banner21

03.04.2017, 08:29

Köprü

Köprü'nün ne ol­du­ğu­nu bil­me­ye­ni­miz yok­tur. Her­ke­sin mut­la­ka köprü ile il­gi­li pek çok ha­tı­ra­sı var­dır. Bu ha­tı­ra­la­rı top­la­sak güzel bir kitap olur. Köprü, ge­nel­de ır­mak­lar, ne­hir­ler üze­rin­de iki ya­ka­yı bir­bi­ri­ne bağ­la­yan ya­pı­lar­dır. 
Şim­di­ler­de, tra­fi­ği ra­hat­lat­mak için alt-üst yol­la­ra ya­pı­lan geçit yol­la­rı­dır. Köprü ke­li­me­si Eski Türk al­fa­be­sin­den gel­di­ği kabul edi­lir. Arap­la­ra ve Bal­kan dev­let­le­ri­ne de biz­den geç­miş­tir. 
Köprü ke­li­me­sin­den o kadar ke­li­me ve deyim üre­til­miş ki me­se­la, Kül­tür köp­rü­sü: "Türk dev­let­le­ri bir­bir­le­ri­ne kül­tür köp­rü­süy­le bağ­lan­mış­tır." 
"Ben ar­ka­daş­la­rım­la kül­tü­rel bir köprü kur­dum." gibi... 
Ge­mi­ler­de ku­man­da mer­ke­zin­de­ki bu­lu­nan yere de köprü denir. Kap­tan köp­rü­sü­ne çık­tım, et­ra­fa bak­tım gibi... 
Diş­çi­lik­te ara­da­ki boş dişi bir­bi­ri­ne köprü bağ­lar. "Benim ağ­zım­da tam üç köprü var­dır." 
Gü­reş­te ra­ki­bi kav­ra­yıp köp­rü­ye ge­tir­me ya da vü­cu­du ar­ka­ya ata­rak eller ve ayak­lar üze­ri­ne köprü kurma... 
Pan­to­lon­da­ki ke­me­rin ucun­da­ki köprü ve buna ben­zer nice de­yim­ler...
Köprü altı ço­cu­ğu: Kim­se­siz ço­cuk­lar için kul­la­nı­lır.
Köprü altı üre­tim ise fason ima­lat­tır. 
Yer tarif eder­ken, "Köp­rü­yü ge­çin­ce" diye baş­la­nır. 
Uzun köprü Edir­ne'de, taş köprü Adana'da, kemer köprü Bor'da, tahta köprü her yerde...
Köprü ba­şı­nı tut­mak: Mil­le­ti ha­ra­ca bağ­la­mak ya da önem­li bir mev­ki­yi ele ge­çir­mek. 
Köprü pa­ra­sı: Deli Dum­rul köp­rü­den ge­çen­den de para alır­mış, geç­me­yen­den de. 
Köprü olmak si­ya­si­le­rin işi­dir. Si­ya­si­ler bunu çok iyi bi­lir­ler. Çünkü, iş­le­ri bi­tin­ce köp­rü­yü yı­kar­lar. Mer­zi­fon­lu Kara Mus­ta­fa Paşa da Vi­ya­na'ya gi­der­ken Tuna nehri üze­rin­de­ki köp­rü­yü Giray Han tut­ma­mış­tı, sonu oldu. 
Köp­rü­nün al­tın­dan çok sular geçti. 
Köp­rü­den ge­çe­ne kadar ayıya dayı demek: İşi bi­te­ne kadar güler yüzle dav­ran­mak­tır. İşi bi­tin­ce ta­nı­ma­mak si­ya­si­le­rin işi­dir. 
Köp­rü­cü: Dev­le­tin iş­let­ti­ği kay­nak. 
Köp­rü­cük ke­mi­ği her in­san­da olur. "Düştü köp­rü­cük ke­mi­ği­ni kırdı." 
Boğaz köp­rü­sü bu dö­ne­min en çok ko­nu­şu­lan ko­nu­su­dur. Dün­ya­nın en uzun köp­rü­sü Ça­nak­ka­le bo­ğa­zı­na ya­pı­la­cak­tır in­şal­lah. 
Bir şi­iri­miz­le taç­lan­dı­ra­lım: 
Biz köprü olduk,
Dost­lar yıktı geçti. 
Her­kes bir köşe tuttu, 
Bize de baktı geçti. 
Bir ömür boşa gitti,
Şen ka­la­sın Halep şehri. 
Devam ede­ce­ğiz...
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?