banner21

De­ğiş­me­yen Tek Şey De­ği­şim

Bir süre önce Bor Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası se­çim­le­rin­de aday­lı­ğı­nı açık­la­yan Emrah Ça-­lap­ku­lu, neden aday ol­du­ğu­nu ve se­çil­me­si du­ru­mun­da ne gibi pro­je­le­re imza ata­cak­la­rı­nı an­lat­tı.

GÜNDEM 29.03.2018, 09:40 29.03.2018, 10:04
De­ğiş­me­yen Tek Şey De­ği­şim
Bir süre önce Bor Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası se­çim­le­rin­de aday­lı­ğı­nı açık­la­yan Emrah Ça­lap­ku­lu, neden aday ol­du­ğu­nu ve se­çil­me­si du­ru­mun­da ne gibi pro­je­le­re imza ata­cak­la­rı­nı an­lat­tı.
Ga­ze­te­miz mu­ha­bir­le­rin­den Mu­har­rem Temel ile bir rö­por­taj ger­çek­leş­ti­ren Emrah Ça­lap­ku­lu, so­ru­lan bütün so­ru­la­ra iç­ten­lik­le cevap verdi.
İşte o rö­por­taj­dan öne çıkan baş­lık­lar:
Mu­har­rem Temel: "Bir süre ön­ce­sin­de Bor Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası se­çim­le­rin­de aday ola­ca­ğı­nı­zı du­yur­du­nuz. İlk ola­rak Bor Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası se­çim­le­ri için neden aday ol­du­nuz bi­raz­cık bah­se­der mi­si­niz?"
Emrah Ça­lap­ku­lu: "De­ği­şim ve ye­ni­lik için Bor Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası se­çim­le­rin­de aday­lı­ğı­mı­zı açık­la­dık. Ti­ca­re­tin­de ba­şa­rı­lı ar­ka­daş­lar­la, yeni bir kad­roy­la yola çı­ka­ca­ğız. Biz­den sonra 5 yıl bo­yun­ca gö­re­ve gelen yö­ne­ti­min yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­rı ye­ter­siz bu­lu­yo­rum. Bu yüz­den Bor Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası se­çim­le­rin­de ar­ka­daş­la­rım­la bir­lik­te bu gö­re­ve talip olduk."
M.T: "Peki siz 4 yıl bo­yun­ca baş­kan­lık gö­re­vi yap­tı­nız. Ken­di­ni­zi bu ko­nu­da ye­ter­li bu­lu­yor mu­su­nuz?"
Emrah Ça­lap­ku­lu: "Nis­pe­ten daha iyi ol­du­ğu­mu­zu dü­şü­nü­yo­rum. Bor Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ne gelen bir kaç tane ya­tı­rı­mın Ak­mi­na gibi mar­ka­la­rın bu­ra­da ya­tı­rım yap­ma­sı­na ve­si­le olduk. Da­bak­ha­ne'nin ta­şın­ma pro­je­si bizim za­ma­nı­mız­da baş­la­tıl­mış bir pro­je­dir. O sü­reç­te baş­kan­lı­ğı­mı­zın devam et­me­me­si­ne rağ­men pro­je­yi ihale aşa­ma­sı­na ge­tir­dik. İstih­dam ga­ran­ti­li kurs­lar açtık. Bu kurs­lar­da va­tan­daş­la­rı­mız hem eği­tim aldı, hem de as­ga­ri ücret ala­rak gelir sağ­la­dı. Niğde Üni­ver­si­te­siy­le iş­bir­li­ği ya­pa­rak öğ­ren­ci­le­re katkı sağ­la­dık. Üni­ver­si­te­de­ki öğ­re­tim gö­rev­li­le­riy­le bir­lik­te oda­mız­da eği­tim des­te­ği sağ­la­dık. Oda­mı­za ilk ISO­9001 bel­ge­si­ni biz ka­zan­dır­dık. Vergi ödül tö­ren­le­ri dü­zen­le­ye­rek vergi re­kort­men­le­ri­ni ve ih­ra­cat­çı­la­rı­nı ödül­len­dir­dik. TOBB ko­mis­yon­la­rın­da yer ala­rak yurt içi ve yurt dışı ça­lış­tay­lar da yer alıp oda­mı­zı tem­sil ettik. Gi­ri­şim­ci­lik kurs­la­rı aça­rak gi­ri­şim­ci sa­yı­sı­nı ar­tır­dık. KOS­GEB ka­na­lıy­la yeni iş­let­me­ler ku­rul­ma­sı­nı sağ­la­dık. Oda üye­le­ri­miz­le sü­rek­li ola­rak top­lan­tı­lar ya­pa­rak eko­no­mi hak­kın­da is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­duk. TOBB Genel Ku­rul­la­rın­da Bor TSO ola­rak stant aça­rak il­çe­mi­zin ta­nı­tı­mı­na katkı sağ­la­dık. Ti­ca­ret Odası kim­li­ği bizim za­ma­nı­mız­da ve­ril­di. Bel­ge­ler­de ho­log­ra­ma ge­çe­rek bel­ge­le­re res­mi­yet ka­zan­dır­dık."
M.T: "Eğer se­çi­mi ka­za­nır­sa­nız hiz­met­le­ri­ni­ze nasıl devam et­me­yi dü­şü­nü­yor­su­nuz?"
Emrah Ça­lap­ku­lu: "Allah kıs­met eder­de se­çi­mi ka­za­nır­sak is­tih­da­ma yö­ne­lik ça­lış­ma­lar ya­pa­ca­ğız. İlçe­miz­de var olan bir çok iş­let­me­ye teş­vik­ler aldık. Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si ile iş­bir­li­ği­mi­zi ge­liş­ti­rip, sa­na­yi iş­bir­li­ği iliş­ki­le­ri­mi­zi ar­tı­ra­ca­ğız. Fu­ar­la­ra ve ta­nı­tım gün­le­ri­ne devam ede­ce­ğiz. Bor Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı­na yeni bir bina ka­zan­dı­ra­rak il­çe­mi­ze özgü mes­lek­le­ri ve yö­re­sel ürün­le­ri ser­gi­le­ye­ce­ğiz.”
M.T: "Peki sayın Ça­lap­ku­lu, se­çi­mi ka­zan­dı­ğı­nız tak­dir­de yeni pro­je­le­ri­ni­zi ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ği­niz­den bah­set­ti­niz. Bun­la­rı Borun Sesi Ga­ze­te­si ara­cı­lı­ğıy­la va­tan­daş­la­rı­mı­za an­la­tır mı­sı­nız?"
Emre Ça­lap­ku­lu: "Tabii ki bun­la­rı siz­le­rin va­sı­ta­sıy­la kı­sa­ca an­la­ta­yım. Se­çi­mi ka­zan­dı­ğı­mız tak­dir­de is­tih­da­mı ar­tır­ma­ya yö­ne­lik pro­je­ler ge­liş­ti­re­ce­ğiz. Eği­tim­le il­gi­li teş­vik­ler ko­nu­sun­da ça­lış­ma­lar yap­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Aylık bül­ten­ler­le oda üye­le­ri­mi­zin bil­gi­len­di­ril­me­si­ni sağ­la­ya­ca­ğız. Bor'da alış­ve­riş gün­le­ri adı al­tın­da va­tan­daş­la­rı­mı­zın alış­ve­riş­le­ri­nin il­çe­mi­ze yön­len­di­ril­me­si için kam­pan­ya­lar ya­pa­ca­ğız. Oda­mı­zın in­ter­net si­te­si­ni ge­liş­ti­re­rek fir­ma­la­ra ve ya­ban­cı ya­tı­rım­la­ra kolay ula­şım sağ­la­ya­ca­ğız. Sa­na­yi­mi­zin ge­liş­me­si için bir tek­nik lise ya­pı­mın­da öncü ola­ca­ğız."
M.T: "Se­çim­le­re hangi renk oy pu­su­la­sı ile gi­re­cek­si­niz?"
Emrah Ça­lap­ku­lu: "Se­çim­ler­de sarı renk­li oy pu­su­la­sı­nı kul­la­na­ca­ğız.”
M.T.: “Ekibinizde kimler bulunuyor sayabilir misiniz?”
Emrah Çalapkulu: “Tabii ki sayıyım. 
1. GRUP: 
Murat Çetin, Süleyman Yalçın
2. GRUP:
Yasin Düzgün, Şuayip Kılınç
3. GRUP: 
Emrah Çalapkulu, Kürşat Güner
4. GRUP: 
Mevlüt Bozdoğan, Fatih Akpolat
5. GRUP: 
Rüştü Meriç, Mustafa Aktürk
6. GRUP:
Yunus Emre Daş, Ahmet Arısoy
7. GRUP:
Nazifi Tunçdemir, Tuncer Gök
8. GRUP:
Ramazan Demirbaş, Murat İlman
M.T: "Ön­ce­lik­le bize vak­ti­ni­zi ayır­dı­ğı­nız için te­şek­kür ede­rim. Bizim va­sı­ta­mız­la oda üye­le­ri­ne ve va­tan­daş­la­rı­mı­za söy­le­mek is­te­di­ğin son söz­le­ri­ni­zi ala­bi­lir miyiz?"
Emrah Ça­lap­ku­lu: "Bor Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası se­çim­le­ri­nin barış ve kar­deş­lik içe­ri­sin­de geç­me­si­ni te­men­ni edi­yo­rum. Seçim son­ra­sın­da ka­za­na­nın Bor Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. Sizin ara­cı­lı­ğı­nız­la şah­sım ve eki­bim adına bu yolda bize des­tek veren üye­le­ri­mi­ze ve va­tan­daş­la­rı­mı­za çok te­şek­kür edi­yo­rum."
M.T: "Biz te­şek­kür ede­riz. Bor Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası se­çim­le­rin­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz."
Emrah Ça­lap­ku­lu: "Çok te­şek­kür ede­riz."
Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)