03.04.2017, 08:35

Kimler Hayır İçin Çalışıyor? --1

 16 Nisan 2017 günü ya­pı­la­cak olan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı hü­kü­met şekli ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği halk ta­ra­fın­dan onay­la­na­cak.
Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­ne kim­ler hayır için ça­lı­şı­yo­ruz? Bugün ko­nu­muz bu ola­cak. 
Bu halk oy­la­ma­sın­da hayır cep­he­si­ni oluş­tu­ran­lar içi­miz­de­ki üst aklın yo­lun­dan gi­den­ler­dir. Üst akıl demek kendi akıl ve dü­şün­ce­siy­le ha­re­ket et­me­yen dı­şa­rı­da­ki düş­man­la­rı­mı­zın ak­lıy­la ha­re­ket eden, onun pe­şin­den giden onun yap­tı­ğı­nı yapan, yapma de­di­ği­ni yap­ma­yan ak­lı­nı bey­ni­ni baş­ka­sı­na ki­ra­ya ve­ren­ler­dir. 
Üst akıl dev­let­ler ABD, İsrail, Al­man­ya, Hol­lan­da, Bel­çi­ka gibi dev­let­ler­dir. Bu üst aklın yo­lun­dan giden ve maşa ola­rak kul­la­nı­lan PKK'dır. 
40 yıl­dır ül­ke­miz­de eko­no­mik, sos­yal ve si­ya­si yön­den zarar veren gü­ven­lik güç­le­ri­mizi şehit eden, Kürt hal­kı­na zülüm eden bu örgüt hayır diyor. 
Niçin bu ana­ya­sa de­ği­şik­lik­le­ri ile kö­kü­nüz ka­zı­na­cak diyor. Onun için PKK ve si­ya­si uzan­tı­sı HDP hayır için ül­ke­miz için­de ve dı­şın­da kam­pan­ya­lar dü­zen­li­yor. 
Diğer bir terör ör­gü­tü FETÖ 40 yıl­dır dev­le­tin içine sız­mış, ordu içine sız­mış, ülke ve mil­le­te kum­pas­lar kur­muş ve en son 15 Tem­muz'da as­ke­ri bir darbe yap­ma­ya kal­kış­mış, ül­ke­yi dış des­tek­çi­si dev­let­le­rle ve işgal et­me­ye kal­kış­mış ba­şa­rı­lı ola­ma­mış onun rövanşını almak için ha­in­ler şimdi hayır kam­pan­ya­sı yü­rü­tü­yor­lar. Ül­ke­mi­zin dış düş­man­la­rı ile bir­lik ol­muş­lar, yurt­dı­şın­da­ki ha­in­ler Al­man­ya'da, Hol­lan­da'da, Bel­çi­ka'da, Ame­ri­ka'da hayır kam­pan­ya­sı yü­rü­tü­yor­lar. Eko­no­mik ve si­ya­si yönde ül­ke­ye zarar ver­me­ye ça­lış­tı­rı­yor­lar ama ba­şa­ra­ma­ya­cak­lar. 17 Nisan'da hüs­ra­na uğ­ra­ya­cak­lar. 
Bun­lar güçlü Tür­ki­ye is­te­mi­yor­lar. Emir­le­rin­den çık­ma­yan sö­mü­rü­len bir ülke ol­ma­sı için hayır kam­pan­ya­sın­da bu­lu­nu­yor­lar. AB Ül­ke­le­rin­den Al­man­ya, Hol­lan­da, Bel­çi­ka PKK, FETÖ ve sol ör­güt­le­re kucak açmış on­lar­la bir ol­muş­lar hayır kam­pan­ya­sı­na te­le­viz­yon­lar­da, rad­yo­lar­da ve ga­ze­te­ler­de des­tek ve­ri­yor­lar. 
Ül­ke­mi­zin iç iş­le­ri­ne ka­rı­şı­yor­lar. Türk in­sa­nı­na, evet cep­he­si­ne düş­man­lık yapıp mil­let­ve­kil­le­ri­ne, Ba­kan­la­rı, Baş­ba­ka­na, Cum­hur­baş­ka­nı­na am­bar­go koyup ül­ke­le­ri­ne gi­riş­le­ri­ne izin ver­mi­yor­lar, ça­lış­ma­la­rı­na engel olu­yor­lar. Hayır çık­tı­ğın­da PKK, FETÖ, HDP ve CHP'nin is­te­di­ği olur. 
Ülke bö­lün­me­ye gider. Batı ül­ke­le­ri Sevri da­ya­tır. İçte ve dışta ki ha­yır­cı­lar um­duk­la­rı­nı ka­vu­şa­ma­ya­ca­ğı­nı Allah'ın izle ile... 
Devam edecek
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?