banner21

Ala­dağ­lar­da Yeni Film Projesi

Ala­dağ­lar­da yeni bir film çekim pro­je­si daha gün­de­me geldi.

GÜNDEM 22.08.2020, 17:19 14.11.2021, 23:56
Ala­dağ­lar­da Yeni Film Projesi


Ala­dağ­lar­da yeni bir film çekim pro­je­si daha gün­de­me geldi. 
Vali Yar­dım­cı­sı Cemil Kı­lınç ile İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü İsmail Te­ci­mer film ya­pım­cı­la­rı ile İl Kül­tür ve Tu­ri­zim Mü­dü­dür­lü­ğün­de bir top­lan­tı ger­çek­leş­tir­di.
“Two Brot­hers Pro­duc­ti­ons” film şir­ke­ti ile ya­pı­lan top­lan­tı son­ra­sın­da ; Tür­ki­ye’de daha önce ben­ze­ri ya­pıl­ma­mış doğa, ma­ce­ra,bilim,kurgu tar­zın­da bir fil­min Niğde Ala­dağ­lar­da çe­kim­le­ti­nin 23 Ağus­tos­ta baş­la­ma­sı ve Eylül ayı or­ta­la­rı­na kadar sür­me­si plan­lan­dı.
Film ;Or­ta­çağ dö­ne­min­de ger­çek­le­şen bir olay­la il­gi­li bugün ha­yat­ta olan bir gen­cin ya­şam­la olan ba­ğı­nı konu alı­yor. Film­de genç gör­dü­ğü rü­ya­la­rı ger­çe­ğin­den ayırt ede­mi­yor ve biraz rü­ya­la­rın et­ki­sin­den kur­tu­la­bil­mek, biraz da bu 2022 korku filmleri izle rü­ya­la­rın ar­ka­sın­da­ki hi­ka­ye­yi or­ta­ya çı­ka­ra­bil­mek için ar­ka­daş­la­rı ile bir doğa se­ya­ha­ti­ne git­me­ye karar ve­ri­yor. Film ar­ka­daş gru­bu­nun İstan­bul’dan yola çık­ma­sı ve yolda reh­ber ar­ka­daş­la­rı ile bu­lu­şa­rak Niğde Ala­dağ­lar'a git­me­siy­le baş­lı­yor ve olay­lar bu böl­ge­de ge­li­şi­yor.
Se­nar­yo “Ka­ran­lık Madde” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ve ku­an­tum fi­zi­ği­ne konu olan bir mad­de­nin geç­miş­ten ge­le­ce­ğe et­ki­si­ni konu alı­yor.
Fil­min oyun­cu­la­rı ara­sın­da “Dağ 2” ve “Börü” fil­min­den Ahmet Pınar, NTV Ma­ce­ra­se­ver bel­ge­se­lin­den Orkun Olgar ve Cü­neyt Ga­zi­oğ­lu, Ti­yat­ro oyun­cu­su Nihan Aker gibi ka­rak­ter­le­rin yanı sıra ilave oyun­cu­lar­da rol alı­yor.
Fi­li­min çe­kim­le­ri İstan­bul­da baş­la­ya­cak, ancak son­ra­sın­da ne­re­dey­se ta­ma­mı­na ya­kı­nı Ala­dağ­lar­da çe­ki­le­cek­tir. Bu tür pro­je­ler ili­mi­zin ta­nı­tı­mı­na ciddi ma­na­da katkı sağ­la­ya­cak­tır.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (1)
Erdal.alakuş 2 yıl önce
Bende.oynamak.istiyorum.bu.filimde.aladagları.bilirim.cùnkù.camardılıyım.tlf.05353171531