­ğe­ri­mi­zi art­tı­rıp marka kent olma yo­lun­da hızla iler­le­mek­tir.
Bu fes­ti­va­le va­tan­daş­la­rı­mı­zın, özel­lik­le de Niğde’de ya­şa­yan ve fark­lı il­ler­de ika­met Niğ­de­li­le­rin sahip çık­ma­sı çok önem­li.
Biz­ler eli­miz­den gelen des­te­ği ve­ri­yo­ruz. ancak Kamu eliy­le ya­pı­lan işler des­tek­len­me­dik­çe bir yere kadar iler­ler. Biz­ler ön­cü­lük etsek te hal­kın des­te­ği ile bu tür et­kin­lik­ler­den daha fazla verim elde edi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Bu ne­den­le fes­ti­va­lin ge­le­ce­ği için va­tan­daş­la­rı­mı­zın sahip çık­ma­sı ol­duk­ça önem ta­şı­yor. Niğ­de­li esnaf ve üre­ti­ci­mi­zin de bu fes­ti­va­le des­tek ol­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.

(Niğde Valiliği)
 

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)