SEDAT ÇAĞ­LAR BOR’DA ÖĞ­RENCİLERLE SÖY­LEŞİ YAPTI

Niğ­de­li Si­ya­set­çi ve Yazar Sedat Çağ­lar, Bor Halil Nuri Bey İlçe Halk Kü­tüp­ha­ne­si kül­tü­rel et­kin­le­ri­ne konuk ola­rak söy­le­şi ger­çek­leş­tir­di.

GÜNDEM 04.04.2024, 15:30
SEDAT ÇAĞ­LAR BOR’DA ÖĞ­RENCİLERLE SÖY­LEŞİ YAPTI

Niğ­de­li Si­ya­set­çi ve Yazar Sedat Çağ­lar, Bor Halil Nuri Bey İlçe Halk Kü­tüp­ha­ne­si kül­tü­rel et­kin­le­ri­ne konuk ola­rak söy­le­şi ger­çek­leş­tir­di.
Kü­tüp­ha­ne geç­ti­ği­miz dö­nem­ler­de bir­çok yazar ile öğ­ren­ci­le­ri bir araya ge­ti­re­rek Okur-Ya­zar Söy­le­şi­le­ri ger­çek­leş­tir­miş­ti. Kü­tüp­ha­ne­nin Ta­ri­hi Bil­gin­ler Ko­na­ğın­da, bu sefer ki Kül­tü­rel Söy­le­şi­si­nin özel ko­nu­ğu Araş­tır­ma­cı Yazar Sedat Çağ­lar oldu.
Yazar Çağ­lar ile Bor Osman Çetin İmam Hatip Or­ta­oku­lu 7’ncı sınıf öğ­ren­ci­le­ri bir araya geldi. Çağ­lar’ın ka­le­me al­dı­ğı 5 eser­den biri olan “İçin­de­ki Ruhu Keş­fet” ki­ta­bı ve okuma kül­tü­rü üze­ri­ne sıcak ve sa­mi­mim or­tam­da ke­yif­li bir söy­le­yiş ger­çek­leş­ti­ril­di.
Yazar Çağ­lar, söy­le­şi­ye öğ­ren­ci­le­re ge­le­cek­te ne olmak is­te­dik­le­ri, ge­lecek ile il­gi­li ha­yal­le­ri­ni so­ra­rak baş­la­dı. So­ru­la­ra fark­lı ce­vap­lar veren öğ­ren­ci­le­re hayal et­tik­le­ri he­def­le­ri ger­çek­leş­tir­me­nin yo­lu­nun çok ça­lış­mak­tan geç­ti­ği­ni be­lir­te­rek “İçin­de­ki Ruhu Keş­fet” ki­ta­bın­dan alın­tı­lar ya­pa­rak; Her insan hayal kurar ama ha­yal­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­ren­ler çok ça­lı­şan­lar­dır. İnsan bir şeyi çok is­ti­yor­sa onun için çok ça­lış­ma­lı, kar­şı­sı­na çıkan en­gel­le­ri aşa­bil­me­li, bun­la­rı yap­tı­ğı tak­dir­de kişi hayal et­ti­ği şey­le­ri de ger­çek­leş­ti­re­bi­lir” dedi.
Araş­tır­ma­cı Yazar Sedat Çağ­lar 2024 yılı içe­ri­sin­de kut­la­nan 60’ncı Kü­tüp­ha­ne Haf­ta­sı­nın ana te­ma­sı olan Yapay Zeka ile il­gi­li ola­rak; ‘’Yapay zeka büyük bir güç. Eğer yapay ze­ka­yı çok iyi bir şe­kil­de kul­la­nır­sa­nız in­san­lı­ğa çok güzel bir şe­kil­de hiz­met ver­miş olur­su­nuz. Kötü bir şe­kil­de kul­la­nı­lır­sa da in­san­lı­ğa çok büyük zarar ve­re­bi­lecek bir olgu olur. Yapay Zeka gü­nü­müz­de gücü tem­sil eden bir şey. O gücü elin­de bu­lun­du­ran­lar çok büyük işler ya­pa­bi­lir. İnşal­lah siz­ler çok ça­lı­şa­rak bu gücü (Yapay Zeka) güzel, ha­yır­lı iş­ler­de kul­la­na­rak va­ta­nı­mı­za mil­le­ti­mi­ze ve in­san­lı­ğa büyük hiz­met­ler ver­miş olur­su­nuz. Bor­lu­la­rın ma­ya­sın­da zaten bu var. Geç­miş­te va­ta­nı­na, mil­le­ti­ne büyük hiz­met­ler veren Borlu’lar ve Niğ­de­li­ler oldu. Geç­miş­te Halil Nuri Yur­da­kul, Sü­ley­man Fethi Bey, Ethem On­ba­şı, Ali Çavuş, Hazım Te­pey­ran, Ömer Ha­lis­de­mir gibi va­tan­se­ver, yiğit in­san­lar çık­tı­ğı gibi, ge­le­cek­te de çı­ka­cak­tır. Ben sizde o ışığı gö­rü­yo­rum’’ açık­la­ma­sı­nı yaptı.
Söy­le­şi bi­ti­min­de Yazar Sedat Çağ­lar ta­ra­fın­dan öğ­ren­ci­le­re ve Kü­tüp­ha­ne­miz Okur­la­rı­na Ki­tap­la­rı­nı im­za­la­yıp he­di­ye etti. Yazar Çağ­lar kü­tüp­ha­ne­nin üst ka­tın­da bu­lu­nan Sanat ve Kül­tür Evini zi­ya­ret et­tik­ten sonra öğ­ren­ci­ler­le ve kü­tüp­ha­ne ça­lı­şan­la­rı ile günün anı­sı­na ha­tı­ra fo­toğ­raf çe­ke­rek bu söy­le­şi­yi ter­tip­le­di­ği için ay­rı­ca kü­tüp­ha­ne yö­ne­ti­mi­ne te­şek­kür ede­rek kü­tüp­ha­ne­den ay­rıl­dı.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)