banner21

Bor'da Mü­te­vel­li He­ye­ti Se­çi­mi Ya­pıl­dı

Bor Kay­ma­kam­lı­ğı top­lan­tı sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len se­çim­ler­de mü­te­vel­li he­ye­ti üye­le­ri se­çil­di. Ya­pı­lan se­çim­ler so­nu­cu Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı Mü­te­vel­li Heyet Üyesi Mer­kez Ma­hal­le, Ka­sa­ba, Köy Muh­tar­la­rı için ya­pı­lan se­çim­ler so­nu­cu üye­ler be­lir­len­di.

GÜNDEM 13.12.2017, 09:16 13.12.2017, 09:19
Bor'da Mü­te­vel­li He­ye­ti Se­çi­mi Ya­pıl­dı
Bor Kay­ma­kam­lı­ğı top­lan­tı sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len se­çim­ler­de mü­te­vel­li he­ye­ti üye­le­ri se­çil­di. Ya­pı­lan se­çim­ler so­nu­cu Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı Mü­te­vel­li Heyet Üyesi Mer­kez Ma­hal­le, Ka­sa­ba, Köy Muh­tar­la­rı için ya­pı­lan se­çim­ler so­nu­cu üye­ler be­lir­len­di.
Bor Kay­ma­kam­lı­ğı top­lan­tı sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len se­çim­ler­de mü­te­vel­li he­ye­ti üye­le­ri se­çil­di.
Ya­pı­lan se­çim­ler so­nu­cu Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı Mü­te­vel­li Heyet Üyesi Mer­kez Ma­hal­le, Ka­sa­ba, Köy Muh­tar­la­rı için ya­pı­lan se­çim­ler so­nu­cu üye­ler be­lir­len­di.
Bor Kay­ma­kam­lı­ğı Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı'nda (SYDV) 1 yıl görev ya­pa­cak mü­te­vel­li he­ye­ti üye­le­ri­nin se­çi­mi için muh­tar­lar san­dık ba­şı­na gitti. Köy ve ma­hal­le muh­tar­la­rı kendi ara­la­rın­da yap­tık­la­rı seçim ile mü­te­vel­li muh­tar üye­si­ni be­lir­le­di­ler.
Bor Mer­kez İlçe ve Ka­sa­ba­lar­dan Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı Mü­te­vel­li He­ye­ti'nde 2018 yı­lın­da görev yap­mak üzere top­lam­da 32 muh­ta­rın ka­tı­lı­mıy­la se­çim­ler ger­çek­leş­ti­ril­di. Bor Kay­ma­kam­lı­ğı top­lan­tı sa­lo­nun­da ma­hal­le muh­tar­la­rı ara­sın­da ya­pı­lan se­çim­de, mer­kez ma­hal­le­ler için Sıra Sö­ğüt­ler Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Ayhan Düz­gün ve TOKİ Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Mah­mut Yal­çın­ka­ya ya­rış­tı. 32 muh­ta­rın oy kul­lan­dı­ğı se­çim­de oy­la­rın 20 ta­ne­si­ni alan Sıra Sö­ğüt­ler Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Ayhan Düz­gün, mü­te­vel­li he­ye­ti­ne se­çil­di.
Seçim so­nu­cun­da bir kez daha Mü­te­vel­li he­ye­ti­ne se­çi­len Sı­ra­sö­ğüt­ler Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Ayhan Düz­gün kısa bir açık­la­ma yap­rak des­tek veren ver­me­yen her­ke­se te­şek­kür etti. Düz­gün yap­tı­ğı açık­la­ma­da; "Muh­tar­la­rı­mı­zın bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­nin gü­cü­mü­zü bir kat daha ar­tır­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Bütün ku­rum­lar­da de­ğe­ri­mi­zin yük­sel­di­ği­ni his­se­di­yo­rum. Bugün bu­ra­ya ka­tı­la­rak bizi yal­nız bı­rak­ma­yan muh­tar­la­rı­mı­za bir kez daha çok te­şek­kür edi­yo­rum. He­pi­ni­ze say­gı­lar su­nu­yo­rum." dedi.
Köy­le­ri tem­si­len ya­pı­lan se­çim­le­re ise, Kı­zıl­ca Köyü Muh­ta­rı Men­de­res Kah­ra­man 2018 yılı için Mü­te­vel­li he­ye­ti­ne se­çi­len isim oldu.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)