banner21

24.04.2017, 10:21

Halk Oylamasının Analizi

16 Nisan 2017'de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı hü­kü­met kurma halk oy­la­ma­sı ya­pıl­dı. 
Hal­koy­la­ma­sın­da %51,4 evet, %48,6 hayır oyu çı­ka­rak mil­let söz hak­kı­nı kul­lan­dı. Re­fe­ran­dum­da ka­za­nan Tür­ki­ye oldu. Bu se­çi­min kay­be­de­ni ol­ma­dı. Re­fe­ran­du­mun ga­li­bi kimse değil Türk mil­le­ti­dir. 
Halk oy­la­ma­sın­da hayır cep­he­sin­de CHP, HDP, SP, PKK, YPG, FETÖ, PDY aşırı mar­ji­nal sol par­ti­ler ve ör­güt­ler yer aldı. 
Re­fe­ran­dum ça­lış­ma­la­rı süresince Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­ri; ABD, İngil­te­re, Al­man­ya, Bel­çi­ka, Avus­tur­ya, İsrail gibi dev­let­ler hayır cep­he­si İle bir­lik­te ça­lış­ma­lar ya­pı­p yurt dı­şın­da­ki PKK ve FETÖ İle bir­lik­te mü­ca­de­le et­ti­ler. Yurt­dı­şın­da say­dı­ğı­mız ül­ke­ler evet cep­he­si­nin ça­lış­ma­sı­nı en­gel­le­di­ler. CHP, FETÖ, PKK, HDP yurt için­de bir­lik­te ça­lı­şa­rak hayır cep­he­sin­de yer al­dı­lar. FETÖ 'nun 15 Tem­muz dar­be­sin­de işten el çek­ti­ri­len men­sup­lar ve açığa alı­nan ör­gü­t üye­le­ri CHP için­de, Ak­şe­ner pe­şinde HDP için de ça­lış­ma­lar yap­tı­lar. 
FETÖ men­sup­la­rın­dan işten atı­lan ki­şi­ler yedi sü­la­le­si­ni hayır cep­he­sin­de yer al­ma­sı için mağ­dur ede­bi­ya­tı ya­pa­rak et­ki­le­di­ler veya et­ki­le­me­ye ça­lış­tı­lar. 
FETÖ bin­bir ya­lan­la if­ti­ra ile, fitne ile CHP ve HDP'yi yön­len­dir­di. Evet cep­he­sin­de yer alan Ak Parti, MHP ve BBP'nin içine fitne sok­tu­lar hayır kul­lan­ma­la­rı­nı sağ­la­mak için. 
Re­fe­ran­dum­da hayır oy­la­rı­nı CHP sa­hip­len­mek de kendi ha­ne­si­ne ya­zı­yor da HDP, SP ve diğer par­ti­le­ri yok sa­yı­yor, FETÖ'nün Ak­şe­ne­ri­ni unu­tu­yor. 
%48,6 hayır oyunu baş­ka­la­rı­na kap­tır­mı­yor­lar. Ak Par­ti­den ve MHP'den ve­ri­len hayır oy­la­rın­da gö­zar­dı edi­yor­lar. %51,4 evet oyu sa­de­ce Ak Par­ti­nin değil MHP ve BBP'nin de oy­la­rı­dır. 
Hal­koy­la­ma­sı so­nu­cu­na saygı gös­ter­me­yen CHP ve HDP zı­va­na­dan çık­mış du­rum­da, mil­le­ti so­ka­ğa dök­me­nin or­ta­lı­ğı ka­rış­tır­ma­nın pe­şin­de. 
Hal­kın ver­di­ği oya gü­ven­me­yen parti de­mok­rat ve halk­çı ola­maz. Bun­dan sonra CHP bal­ta­yı ta­şa vurdu, PKK hapı yuttu, HDP da­ğıl­dı, FETÖ yerle bir oldu. 
Ne de­miş­ler; “Ssil­ler idare eder, aciz­ler şi­ka­yet eder, se­fil­ler if­ti­ra atar.” 
CHP'de so­nu­ca razı ol­ma­yıp çe­şit­li if­ti­ra­lar, ya­lan­lar do­lan­lar atı­yor. Ül­ke­miz ka­zan­mış­tır ha­yır­lı olsun.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?