22.05.2018, 09:54

Küfre Karşı Birlik Olalım

İsla­mın efen­di­mi­ze gön­de­ril­di­ği gün­den bu güne kadar ehli küfür düş­man­lı­ğı yü­rü­tül­mek­te­dir.
Haçlı se­fe­riy­le Türk­le­re ve İslam dün­ya­sı­na çok zaman savaş aç­sa­lar da hiç bir zaman ba­şa­ra­ma­dı­lar, yok ede­me­di­ler.
İsla­mın en büyük düş­ma­nı olan ehli küf­rün ba­şın­da Ya­hu­di­ler yani Mu­se­vi­ler ve Hı­ris­ti­yan­lar var­dır.
Yıl­lar­dır İslama ve Müs­lü­man­la­ra düş­man­lık yapan Ya­hu­di­ler, Or­ta­do­ğu da kan akı­tı­yor. 
İngi­liz­le­rin, ABD’nin ve ba­tı­nın 1945 yı­lın­da kur­muş ol­du­ğu BM dev­let­le­ri sa­ye­sin­de, 1948 yı­lın­da İngi­liz­le­rin elin­de­ki Fi­lis­tin top­rak­la­rı­nı Ya­hu­di­le­re ba­ğış­la­ya­rak İsrail dev­le­ti­ni kur­du­lar.
İsrail dev­le­ti top­rak­la­rı­nı ge­niş­le­te­rek Fi­lis­tin dev­le­ti­ni yok et­me­nin pe­şin­de ko­şu­yor. Fi­lis­tin dev­le­ti­nin top­rak­la­rı­nı elde eden İsrail dev­le­ti Fi­lis­tin­li­le­ri de yok et­me­nin pe­şin­de.
Müs­lü­man­lar ve Arap dev­let­le­ri uya­nın artık!
İsrail, ABD, NATO ve Va­ti­kan açık­ça Müs­lü­man­la­rı sis­te­ma­tik bir şe­kil­de or­ta­dan yok et­me­nin plan­la­rı­nı ya­pı­yor­lar.
Müs­lü­man­la­rın içine Sünni, Şia, Arap, Fars, Türk, Kürt di­ye­rek etnik kim­lik mez­hep fit­ne­si­ni sok­tu­lar.
Son­ra­sın­da ise, Fi­lis­tin’de, Su­ri­ye’de, Irak’ta ol­du­ğu gibi biz Müs­lü­man­la­rı bir­bi­ri­mi­ze dü­şür­dü­ler.
Peki biz Müs­lü­man­lar Fi­lis­tin’de, Irak’ta, Su­ri­ye’de ya­şa­nan kat­li­am­la­ra, oyun­la­ra, fit­ne­ye rağ­men neden uya­nıp ken­di­mi­ze gel­mi­yo­ruz? 
Neden bir­lik sağ­la­ya­mı­yo­ruz?
Be­lir­ti­ği­miz gibi bizi fit­ne­ler­le bir­bi­ri­miz­den ayır­dı­lar. Eğer şu­ur­lu ol­say­dık ehli küf­rün oyu­nu­na, fit­ne­le­ri­ne gel­me­miş ol­say­dık bugün hiç bir İslam ül­ke­si­ne sal­dı­ra­maz­lar­dı.
Kimse ce­sa­ret edip­te iki mil­yar Müs­lü­ma­nın kı­lı­na zarar ve­re­mez­di.
Allah ve Mu­ham­med aş­kı­na Ra­ma­zan ayı­nın yüzü suyu hür­me­ti­ne ne olur ehli kü­fü­re, Ame­ri­ka’ya, İsrail’e karşı bir ola­lım. Bir ola­lım ki, kat­li­am­lar, soy­kı­rım­lar bit­sin.
Dua edi­yo­ruz ki si­yo­nist İsrail dev­le­ti­ni Allah yerin di­bi­ne ba­tır­sın, yok olsun.
Kah­rol­sun İsrail.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?