banner21

27.02.2017, 09:17

Neden Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sis­te­mi? - 3

“Neden Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sis­te­mi” yazı di­zi­min ikin­ci di­zi­sin­de yani bir ön­ce­ki ya­zım­da; Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hü­kü­met Sis­te­mi’nde üni­ter ya­pı­nın nasıl esas ol­du­ğu, iddia edil­di­ği gibi fe­de­ri­kal bir sis­te­min söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı siz­le­re yazdım. Bugün 16 Nisan’da kendi ka­de­ri­ni, kendi ter­cih­le­ri ile be­lir­le­yecek olan mil­le­ti­mi­zin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sis­te­mi ile ala­ka­dar ak­lın­da soru işa­ret­le­ri­ni azalt­mak mak­sat­lı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hü­kü­met Sis­te­mi’nde, Cum­hur­baş­ka­nı’nın yetki me­se­le­si hu­su­su­nu siz­le­re ak­tar­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım.
Mev­cut sis­tem­de Cum­hur­baş­ka­nı gö­re­vi sı­ra­sın­da tek ba­şı­na al­dı­ğı si­ya­si karar ve ver­di­ği emir­ler­den so­rum­lu de­ğil­dir. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hü­kü­met Sis­te­mi’nde ise tam ak­si­ne Cum­hur­baş­ka­nı tek ba­şı­na ya­pa­ca­ğı iş ve iş­lem­ler­le, onay­la­ya­ca­ğı karar ve ve­re­ce­ği emir­ler­den so­rum­lu ola­cak­tır. Mev­cut sis­tem­de Cum­hur­baş­ka­nı görev ala­nı­na dair bir de­net­le­me­ye tabi tu­tu­la­maz, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hü­kü­met Sis­te­mi’nde ise Cum­hur­baş­ka­nı görev ala­nı­na dair mec­lis ta­ra­fın­dan de­net­le­ni­le­bi­le­cek­tir.


Mev­cut sis­tem­de Cum­hur­baş­ka­nı va­ta­na iha­net dı­şın­da re’sen im­za­la­dı­ğı ka­rar­lar ve emir­ler­den do­la­yı yar­gı­la­na­maz. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hü­kü­met Sis­te­mi’nde Cum­hur­baş­ka­nı görev ala­nı­na giren her ko­nuy­la il­gi­li yar­gı­la­na­bi­le­cek­tir. Mev­cut sis­tem­de Cum­hur­baş­ka­nı’nın cezai so­rum­lu­lu­ğu yok­tur. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hü­kü­met Sis­te­mi’nde Cum­hur­baş­ka­nı’nın cezai so­rum­lu­lu­ğu ola­cak­tır.


Mev­cut sis­tem­de Cum­hur­baş­ka­nı Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’ne 14 üye atı­yor, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hü­kü­met Sis­te­mi’nde bu rakam 12’ye dü­şe­cek­tir.


Ana­ya­sa ile il­gi­li de­ği­şecek mad­de­ler dah­lin­de Cum­hur­baş­ka­nı yet­ki­le­ri hu­su­sun­da yu­ka­rı­da be­lirt­ti­ğim du­rum­lar­da mev­cut sis­tem­de daha yet­ki­li, ver­di­ği ka­rar­lar ile ala­ka­lı so­rum­lu­lu­ğu ol­ma­yan, de­net­le­me­ye tabii tu­tu­la­ma­yan, va­ta­na iha­net­ten baş­kan hiç­bir suç­tan yar­gı­lan­ma­sı müm­kün ol­ma­yan, cezai so­rum­lu­lu­ğu ol­ma­yan bir Cum­hur­baş­ka­nı var­ken, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hü­kü­met Sis­te­mi’nde ta­ma­men mil­le­tin ka­ra­rı doğ­rul­tu­sun­da se­çi­len, tek ba­şı­na ve­re­ce­ği ka­rar­lar­dan da so­rum­lu­lu­ğu olan, mec­lis ta­ra­fın­dan de­net­le­ni­le­bi­len, sa­de­ce va­ta­na iha­net­ten değil görev ala­nı­na giren her ko­nuy­la il­gi­li yar­gı­la­nı­la­bi­len, cezai so­rum­lu­lu­ğu olan bir Cum­hur­baş­ka­nı ola­cak.


Bir ta­raf­ta id­di­alar, bir ta­raf­ta ger­çek­ler; bir ta­raf­ta ha­yal­ler, bir ta­raf­ta ha­yat­lar. Şu önem­li bir hu­sus­tur ki asıl­sız olan aslı kar­şı­sın­da kay­bet­me­ye mah­kum­dur. İnsan­la­rı ya­nılt­ma­dan, kan­dır­ma­dan, ko­nu­la­rı baş­ka­laş­tır­ma­dan ve or­ta­ya çı­kar­dı­la­rı­mı­zın bir da­ya­na­ğı ol­ma­dan ko­nu­şur­sak, mil­let şu iddia bu ger­çek der, yap­tık­la­rı­mız ile eş değer doğ­rul­tu­da mu­ame­le eder. 


Sü­re­cin gi­ri­şin­de ve ge­liş­me­sin­de mil­let­te olum­lu in­ti­ba bı­rak­ma­yıp, so­nu­cun­da olum­lu ne­ti­ce bek­le­mek­te ha­yal­ci­lik­ten başka bir şey ol­ma­dı­ğı gibi Türk mil­le­ti de me­lan­ko­lik de­ğil­dir.


Say­gı­la­rım­la.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?