banner21

Meh­met Pos­ta­cı'ya Yeni Görev

Borlu hem­şe­ri­miz Meh­met Pos­ta­cı, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan St­ra­te­ji Ge­liş­tir­me Daire Baş­ka­nı ola­rak atan­dı.

GÜNDEM 29.03.2018, 17:26 29.03.2018, 17:31
Meh­met Pos­ta­cı'ya Yeni Görev
Borlu hem­şe­ri­miz Meh­met Pos­ta­cı, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan St­ra­te­ji Ge­liş­tir­me Daire Baş­ka­nı ola­rak atan­dı.
Kay­se­ri ve Sivas Tapu ve Ka­dast­ro Bölge Mü­dür­lük­le­rin­de Bölge Mü­dü­rü ola­rak görev yap­mak­ta olan Borlu hem­şe­ri­miz Meh­met Pos­ta­cı, St­ra­te­ji Ge­liş­tir­me Daire Baş­ka­nı yeni gö­re­vi­ne baş­la­dı.
Meh­met Pos­ta­cı Kim­dir?
19 Mayıs 1959 ta­ri­hin­de Bor’da doğdu. İlk ve Or­ta­oku­lu Bor’da, Lise eği­ti­mi­ni Tapu ve Ka­dast­ro Mes­lek Li­se­sin­de 1978 yı­lın­da ta­mam­la­dı. Saf­ran­bo­lu Ka­dast­ro Mü­dür­lü­ğü­ne Fen Me­mu­ru ola­rak atan­dı.1982-1986 yıl­la­rı ara­sın­da De­ve­li Ka­dast­ro Mü­dür­lü­ğün­de Fen Me­mu­ru, 1987-1994 yıl­la­rı ara­sın­da Niğde ve Ko­ca­si­nan Ka­dast­ro Mü­dür­lük­le­rin­de Kont­rol Me­mu­ru ola­rak görev yaptı.
Bu gö­rev­le­ri es­na­sın­da Li­sans eği­ti­mi­ni İş İda­re­si da­lın­da 1993 yı­lın­da ta­mam­lan­dı. Tef­tiş Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğın­ca ya­pı­lan sınav so­nu­cun­da Bölge Kont­ro­lö­rü ola­rak 1994-1997 yıl­la­rı ara­sın­da Kay­se­ri Tapu ve Ka­dast­ro Bölge Mü­dür­lü­ğün­de görev yaptı. 1997-1998 yıl­la­rı ara­sın­da Ga­zi­an­tep Tapu ve Ka­dast­ro Bölge Mü­dür­lü­ğün­de Bölge Müdür Yar­dım­cı­sı, 1998-2003 yıl­la­rı ara­sın­da Kay­se­ri, Me­lik­ga­zi ve Ko­ca­si­nan Ka­dast­ro Mü­dür­lük­le­rin­de Ka­dast­ro Mü­dü­rü, 2003-2018 yıl­la­rı ara­sın­da Kay­se­ri ve Sivas Tapu ve Ka­dast­ro Bölge Mü­dür­lük­le­rin­de Bölge Mü­dü­rü ola­rak görev yap­mak­ta iken Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lık Ma­ka­mı­nın 01.03.2018 ta­rih­li Oluru ile St­ra­te­ji Ge­liş­tir­me Daire Baş­ka­nı ola­rak atan­dı.
Evli ve iki çocuk ba­ba­sı­dır.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)