Yeni Baş­kan Ethem Boz­do­ğan

Bor De­mir­ci­ler ve Oto Ta­mir­ci­le­ri Odası baş­kan­lı­ğı­na Ethem Boz­da­ğan se­çil­di.

GÜNDEM 26.01.2018, 09:47 26.01.2018, 09:48
Yeni Baş­kan Ethem Boz­do­ğan
Bor De­mir­ci­ler ve Oto Ta­mir­ci­le­ri Odası baş­kan­lı­ğı­na Ethem Boz­da­ğan se­çil­di.
Ön­ce­ki gün Ahi Evran Mes­le­ki Eği­tim Mer­ke­zin­de ya­pı­lan se­çim­ler so­nu­cun­da Ethem Boz­do­ğan Bor De­mir­ci­ler ve Oto Ta­mir­ci­le­ri Odası baş­kan­lı­ğı­na se­çil­di.
Ger­çek­leş­ti­ri­len se­çim­ler­de Ethem Boz­do­ğan ve Ali Dur­kal ya­rış­tı. Saat 11:00'de Saygı Du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­nın okun­ma­sıy­la baş­la­yan ola­ğan genel ku­rul­da her iki baş­kan adayı da kısa bir ko­nuş­ma ger­çek­leş­tir­di. Her iki baş­kan adayı da bir­lik be­ra­ber­lik me­saj­la­rı ve­re­rek bir­lik­te ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di.
Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan her iki aday­da yö­ne­tim ku­rul­la­rı­nı ta­nıt­tı.
Se­çi­me oda üye­le­ri­nin büyük bir ço­ğun­lu­ğu­nun ka­tıl­dı­ğı göz­lem­len­di. Daha sonra ise ka­pa­lı ola­rak seçim ger­çek­leş­ti­ril­di.
Seçim so­nu­cun­da oy­la­rın büyük bir ço­ğun­lu­ğu­nu alan Ethem Boz­do­ğan Bor De­mir­ci­ler ve Oto Ta­mir­ci­le­ri Odası baş­kan­lı­ğı­na se­çil­di. Seçim sonrasında kısa bir açıklama yapan Bozdoğan, kendisini ve yönetimini destekleyen üyelere teşekkür etti.
Ethem Boz­do­ğan'ın yö­ne­tim ve de­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri şu şe­kil­de oluş­tu:
YÖNETİM KU­RU­LU ASİL ÜYE­LER:
1- Adem Ka­ra­taş
2- Ahmet Günay
3- Ra­ma­zan Arı
4- Meh­met Keklik
5- Oruç Ecer
6- Eser Çetin
DENETİM KU­RU­LU ASİL ÜYE­LER:
1- Selim Eren
2- Ertan Tur­gut
3- Tufan Güdük

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)