banner21

14.05.2018, 10:03

Kaotik Süreç

Seçim sü­re­ci öyle ti­ra­jı komik ha­di­se­ler­le kar­şı­laş­tı­rı­lı­yor ki algı se­vi­ye­si daha ne kadar dü­şe­rü­lecek tah­min bile etmek is­te­mi­yo­rum.

Hafta içe­ri­sin­de "Her­kes­ten 90 TL Va­tan­daş­lık aida­tı" alı­na­ca­ğı gibi bir yalan haber ya­pıl­dı. Ne böyle bir kanun var, ne mec­lis­ten geçen böyle bir yasa var. Seçim ön­ce­si her türlü ya­la­nı ger­çek diye ser­vis edi­yor­lar.

Bir sos­yal medya say­fa­sın­dan yirmi bin kişi bu ya­la­nı ger­çek diye pay­laş­mış. Gezi olay­la­rı za­ma­nın­da müftü ka­rı­sı vi­de­osu­nu ilk ser­vis eden sayfa ile aynı sos­yal medya say­fa­sı. "Su­ri­ye­li­le­re 930 TL öde­necek" di­yen­de düz­me­ce mon­taj Kı­zı­lay Kartı ya­la­nı­nı or­ta­ya atıp ka­otik bir ortam oluş­ma­sı için algı oluş­tu­ran­lar­da gene aynı sos­yal medya say­fa­sıy­dı.

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan mil­le­ti­miz tamam derse bizde ge­re­ği­ni ya­pa­rız dedi, sos­yal medya üze­rin­de sol cenah bunu cıl­kı­nı çı­kart­tı ti­ra­jı komik ki atı­lan bir mil­yon tweet’in sekiz yüz elli bini Ame­ri­ka’dan 200 bine ya­kı­nı Tür­ki­ye’den atıl­dı.


Okul, has­ta­ne, köprü, yol, silah, füze yapan adama “va­ta­nı sa­tı­yor” al­gı­sı gü­den­ler, as­ke­ri­mi­zi, şe­hi­di­mi­zi, masum si­vil­le­ri­mi­zi, be­bek­le­ri şehit eden si­lah­lı bö­lü­cü ör­gü­tün, si­ya­si uzan­tı­sı­nın genel baş­ka­nı­nı ce­za­evin­de zi­ya­ret eden adayı kur­ta­rı­cı ilan edi­yor­lar.

Güler misin? Ağlar mısın?

Va­ta­nı sa­tı­yor al­gı­sı güt­tük­le­ri Er­do­ğan "Yarın boynu bükük, mah­cup ol­mak­tan­sa, Bugün içer­de­ki ve dı­şar­da­ki al­çak­la­rın kar­şı­sı­na dim dik di­ki­lir, Ka­de­ri­miz neyse ona rıza gös­te­ri­riz" der­ken de ku­lak­la­rı­nı tı­kı­yor­lar.


Gün­dem ye­te­rin­ce yoğun, mu­ha­le­fet­çe; in­san­lar is­te­me­di­ği ve tas­nif et­me­di­ği ka­otik gi­ri­şim­le­rin kol gez­di­ği bir si­ya­si sü­re­cin içe­ri­sin­de o se­bep­ten­dir bu hafta ya­zı­mı kısa ve öz tu­tu­yo­rum son ola­rak hafta içe­ri­sin­de baş­la­tı­lan ve cılkı çı­kar­tı­lan “Tamam” has­ta­gı­na bi­na­en Lozan’da ki gibi bir ta­ma­ma artık mil­let de, mil­let ta­ra­fın­dan se­çi­len­ler de mü­sa­ade etmez.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?