09.02.2019, 10:47

NİCE 15. YILLARA

Basın, top­lu­mun hem gözü, hem ku­la­ğı hem de bey­ni­dir. Hal­kın bil­gi­len­di­ri­li­şi­nin bi­rin­ci elden kay­na­ğı­dır.
Os­man­lı'da Jön Türk­ler ve ita­at­çi­le­rin en büyük si­la­hı ba­sın­dı. Ede­bi­yat­çı­la­rı­mı­zı, Ede­bi­yat­çı eden de ba­sın­dır.
Tek­no­lo­ji­ye, insan ya­şan­tı­sı­na yön veren ba­sın­dır. İle­ti­şi­min tek kay­na­ğı, oku­ma­yı öğ­re­ten ve sev­di­ren­dir basın.
BOR'UN SESİ GA­ZE­TESİ de 15 yıl­dır Bor'un dert­le­ri­ni dile ge­tir­miş, ba­şa­rı­yı övmüş, ya­pı­lan­la­rı du­yur­muş, ya­pıl­mak is­te­ni­le­ni yaz­mış, hü­la­sa ga­ze­te­ci­li­ği bir araç ol­mak­tan zi­ya­de bir amaç uğ­ru­na mes­lek edin­miş, basın ah­la­kı­na sahip çık­mış­tır.
Bu yönü tak­di­re de­ğer­dir.
As­lın­da ba­sı­nın ye­re­li, ulu­sa­lı olmaz. Basın, ba­sın­dır. Basın in­sa­nın doğup bü­yü­dü­ğü yer hak­kın­da bilgi ve­ri­yor­sa onun kıy­me­ti ancak gur­bet­te olun­ca daha iyi an­la­şı­lır. Dünkü koca dünya bugün bir avuca sığ­dı­rıl­mış­tır.
Mem­le­ket ha­ber­le­ri­ni oku­mak, duy­mak, gör­mek dost­lar­la soh­bet edil­di­ğin­de daha iyi an­la­şı­lı­yor. 
Bir basın böl­ge­sel kül­tü­re hiz­met edi­yor­sa, eğer bölge ha­ber­le­ri­ni dün­ya­nın dört bir ya­nı­na ulaş­tı­ra­bi­li­yor­sa in­san­la­rı bil­gi­len­di­rip mutlu ede­bi­li­yor­sa ba­şa­rı­lı de­mek­tir.
Bunu Bor'un Sesi Ga­ze­te­si faz­la­sıy­la yap­mış­tır.
Yeni yayın dö­ne­mi­ne daha aktif, daha ve­rim­li, daha ye­ni­lik­çi baş­la­ma­sı te­men­ni­siy­le...
Nice 15 yıl­la­ra ulaş­ma­sı te­men­ni­si di­le­ği­miz­dir. 
Emeği ge­çen­ler­den Allah razı olsun.
Yorumlar (1)
Nusret Akarkaya 3 yıl önce
Beni hatırladınız mı Yaşar Ekenel bey!?
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?