AİGF NİĞDE TEMSİLCİSİ ADAŞ OLDU

Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Kon­fe­de­ras­yo­nu’na bağlı Ana­do­lu İnter­net Ga­ze­te­ci­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (AİGF) Niğde İl Tem­sil­ci­li­ği gö­re­vi­ne Fatih Meh­met Adaş ge­ti­ril­di.

GÜNDEM 13.12.2022, 12:25
AİGF NİĞDE TEMSİLCİSİ ADAŞ OLDU

Niğde Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’nin de yer al­dı­ğı Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Kon­fe­de­ras­yo­nu’na bağlı Ana­do­lu İnter­net Ga­ze­te­ci­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Niğde İl Tem­sil­ci­li­ği­ne Hamle Ga­ze­te­si Yazı İşleri Mü­dü­rü, Niğde Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti De­net­le­me Ku­ru­lu Baş­ka­nı Fatih Meh­met Adaş ge­ti­ril­di.
Konu hak­kın­da bir açık­la­ma yapan Fatih Meh­met Adaş, “Niğde Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti­mi­zin üst ça­tı­sı olan Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Kon­fe­de­ras­yo­nu­na bağlı olan Ana­do­lu İnter­net Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu bir süre önce ku­rul­muş­tu. AİGF ku­ru­lum aşa­ma­sı ve alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı. Fe­de­ras­yon ara­cı­lı­ğıy­la Tür­ki­ye’de in­ter­net üze­rin­den yayın yapan ga­ze­te­le­ri­mi­ze ve in­ter­net haber si­te­le­ri­mi­ze tek­nik alt­ya­pı, ya­zı­lım, haber ajan­sı ve rek­lam­cı­lık gibi hiz­met­ler su­nu­la­cak.
Ana­do­lu İnter­net Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu Niğde İl Tem­sil­ci­li­ği­ne şah­sı­mı layık gö­re­rek bu gö­re­vi ta­ra­fı­ma veren Niğde Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı­mız Al­pas­lan Düz­gün’e ve Ana­do­lu İnter­net Ga­ze­te­ci­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Genel Baş­ka­nı­mız Arifk Kurt’a te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)