20.02.2017, 09:40

Neden Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sis­te­mi? - 2

“Neden Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sis­te­mi” yazı di­zi­min ilk di­zi­sin­de yani bir ön­ce­ki ya­zım­da geç­miş­ten gü­nü­mü­ze ya­şa­nan yö­ne­ti­min çift başlı ol­ma­sın­dan kay­nak­lı olan ve gü­nü­müz­de seç­men olan nü­fu­sun bir ço­ğu­nu bek­li­de ilk kez duy­du­ğu ha­di­se­le­ri yaz­dım. Yazı ile ala­ka­lı ta­ra­fı­ma ya­pı­lan geri dö­nüş­ler­de en çok dik­ka­ti­mi çeken de­tay­lar­dan bi­ri­si 1937 yı­lın­da İsmet İnönü’nün gö­re­vin­den az­le­dil­me­si du­ru­mu­nun çoğu kişi ta­ra­fın­dan ilk kez du­yul­ma­sıy­dı. 

Okur yap­tı­ğı yo­rum­lar­da “vay be Ata­türk ile İsmet Paşa ara­sın­da bile kriz çı­kart­mış bu sis­tem” di­ye­rek du­ru­mun has­sa­si­ye­ti­ne ge­re­ken ala­ka­yı gös­ter­di.


Bugün daha kısa bir ma­ka­le ile “Nedir Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sis­te­mi” yazı di­zi­me Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sis­te­mi’nde üni­ter ya­pı­nın nasıl esas ol­du­ğu­nu ve iddia edil­di­ği gibi ülke bö­lü­necek sa­vı­nı ha­ki­kat­te olan asıl şekli ile karşı alan bir dizi ka­le­me ala­ca­ğım. 


Ön­ce­lik­le şunu ifade et­me­li­yim ki; Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sis­te­mi’nde üni­ter ya­pı­nın ko­run­ma­sı esas­tır. Zira Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sis­te­mi’nde eya­let bu­lun­ma­mak­ta­dır. Eya­let üni­ter ol­ma­yan fe­de­ra­tif yö­ne­tim sis­tem­le­rin­de var­dır. Ay­rı­ca Cum­hur­baş­kan­lı Sis­te­mi’nde yerel yö­ne­tim yet­ki­le­ri şuan ki üni­ter yö­ne­tim sis­tem­de ol­du­ğu gibi ka­la­cak­tır, de­ğiş­me­ye­cek­tir. 


Oysa ki üni­ter ol­ma­yan, fe­de­ra­tif bir yö­ne­tim sis­te­min­de ik­ti­dar; mer­ke­zi ve yerel yö­ne­tim alanı olmak üzere ikiye bö­lün­mek­te­dir, al­tı­nı çi­ze­rek tek­rar ifade edi­yo­rum ki Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sis­te­mi’nde yerel yö­ne­tim yek­li­le­ri şuan ki üni­ter yö­ne­tim sis­te­min­de ol­du­ğu gibi ka­la­cak­tır ve de­ğiş­me­ye­cek­tir.


Üni­ter ol­ma­yan bir yö­ne­tim sis­te­min­de, yani iddia edil­di­ği gibi fe­de­ra­tif bir yö­ne­tim sis­te­min­de eya­let kendi eği­tim sis­te­mi­ni dü­zen­le­mek­te öz­gür­dür lakin üni­ter ya­pı­nın ko­run­ma­sı­nı esas alan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sis­te­mi’nde eği­tim sis­te­mi şimdi ki gibi mer­ke­zi hü­kü­met ta­ra­fın­dan dü­zen­le­ne­cek­tir.


Devam ede­lim; iddia edil­di­ği gibi fe­de­ra­tif bir yö­ne­tim sis­te­min­de ik­ti­da­rın iki par­ça­sın­dan biri olan mer­ke­zi yapı ken­di­si­ni oluş­tu­ran bi­rim­le­ri fesih ede­mez. Oysa ki üni­ter ya­pı­nın ko­run­ma­sı­nı esas alan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sis­te­mi’nde mer­ke­zi hü­kü­met, yerel yö­ne­tim­ler üze­rin­de tüm söz hak­kı­na sa­hip­tir. Ge­rek­ti­ğin­de yerel yö­ne­tim­ler fesih edi­le­bi­lir.


Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sis­te­mi yapı ola­rak iddia edil­di­ği gibi fe­de­ra­tif bir yö­ne­tim sis­te­mi­ni be­nim­se­mez, çünkü üni­ter ya­pı­nın ko­run­ma­sı üzere Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sis­te­mi’nin ön­gör­dü­ğü yu­ka­rı­da bah­set­ti­ğim hu­sus­lar tam ola­rak fe­de­ra­tif yö­ne­tim sis­te­mi­nin kar­şı­sın­da­dır. Çamur at; tut­ma­sa da izi kalır, alt ya­pı­lı bu asıl­sız id­di­alar mil­let­te kar­şı­lı­ğı­nı emi­nim ki bu­la­ma­ya­cak­tır. 


Mil­le­te “Nasıl bir ülke yö­ne­tim sis­te­mi is­ti­yor­su­nuz” so­ru­su­nun so­rul­ma­sı­na izin ver­mek is­te­me­yen­ler, bunu mil­le­te çok gö­ren­ler, bu soru mil­let önüne çık­ma­sın diye yap­ma­dı­ğı­nı bı­rak­ma­yan­lar, şimdi aynı çiz­gi­de asıl­sız id­di­alar ile ger­çek­te olan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sis­te­mi’ni baş­ka­laş­tı­ra­rak mil­le­ti al­dat­ma po­li­ti­ka­sı güt­mek­te­dir. 
Bu doğ­rul­tu­na şunu iç­ten­lik­le söy­le­mek müm­kün ki; 16 Nisan’da mil­let sa­de­ce nasıl bir yö­ne­tim sis­te­mi is­te­di­ği­ne dair değil, en başta bu hak­kın ken­di­le­ri­ne su­nu­lup, su­nul­ma­ma­sı hu­sus­ta gay­ret eden ta­raf­la­ra, son­ra­sın­da ül­ke­nin önünü açmak, mem­le­ke­ti fe­ra­ha ulaş­tır­mak, yö­ne­tim sis­te­mi­ni ge­liş­tir­mek üzere ça­lı­şan­la­ra, hiç­bir ça­lış­ma yap­ma­yıp asıl­sız if­ti­ra­lar ile ha­zır­la­nı­lan esas sis­te­mi ve ön­gör­dük­le­ri­ni baş­ka­laş­tı­ra­rak, otur­du­ğu yer­den kara çal­ma­yı ça­lı­şan­la­ra kar­şı­da ira­de­si­ni gös­te­re­cek­tir.
En içten sevgi ve say­gı­la­rım­la.
Yorumlar (1)
Rıza bektaş 6 yıl önce
Super anlatmışsın aydın abi
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?