banner21

"Basın demokrasinin güçlenmesini sağlar"

Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek, “De­mok­ra­tik ha­ya­tı­mı­zın vaz­ge­çil­mez un­sur­la­rın­dan biri olan basın ku­ru­luş­la­rı, ga­ze­te­ci­lik mes­lek eti­ği­ne bağlı ka­la­rak, Basın Ahlak Ku­ral­la­rı­na ve top­lum­sal de­ğer­le­re say­gı­lı, doğru, il­ke­li ve ob­jek­tif haber an­la­yı­şı ile ki­şi­sel hak ve öz­gür­lük­le­ri temel görev sa­ya­rak hal­kı­mı­zın haber alma ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak­ta, aynı za­man­da de­mok­ra­si­mi­zin güç­len­me­si­ne de katkı sağ­la­mak­ta­dır.

GÜNDEM 24.07.2021, 16:59
"Basın demokrasinin güçlenmesini sağlar"

Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek, “De­mok­ra­tik ha­ya­tı­mı­zın vaz­ge­çil­mez un­sur­la­rın­dan biri olan basın ku­ru­luş­la­rı, ga­ze­te­ci­lik mes­lek eti­ği­ne bağlı ka­la­rak, Basın Ahlak Ku­ral­la­rı­na ve top­lum­sal de­ğer­le­re say­gı­lı, doğru, il­ke­li ve ob­jek­tif haber an­la­yı­şı ile ki­şi­sel hak ve öz­gür­lük­le­ri temel görev sa­ya­rak hal­kı­mı­zın haber alma ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak­ta, aynı za­man­da de­mok­ra­si­mi­zin güç­len­me­si­ne de katkı sağ­la­mak­ta­dır.
Gece - gün­düz, sıcak - soğuk de­me­den büyük öz­ve­ri ile görev yapan ga­ze­te­ci­le­rin “Niğde’den, ya­şa­dı­ğı­mız bölge ve dün­ya­da­ki ge­liş­me­ler­den bilgi sa­hi­bi ol­ma­mı­zı, va­tan­daş ile dev­let ara­sın­da­ki ile­ti­şi­min sağ­lan­ma­sı ve ka­mu­oyu oluş­tur­ma­sı gibi bir­çok önem­li görev ve so­rum­lu­luk­la­rı da üst­len­mek­te­dir. He­pi­mi­zin bil­di­ği üzere; 15 Tem­muz 2016 yı­lın­da hain (FETÖ/PDY) terör ör­gü­tü ta­ra­fın­dan ül­ke­mi­zin ve mil­le­ti­mi­zin bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­ne, is­tik­lal ve is­tik­ba­li­ne karşı ya­pı­lan darbe gi­ri­şi­mi­ni anın­da ka­mu­oyu ile pay­la­şan basın ku­ru­luş­la­rı, Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın me­sa­jı­nı anın­da ilet­me­le­ri ile va­tan­daş­la­rı­mı­zın, de­mok­ra­si­mi­ze, va­ta­nı­mı­za sahip çık­ma­la­rın­da etkin rol oy­na­mış­lar­dır.
Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le; büyük öz­ve­ri ile gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­ren tüm basın men­sup­la­rı­mı­zın “24 Tem­muz Basın Bay­ra­mı”nı en içten di­lek­le­rim­le kut­lar, tüm basın men­sup­la­rı­mı­za ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­rim.” dedi.
Niğde Valiliği

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)